IBGV vraagt oplossing naweeën Tour de France

Voorpagina » Nieuws » Politiek » IBGV vraagt oplossing naweeën Tour de France

wie betaalt het schoonmaken van de bekladde wegen enz.

De activiteiten in het kader van de Wielerstad Valkenburg aan de Geul 2006 ligt nog vers in het geheugen van menig wielerliefhebber. Ondanks het feit dat wethouder Kleijnen op de L1 uitlatingen deed met het oog op de organisatie van een eventueel WK Wielrennen in 2011, was met name de Tour de France (TdF) een spektakel zoals we dit de komende jaren niet meer zullen meemaken.

Wat voor de één topsport en vrije tijdsbesteding is, levert voor de ander vaker een bron van ergernis.

Zo ook enkele naweën van de recent gehouden wieleractiviteiten zoals het bekladden van wegen, aanpassingen van middengeleiders en geluidsoverlast. Wij willen onderstaand nader op de onderdelen ingaan:

· Bekladden van de openbare weg.

Bij de behandeling van het raads- en financieringsvoorstel ‘(wieler-)Evenementenbeleid Valkenburg aan de Geul’ is bij monde van de burgemeester toegezegd dat bekladde wegen na de activiteit zouden worden verwijderd. Ambtelijk werd in de laatste commissievergadering SOB genuanceerder gesproken over sec. het weghalen van racistische leuzen.

Met het oog op de eerdere toezegging van het college dat na gehouden wielerwedstrijden opschriften op het wegdek zullen worden verwijderd, willen wij u de volgende vragen voorleggen:

-Kunt u ons aangeven op welke termijn de bekladde weggedeelten gemeentebreed worden gereinigd?

-Hoe is een en ander binnen de organisatie verankert en zijn binnen de organisatiekosten TdF hiervoor middelen beschikbaar?

· Aanpassingen van middengeleiders.

Ten behoeve van de TdF zijn op meerdere plaatsen middengeleiders tijdelijk verwijderd en in een andere vorm teruggebracht.

Was het de provincie Limburg die het bij de aanpassingen op de N595 presteerde om bij het terugbrengen van de middengeleiders de gaten in het wegdek op enkele meters afstand te laten voor wat het was. Opdracht was toch de middengeleiders of niet?

De gemeente hierentegen nam de direct omliggende gebreken gelijktijdig mee, waarvoor hulde!

Echter bij het herplaatsen van de middengeleider ter hoogte van de Neerhem werden gemakshalve de trottoirbanden vervangen door asfalt met een verdrijvingsvlakje, wat de afgelopen weken zorgdroeg voor gevaarlijke en meest lachwekkende verkeerssituaties.

Door het laten vervallen van de verhoogde trottoirbanden vervalt de verkeersgeleiding, de verkeersremming, waardoor vrachtwagens en bussen de ‘binnenbocht’ trachten te nemen en verkeer (vooral (brom)fietsers) uit oostelijke richting rechtdoor de Berkelstraat ‘invliegen’.

Ja zelfs het keren op de weg van personenauto’s met caravan kom je er momenteel tegen!

Met het oog op de verkeersveiligheid op dit kruispunt willen wij u de volgende vragen voorleggen:

-Kunt u ons aangeven of voor de aanpassing van de oorspronkelijke geleider advies gevraagd is bij de verkeersadviescommissie?

-Is voor de aanpassing en wijziging van het kruisingsvlak door het college een verkeersbesluit genomen? Zo ja, wanneer

Zo,nee op wiens verzoek en onder wiens verantwoordelijkheid heeft een dergelijke aanpassing plaatsgevonden?

-Bent u bereidt de situatie terug te brengen naar de “veilige” toestand van voor de TdF?

· Geluidsoverlast.

Het mag u bekend zijn dat de 5 daagse (vrijdag 30 juni tot en met dinsdag 4 juli) op het Theodoor Dorrenplein gepaard is gegaan met de nodige geluidsoverlast voor de aanwonenden in de directe omgeving. Ja, sommigen spreken zelfs over geluidsterreur!

Met het oog op toekomstige evenementen op deze locatie en ter voorkoming van onnodige geluidsoverlast willen wij de volgende vragen aan u voorleggen:

-Hoeveel klachten zijn totaal bij de diverse instanties over deze periode ingediend?

-Heeft er naar aanleiding van de klachten een geluidsmeting plaatsgevonden? Zo, ja hoe hoog was de gemeten gevelbelasting? Zo,nee waarom heeft er geen meting plaatsgevonden?

-Wie was de vergunninghouder en hoe en op welke wijze is deze op de veroorzaakte geluidsoverlast aangesproken?

-Welke mogelijk consequenties heeft dit voor een toekomstige evenementen vergunningaanvraag voor activiteiten op het Theodoor Dorrenplein en directe omgeving?

In afwachting van uw antwoord, tekent.

Met vriendelijke groet

namens de fractie IBGV,

Wim Weerts,

Fractievoorzitter.

← Vorig bericht

Jubileumexcursie Limburgs Landschap in Cottessen

Groeten uit Valkenburg aan de Geul

Volgend bericht →