Informatie over nieuwbouwplan in de omgeving van het gemeentehuis

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Informatie over nieuwbouwplan in de omgeving van het gemeentehuis

Bouwplan voormalig hotel Rivièra, hoek Nieuweweg/StationsstraatInfobulletin

Valkenburg aan de Geul, 21 juli 2006

Betreft: bouwplan locatie voormalig hotel Rivièra, hoek Nieuweweg/ Stationsstraat

Aan de raad,

Door middel van dit infobulletin wil ik u op hoogte brengen van de laatste stand van zaken

met betrekking tot het bouwplan van de locatie ‘voormalig hotel Rivièra’.

Projectgebied

Het projectgebied is gelegen aan de Nieuweweg, in het centrum van de gemeente Valkenburg aan de Geul. Het projectgebied maakt onderdeel uit van de percelen aan de Nieuweweg die worden begrensd door de Nieuweweg, Stationsstraat en de Geneindestraat (Park Dersaborg). De projectlocatie is op bijgevoegd overzichtskaartje aangegeven met een rode cirkel.

Bouwplan

Op de locatie is een voormalig hotel / Asielzoekerscentrum met bijgebouwen gelegen. In het bestemmingsplan “Kern Valkenburg” heeft de locatie de bestemming “gemengde doeleinden”. Het plan voorziet in de bouw van 7 grondgebonden woningen en 19 appartementen met inpandige parkeerkelder en buitenruimte. De bestaande bebouwing en het nieuwbouwplan zijn eveneens op bijgevoegde kaartjes aangegeven

Procedure ex artikel 19 lid 2 WRO

In het bestemmingsplan, herziening 1999, zijn geen mogelijkheden opgenomen om door middel van een vrijstellings- of wijzigingsbevoegdheid medewerking te verlenen aan het bouwplan. De procedure ex artikel 19 lid 2 WRO is in dit geval toepasbaar omdat het een ruimtelijke ontwikkeling betreft binnen de rode contouren die tevens is opgenomen in het RVP. De geactualiseerde woonvisie, waarin het project Rivierà met 26 woningen staat vermeld/is opgenomen, is op woensdag 5 juli door de gemeenteraad vastgesteld. Vanaf 6 juli 2006 is de Woonvisie Maastricht en Mergelland 2010 van kracht. De bevoegdheid voor het opstarten van de vrijstellingsprocedure ex artikel 19 lid 2 WRO ligt bij het college van burgemeester en wethouders. Er is recente jurisprudentie beschikbaar waaruit blijkt dat het niet is toegestaan de procedure van artikel 19 lid 1 WRO voor te schrijven als toepassing van artikel 19 lid 2 WRO mogelijk is.

Stand van zaken planologische procedure en bouwvergunning

In het kader van de vrijstellingsprocedure heeft het bouwplan en het ontwerpbesluit tot verlenen van vrijstelling ter visie gelegen vanaf 6 april 2006. Naar aanleiding van de ter visie legging zijn bij het college van burgemeester en wethouders zienswijzen ingediend door:

Muurmans Advocaten, gevestigd aan de Hertogsingel 83, 6211 NE te Maastricht, namens:

1. de heer J.A.M. Jeukens, wonende Stationsstraat 13 te 6301 EZ Valkenburg a/d Geul en

2. de heer M.A.M.A. Jeukens, wonende Stationstraat 15 F te Valkenburg a/d Geul.

In de vergadering van 11 april 2006 heeft het college besloten om de zienswijzen ontvankelijk te verklaren, de zienswijzen niet te honoreren en definitief vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan.

De bouwvergunning is begin dit jaar aangevraagd door Wijckerveste BV en dient binnen nu (14 juli 2006) en 12 weken te worden verleend. Ook dient nog een sloopvergunning te worden aangevraagd en verleend. Nadat de bouwvergunning en de sloopvergunning is verleend, hebben belanghebbenden de mogelijkheid om binnen 6 weken een bezwaarschrift en een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen.

Ik hoop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd,

Hoogachtend,

C.A.C.M. Nuijtens,

Burgemeester

← Vorig bericht

Lekker op stap in het Beneden-Geuldal

Publieke verantwoording Tv Valkenburg

Volgend bericht →