IBGV stelt zich kritisch op tegen de openbaar vervoersideeën van de SP

Voorpagina » Nieuws » Politiek » IBGV stelt zich kritisch op tegen de openbaar vervoersideeën van de SP

en krijgt meteen antwoord van de SP op de geplaatste opmerkingen. Vervolgens onstaat zelfs een woordenstrijd tussen beide partijen.

De SP Valkenburg a/d Geul doet de komende weken mee aan de landelijke actie voor gratis openbaar vervoer voor ouderen. Op zich een sympathiek idee. U stelt in uw publicatie dat “juist deze groep burgers moeite heeft om volwaardig mee te doen in de samenleving en mobiliteit is hiervoor een voorwaarde. Veel ouderen leven van een zeer laag inkomen, anderen hebben vaak beperkingen waardoor men geen eigen vervoer heeft. Sociaal isolement dreigt waardoor de levenskwaliteit achteruit gaat”.

Hoewel deze constatering met de nodige nuanceringen gelezen moet worden, is het volgens mijn mening correct te stellen dat een beperkte groep 65+ moet leven van een laag inkomen.

Door te stellen dat veel ouderen van een laag inkomen moeten rondkomen, gaat u mijn inziens te veel generaliseren en de aandacht afleiden van dié ouderen, welke nu middels een ‘op maatwerk’ gerichte bijzondere bijstanduitkering (kunnen) worden voorzien van een extra inkomensondersteuning.

Ook uw stellingname dat “wil je gebruik maken van het openbaar vervoer dan ben je veel geld kwijt terwijl de mogelijkheden elk jaar minder worden”, dient enige nuancering te worden aangebracht. Hierbij dient ons inziens onderscheid gemaakt te worden in “vervoer voor het leven van alledag” en de het openbaar vervoer voor andere bezigheden.

Het moge de SP afdeling Valkenburg bekend zijn dat per december 2006 de uitvoering van het openbaar vervoer in Limburg wordt overgenomen door Veolia.

Dit bedrijf gaat het openbaar vervoer intensiveren en verder uitbreiden, zowel op spoor-, snel-, en kleinbusvervoer waarbij tevens het collectief vraagafhankelijke vervoer wordt aangehaakt en waardoor het openbaar vervoer voor ouderen veel beter (indien gewenst aan huis) bereikbaar wordt. Tevens is er voor de door u bedoelde groep “ouderen” op dit moment landelijk reeds een ruime reductieregeling van toepassing.

Verder stelt de SP-afdeling, “Eigenlijk zou het openbaar vervoer voor iedereen gratis dienen te zijn, maar omdat dit nu niet haalbaar geacht wordt streven we naar mogelijkheden voor met name ouderen. Vandaar deze actie. De SP vindt dat gratis openbaar vervoer kan”.

Zelfs wethouder Kleijnen met verkeer en (openbaar) vervoer in zijn portefeuille stelt dat andere landen bewijzen dat gratis openbaar vervoer niet te duur is en tonen dat het wel degelijk kan. “Het is maar wat je ervoor over hebt en of je oog hebt voor het goede wat je ervoor terug krijgt”.

Al dit lezende rijst de vraag: alweer een landelijke verkiezingsstunt?

Evenals de zovele andere (publieks)acties. Helaas heel, héél veel zonder resultaat!

Waarbij het toch jammer is dat de onze inwoners denken dat er iets voor hun gedaan wordt en hun wensen worden gehoord, maar er uiteindelijk totaal niks verandert.

Ik zou de SP willen uitdagen, dat mocht een landelijke actie geen resultaat opleveren, het de SP afdeling Valkenburg zou sieren dat men de SP-raadsfractie en wethouder Kleijnen zou oproepen, om op regionale- of lokale schaal te gaan voor het zo vurig door de partij gewenste gratis openbaar vervoer voor ouderen.

Dat er draagvlak voor is getuige de op dit moment (23/9’06) ruim 520 handtekeningen!

Dus dames en heren van de SP afdeling Valkenburg aan de Geul laat het niet bij het voorhouden van een ‘lolly of worst’ aan de inwoners van onze gemeente en overige handtekeningenplaatsers, maar ga ervoor om een en ander ook daadwerkelijk te realiseren.

