IBGV stelt de verkeersveiligheid van Walem ter discussie

Voorpagina » Nieuws » Politiek » IBGV stelt de verkeersveiligheid van Walem ter discussie

Met een brief aan het College en als bijlage een enquete bij de bewoners

Steeds vaker moet ik, en velen met mij, constateren dat gemotoriseerde weggebruikers de maximum snelheid van 50 km in het buurtschap Walem overschrijden.

Enkele jaren geleden werden, mede door toedoen van de dorpsraad Schin op Geul/Oud-Valkenburg, van gemeentewege snelheidsbeperkende maatregelen getroffen. Hoe goed ook bedoeld, helaas werd al snel duidelijk dat deze voorzieningen niet werken.

Verontruste aanwonenden van de straat Walem hebben met mij contact opgenomen met het verzoek te bewerkstelligen de maximum snelheid van de thans geldende 50-km zone terug te dringen. Walem wordt voortdurend geplaagd door hardrijders, hetgeen leidt tot gevaarlijke situaties. Ook neemt het sluipverkeer in de richting van de oprit ASW te Nuth en Valkenburg zienderogen toe.

Inmiddels is onder de bewoners van Walem een enquête gehouden om het draagvlak voor een 30-km zone te toetsen. Alle 56 gezinnen ontvingen een enquêteformulier met begeleidend schrijven. De uitkomsten liegen er niet om! In totaal hebben 109 bewoners hun handtekening geplaatst ter ondersteuning van deze actie. Ruim 78,5 % (44 gezinnen) zijn er voorstander van om van de gehele buurtschap Walem, binnen de bebouwde kom, een 30-km zone te maken.

Tijdens het persoonlijke onderhoud met de diverse gezinnen kwamen ook andere klachten naar voren die met name betrekking hebben op de verkeersveiligheid in Walem, te weten:

  • Kruispunt Walem: Doorgaand verkeer vanaf Klimmen raast met hoge snelheid Walem binnen. Bij de verkeersdrempel is geen waarschuwingsbord geplaatst met alle gevolgen van dien.
  • Verlichting spoortunnel: Men rijdt overdag als het ware een “donker gat” binnen en ziet niet wat zich in de tunnel bevindt. Dit met alle nadelige gevolgen voor fietsers en voetgangers in de tunnel.
  • Mountainbikers, welke uit de aansluitende holle wegen zonder enig respect plotsklaps de rijbaan “opvliegen”, hetgeen leidt tot onoverzienbare en ongewenste gevaarlijke situaties.

Concreet wil ik de volgende vragen aan u voorleggen:

  1. Bent u het met de bewoners eens dat thans gewerkt moet gaan worden aan effectieve oplossingen ter verbetering van de verkeersveiligheid in de buurtschap Walem?
  2. Bent u, mede gezien de respons van de enquête en vorengenoemde verkeersgevaarlijke situaties, bereid al het mogelijke te doen om de inrichting van een 30-km zone binnen de bebouwde kom van de buurtschap Walem te verwezenlijken teneinde hier een verkeersveilige en karakteristieke buurtschap te bewerkstelligen?
  3. Zo ja, binnen welke termijn denkt u dit te kunnen realiseren?
  4. Bent u bereid op korte termijn de asfaltdrempel aan de noordzijde van het kruispunt te Walem te voorzien van een adequate belijning en dit kruispunt in te richten als een kruising van gelijke orde, waarbij de weg van rechts in de voorrang zit en het inkomend verkeer vanuit de richting Klimmen terdege snelheid terug moet nemen alvorens men de bebouwde kom van Walem inrijdt?
  5. Bent u bereid alles in het werk te stellen om uit oogpunt van de verkeersveiligheid de verlichting in de spoortunnel ook overdag te laten branden?

6 Welke mogelijke oplossing(en) kunt(nen) worden gerealiseerd teneinde het verkeersonveilige gedrag

van mountainbikers alhier te voorkomen?

Als bijlage treft u de enquêteformulieren aan.

In afwachting van uw antwoord, tekent,

Hoogachtend,

Piet Bisschops,

Raadslid IBGV

Aan de inwoners van Walem.

Geachte dorpsgenoten,

Inmiddels hebben wij de enquête met betrekking tot het eventueel realiseren van een 30-km zone voor het gehele buurtschap Walem (zowel “onder” als “boven” Walem) afgerond.

Alle 56 gezinnen in het buurtschap Walem hebben onze brief d.d. 7 oktober 2006 inclusief een enquêteformulier ontvangen. De enquëteformulieren zijn door ons persoonlijk opgehaald.

44 Gezinnen zijn er voorstander van om van het gehele buurtschap Walem een 30-km zone te maken. In totaal plaatsten 109 bewoners hun handtekening ter ondersteuning van onze actie.

Uit het persoonlijke onderhoud dat we met de bewoners hadden bij het bezorgen c.q. ophalen van de formulieren, bleek dat 8 gezinnen een andere mening zijn toegedaan. De meerderheid hiervan onderschrijft de noodzaak van maatregelen tegen het alsmaar toenemende snelverkeer in Walem, maar wil liever een andere oplossing dan een 30-km zone. Men wil o.a. liever handhaving van de thans geldende 50-km zone met regelmatige controle op het naleven hiervan. Een standpunt dat wij zeer zeker respecteren.

Wij gaan echter, gezien de uitslag van de enquête die democratisch tot stand gekomen is, voor de 30-km zone.

De resterende 4 gezinnen hebben wij, na herhaalde pogingen, niet thuis aangetroffen. Hun mening is dan ook niet bekend.

