IBGV vindt onderhoud en voorzieningen in het Geulpark bedroevend

Voorpagina » Nieuws » Politiek » IBGV vindt onderhoud en voorzieningen in het Geulpark bedroevend

daardoor ontstaat gevaar voor recreanten en gebruikers

Al meerdere malen bent u door de IBGV fractie bij de algemene beschouwingen geattendeerd op de slechte onderhoudstoestand van de voorzieningen in het Geulpark.

Het is ons bekend dat eerdere pogingen onzerzijds om de renovatiekosten voor beschoeiingen, loopsteigers, groenaanplant en paden onder te brengen in het Europese subsidiefonds (“van bron tot monding ‘Geul en Gulp’) omwille van het project herstel kademuren met cultuurhistorische opwaardering strandden.

Omwille van een veilig gebruik van de recreatieve voorzieningen in het Geulpark willen wij de volgende vragen aan u voorleggen:

-Is het uw college bekent dat de onderhoudstoestand van loopsteigers, beschoeiingen en vooral diverse dode wilgenbomen gevaar opleveren voor gebruikers en recreanten in het betreffende gebied?

-Wat is de reden dat er de afgelopen periode geen onderhoud aan de diverse voorzieningen heeft plaatsgevonden?

-Bent u bereidt op korte termijn doch uiterlijk voor het komende seizoen de noodzakelijke maatregelen te treffen? En indien de noodzakelijke onderhoudsmaatregelen financieel niet tot de mogelijkheid behoren, over te gaan tot alternatieve maatregelen voor gebruikers en recreanten in het ergste geval een fysieke afsluiting?

Het Geulpark werd door het toenmalige gemeentebestuur aangelegd als aantrekkelijke water- en wandelvoorziening voor inwoners en toeristen tussen het rumoerige centrum en de rust van het buitengebied rondom kasteel Oost en Chaloen.

Voorts diende dit gecultiveerd waterrijke gebied de ‘inkom’ vanuit oostelijke richting naar de kern Valkenburg visueel op te waarderen.

Iets wat de eerste jaren na ontwikkeling van de nieuwe aanplant zeer zeker geslaagd genoemd mag worden.

Echter door zaailingen van de bestaande wilgenaanplant, geen adequaat onderhoud is de gecultiveerde waterpartij aan deze entree van de kern Valkenburg verworden tot een visueel saai- en onaantrekkelijk geheel. Het ontbreekt er nog aan Konickspaarden en Gallowayrunderen en men kon ook hier spreken van een nieuwe natuurontwikkeling, goedkoop en zonder veel kosten.

-Bent u als college bereidt de zichtlijnen op het Geulpark, terug te brengen in de oorspronkelijk bedoelde staat van de tachtiger jaren?

-Hoe hoog bedragen dan de structurele kosten voor een adequaat jaarlijks onderhoud in het Geulpark?

-Welke (netto)inkomsten worden jaarlijks gegenereerd uit de parkeeropbrengsten van de nabijgelegen parkeerplaats en deelt u onze mening dat deze deels kunnen worden ingezet ter dekking van de noodzakelijke onderhoudskosten van het totale wandel- en watergebied Geulpark?

In afwachting van uw antwoord, tekent.

Met vriendelijke groet

namens de fractie IBGV,

Wim Weerts,

Fractievoorzitter.

Reactie van de SP fractie op de artikel 41 brief van IBGV van 20.08.06 over het achterstallig onderhoud van het Geulstrand

Het probleem Geulstrand is reeds jaren bekend en werd door onze fractie meerdere malen aan het voormalige college voorgedragen. Helaas heeft het toenmalige college altijd een passieve houding tegenover het Geulparkprobleem aangenomen. Deze passieve houding in het verleden heeft ertoe bijgedragen dat destijds niets aan de problematiek gedaan werd. Er waren altijd andere zaken die de prioriteit kregen, en altijd excuses om niets te doen.

Het is vreemd te moeten constateren dat de oppositie nu opeens in actie komt (en misschien ook weer niet vreemd)en de vraag stelt waarom er in de afgelopen periode nog geen onderhoud ter plekke heeft plaats gevonden. Het is mede ook merkwaardig dat deze vraag gesteld wordt door de voormalige wethouder die destijds o.a. het Geulstrand in zijn portefeuille had en dus verantwoordelijk was voor het onderhoud van het Geulpark. Gezien er al jaren niets aan onderhoud heeft plaatsgevonden is het huidige college opgezadeld met achterstallig onderhoud.

In de besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van 01.08.06 bij punt 23 staat duidelijk aangegeven dat het college in principe akkoord gaat met een bedrag van € 50.000,- voor herstel wandelpaden en een bedrag van € 270,000,- voor het herstel van de beschoeiingen en de vissteigers

De bedragen worden meegenomen in de begrotingsbehandeling.

Deze besluitenlijst werd aan ieder raadslid en fractievoorzitter gestuurd. Wij gaan ervan uit dat ook dhr. Wim Weerts deze besluitenlijst heeft ontvangen.

Het college heeft m.b.t. de veiligheid inmiddels al werkzaamheden laten uitvoeren. Een pier is opgeheven vanwege de veiligheid en een andere pier is voor drie vierde gerepareerd. En dit alles voordat de klachten van IBGV bij het college werden aangekaart.

Het is ons inziens een trieste zaak als je op deze manier politiek wenst te bedrijven. Eerst jaren zelf niets ondernemen en dan met de vinger naar het nieuwe college wijzen alsof het hun schuld is dat zij door het voormalige college werden opgezadeld met het achterstallige onderhoud en de financiering daarvan..

De SP fractie hoopt van harte dat dergelijke goedkope praktijken in de toekomst achterwege gelaten worden.

Valkenburg verdient een betere, meer effectieve vorm van oppositie voeren.

Met vriendelijke groet,

Elke de Vries-Becker Fractievoorzitter

← Vorig bericht

Judoclub Kano hervatte de trainingen

Burgemeester Nuijtens in de boot

Volgend bericht →