Want gezien uw vurige wens om e.e.a. voor ouderen te realiseren, zullen de ontbrekende financiële middelen, zeker in het licht van ‘al het goede wat je ervoor terug krijgt’, snel gevonden zijn!

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie IBGV.

Wim Weerts,

Fractievoorzitter.

Open brief aan dhr. Wim Weerts van IBGV van 27.09.06

Geachte mijnheer Weerts,

De SP tracht zoveel mogelijk voor de mensen te doen. Soms voor bepaalde groeperingen en soms voor iedereen.

Dat wij dit met onze acties doen is alom bekend en mensen vinden dit altijd zinvol en het contact met hun politici prachtig. Wij peilen hun mening en geven ze door middel van deze acties een stem in Den Haag.

Er wordt tijdens deze acties nooit iets beloofd en altijd aangegeven dat de SP de behoefte van mensen onder de aandacht van de overheid wil brengen.

Uiteraard zijn onze inwoners, ook de ouderen [!] niet zo naïef en goedgelovig als u hen kennelijk inschat.

Zij realiseren zich ter dege dat gratis openbaar vervoer voor ouderen dan alleen kan plaatsvinden als een meerderheid van politieke partijen zich hier sterk voor maakt.

Het blijkt dat andere partijen dergelijk initiatief niet nemen, dat is hun keuze. De SP vervolgens gaan verwijten dat wij wel actie voeren is ons inziens goedkope polemiek.

Deze laatste actie, die trouwens nu is afgelopen, stond al in de steigers voordat het kabinet viel en nieuwe verkiezingen werden uitgeschreven .Dit ter uwer informatie.

Verder past deze actie in de ideeën van andere partijen zoals b.v. de PvdA die net als de SP van mening is dat openbaar vervoer voor mensen boven de 65 gratis zou moeten zijn.

Wij hoeven natuurlijk niet op enige ideeën van het IBGV te wachten want uit uw brief spreekt puur fatalisme en onderbuikgevoelens.

In plaats van een oproep te doen aan onze locale fractie zou het o.i. meer zoden aan de dijk zetten als onze actie breed zou worden gesteund door alle politieke partijen.

U suggereert dat, als deze actie landelijk niet slaagt, deze dan maar via onze lokale SP afdeling overgenomen dient te worden en het gewenste gratis vervoer via de provincie of onze eigen gemeente te regelen.

Welnu, een leuk idee ware het niet dat het zo niet werkt .De Rijksoverheid geeft de subsidies voor dergelijke zaken. Bovendien kunnen gemeenten deze lasten absoluut niet dragen.

Het is een kwestie van keuzes die de overheid dient te maken. In andere landen kan het waarom dan niet ook hier?

Met vriendelijke groeten,

Namens de SP fractie

Elke de Vries

Onderwerp: Reactie Open brief ‘gratis openbaar vervoer voor ouderen’.

Geachte mevrouw de Vries,

Hoewel de IBGV-reactie niet aan uw SP-raadsfractie was gericht maar aan de SP afdeling Valkenburg wil ik toch graag reageren op uw “open brief”.

Vooraf wil ik u aangeven dat ik het in mijn bevinding steeds opnieuw storend vindt, ja zelfs onfatsoenlijk, dat wij voornoemde reacties steeds weer via de media moet vernemen en niet rechtstreeks een reactie uwerzijds mogen ontvangen.

In mijn brief aan de SP-afdeling Valkenburg van 27 september jl., daag ik hen uit om: “dat mocht een landelijke actie geen resultaat opleveren, het de SP afdeling Valkenburg zou sieren dat men de SP-raadsfractie en wethouder Kleijnen zou oproepen, om op regionale- of lokale schaal te gaan voor het zo vurig door de partij gewenste gratis openbaar vervoer voor ouderen”.

In uw schriftelijke reactie verwijt u mij “polemiek” en “fatalisme”, echter gezien uw schriftelijke reactie moet ik concluderen dat beide begrippen veel meer op u van toepassing zijn.

Temeer daar u enerzijds de boodschap niet begrepen heeft en anderzijds reageert vanuit een ‘aangeleerde gevechtshouding’, het door u genoemde onderbuikgevoel.