Tijdens het persoonlijke onderhoud met de diverse gezinnen, kwamen ook andere klachten naar voren die betrekking hebben op de verkeersveiligheid in Walem. Tegelijkertijd werden dienaangande voorstellen gedaan, te weten:

*Kruispunt Walem “boven”: Doorgaand verkeer vanaf Klimmen raast met hoge snelheid Walem binnen. Bij de verkeersdrempel is geen waarschuwingsbord geplaatst, met alle gevolgen van dien. Voorstel: Hier een kruising van gelijke orde realiseren. Men moet dan komende vanaf Klimmen afremmen.

*Verlichting spoortunnel: Voorstel: overdag lampen laten branden. Men rijdt overdag als het ware een “donker gat” binnen en ziet niet wat zich in de tunnel bevindt.

*Mountainbikers, komende vanuit de Molenweg, rijden met volle snelheid de straat Walem op, hetgeen leidt tot gevaarlijke situaties.

Wij zullen op korte termijn ten aanzien van de uitslag van de enquête en de verdere verkeersveiligheid in Walem nadere actie ondernemen naar het gemeentebestuur toe.

Een afschrift van dit schrijven is heden ter informatie gezonden aan de voorzitter van de dorpsraad Schin op Geul/Oud-Valkenburg.

Wij houden u op de hoogte!

Met vriendelijke groeten,

Piet Bisschops, raadslid. Walem, 28 oktober 2006

————————————————————————————————————
Dit is het antwoord van het College d.d. 17 januari 2007
Betreft: beantwoording vragen over Walem.
Uw nummer: –.
Ons nummer: 3813.
Behandeld door: ing. B. P.M. van Eijsden. Directe lijn: 043 -60 99 337.
Geachte heer Bisschops,
In uw brief van 12 november 2006 geeft u aan dat u in Walem het draagvlak getoetst heeft voor het invoeren van een 30 km/zone. U stelt ons daarnaast ook enkele vragen over de verkeerssituatie in Walem. In deze brief geven wij u een reactie hierop. De wegen door de kern Walem zijn in het gemeentelijke verkeersveiligheidsplan (WP) gecategoriseerd als erftoegangsweg. Conform het landelijke Duurzaam Veilig verkeersbeleid komen deze wegen in aanmerking om ingericht te worden als 60 km/uur weg buiten de bebouwde kom en 30 km/uur weg binnen de bebouwde kom. Wij zijn het dan ook met u en de bewoners eens dat het wenselijk is om een 30 km/zone te realiseren binnen de bebouwde kom van Walem.
Binnen onze gemeente zijn er nog diverse locaties waar wegen niet conform Duurzaam Veilig ingericht zijn. In het WP zijn door de gemeenteraad de kaders opgenomen waarbinnen wij dienen om te gaan met de beschikbare financiële middelen voor de aanpak van de verkeersveiligheid. In het bij het WP behorende uitvoeringsprogramma is tevens een prioritering gemaakt voor de bijbehorende maatregelen. De resterende 30 km/uur gebieden in Schin op Geul (waartoe Walem behoort) zijn daarbij gepland na 2007 en staan daarmee onderaan de prioriteitenlijst. De afgelopen jaren zijn er nauwelijks middelen beschikbaar gesteld voor uitvoering van maatregelen die opgenomen zijn in het WP-uitvoeringsprogramma. Dit betekent dat de planning zal doorschuiven.
Omdat er in de huidige begroting geen middelen gereserveerd zijn voor uitvoering van deze maatregelen kunnen wij u ook geen concrete datum noemen waarbinnen wij dit daadwerkelijk kunnen realiseren. Wij zijn daarbij afhankelijk van de begrotingsbehandelingen in de komende jaren. Indien u een voorstel heeft voor maatregelen die gedragen worden door de bewoners en waarvoor u alternatieve financieringsmogelijkheden ziet, zijn wij zeker bereid deze versneld te laten uitvoeren.
In uw brief vraagt u ons ook of wij het plateau bij de kruising in Walem kunnen voorzien van adequate belijning. Tevens doet u ons het verzoek om de bestaande voorrangsregeling op te heffen. Wij zijn bereid om deze maatregelen door te voeren mits de verkeersadviescommissie hierover
positief adviseert. In de eerste vergadering van 2007 zullen wij deze punten aankaarten.
Uw vraag over de verlichting in de spoortunnel hebben wij uitgezet bij Essent Lighting. Zij beheren onze openbare verlichting. De mogelijkheden (en bijbehorende kosten) zal Essent in kaart brengen. Wij zullen u nog hierover berichten. Het gedrag van mountainbikers, maar ook wielrenners, levert vaker klachten op. Dit zijn echter problemen waar geen eenvoudige oplossing voor beschikbaar is. Vanuit het Verkeersveiligheidsproject Heuvelland (WPH) wordt momenteel onderzocht in hoeverre er middelen beschikbaar zijn om een preventieve campagne hiervoor op te starten. Het WPH is een samenwerkingsverband tussen de Heuvellandgemeenten waarbinnen educatie en voorlichtingscampagnes op het gebied van verkeersveiligheid gezamenlijk worden uitgevoerd.
Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders
van Valkenburg aan de Geul,
L.T.J.M. Bongarts
algemeen directeur/gemeentesecretaris
drs. C.A.C.M. Nuijtens
burgemeester

← Vorig bericht

Verslagen en uitslagen van 18 november 2006

Nu blijkt ook al Sibbe-Ijzeren verstoken te raken van goed openbaar vervoer

Volgend bericht →