Heeft u zich überhaupt al eens gerealiseerd dat gratis vervoer voor ouderen voor “het leven van alledag” lokaal dan wel regionaal best tot de mogelijkheden zou kunnen behoren en dit afhankelijk van vorm en inhoud door terzake deskundigen met een eenvoudig rekensommetje inzichtelijk gemaakt kan worden?

Uit uw reactie kan opgemaakt worden dat u wenst te wachten op subsidies en keuzes van de landelijke overheid? Over fatalisme gesproken !!

Mevrouw de Vries nu u met uw reactie te kennen heeft gegeven dat de SP fractie geen verdere actie lokaal dan wel regionaal willen onderzoeken, ja zelfs niet bespreekbaar wensen te maken bij de Valkenburgse SP-wethouder met verkeer en openbaar vervoer in

zijn portefeuille, moeten wij concluderen dat voornoemde problematiek u niet zo ter harte

gaat als u doet voorkomen en dat invulling op lokaal dan wel regionale schaal volgens uw fractie op voorhand onbetaalbaar en dus niet haalbaar is!

Deze polemiek afsluitend had ik gehoopt dat het u bekend was dat hiervoor landelijk al initiatieven worden opgepakt (bijvoorbeeld provincie Brabant).

Tevens had ik gehoopt dat u als grootste coalitiepartij de uitdaging had willen aannemen, zodat in ieder geval de mogelijkheden of onmogelijkheden hadden kunnen worden onderzocht voor gratis openbaar vervoer voor ouderen op lokaal dan wel regionale schaal.

Met vriendelijke groet,

Wim Weerts,

Fractievoorzitter IBGV.

Geachte heer Weerts.

Dit even vooraf. U meent vernoemde reacties van de SP uit de media te moeten vernemen en dat u geen rechtstreekse schrijven van ons ontvangt.

Ons streven is altijd geweest onze reactie eerst aan de schrijver van een brief te sturen. Ook in dit geval is dat gebeurd.

Ik ga ervan uit dat het e-mailadres van u wweerts@ibgv.nl is en daarna toe is onze reactie verzonden voordat deze naar de media verstuurd werd.

In uw eerste brief van 27.09.06 beschuldigt u de SP van het doen van loze beloftes naar onze burgers toe, hen een lolly of worst [! ] voor te houden, het gebruik maken van deze actie als verkiezingsstunt en wat al niet meer, kortom heel wat negatieve uitlatingen.

Deze beweringen hebben wij inmiddels genoegzaam weerlegd.

U gaat in uw vervolschrijven hier dan ook niet meer op in.

Het moge duidelijk zijn dat de SP als landelijke partij hun acties, voor zover mogelijk en wenselijk ook landelijk organiseert, immers het is de insteek om op landelijk niveau veranderingen c.q. verbeteringen voor onze burgers te bewerkstelligen .De mensen kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden.

Een lokale partij als het IBVG heeft deze mogelijkheid jammer genoeg niet, maar dat is niet ons probleem.

Ondanks u “adviezen”zullen wij dan ook niet gaan vooruitlopen op de feiten en het resultaat van deze actie afwachten.

U meent ons nieuwe informatie te verstrekken door ons mede te delen dat er ook provinciaal een en ander te regelen is zoals in Brabant. Bedankt voor uw goede bedoelingen, echter ook de SP is hier al van op de hoogte.

Wij blijven echter van mening dat een regeling op landelijk niveau de voorkeur geniet en daar zetten we nu op in.

Het is aan alle landelijke politieke partijen om een standpunt te bepalen in hoeverre ze onze mening delen.

Om op provinciaal niveau tot een regeling te komen behoort nog altijd tot een mogelijkheid die wij t.z.t. zeker opnieuw zullen bekijken, waarbij het wel tot voldoende draagkracht moet komen en dat is tot nu toe, helaas, niet gebeurd. De SP fractie in Provinciale Staten Limburg heeft het voorstel van gratis openbaar vervoer herhaaldelijk ingebracht. Helaas zijn deze voorstellen tot nu toe niet voldoende door andere partijen in de Staten ondersteund.. Daarom hopen wij dat er een landelijke regeling komt.

Met vriendelijke groet.

Elke de Vries-Becker fractievoorzitter SP Valkenburg aan de Geul

← Vorig bericht

Uitslagen 30 september en 1 oktober 2006

Verslagen van 1 oktober en programma komend weekeinde

Volgend bericht →