Ingezonden reactie.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Ingezonden reactie.

Inzake besluit heffingen.Naar aanleiding van een publicatie op de kabelkrant van Tv Valkenburg afgelopen week, reageerde raadslid Hub Aussems, PvdA/D66, via onderstaande ingezonden brief aan de redactie. Onderstaand is deze brief integraal weergegeven.

Beste redactie,

Bijgaand laat ik U toekomen:
1) – de inbreng van de fractie PvdA / D66 in 1e termijn ( H.Aussems)
2) – het rekenmodel welk door ons is gehanteerd ( rekenmodel gemeente versus marktconforme en meer rechtvaardige heffing ) .
3) – Het bulletin welk de VOR ( overkoepeling ondernemers) woendag 16 maart heeft laten uitgaan n.a.v. de besluiten van de gemeenteraad.
In 1) wordt aangegeven dat onze fractie de voorgestelde heffingen door de gemeente overvraagd vinden en niet fair. Zij verrzoeken het college met voorstellen te komen recht te doen aan de ondernemers en van hen niet meer te vragen dan voor de financiering van hun deel ( € 4,2 milj) nodig is; expliciet minimaal € 86.000 /jr minder.
In 2) vindt U: in de kolommen1 t/m 3 de bijdrage die de gemeente in haar voorstel vraagt. Naast de aflossing van € 168.000 gedurende 25 jaar, ook de rente over 25 jaar van de hoofdsom van € 4,2 miljoen, zijnde 25 jaar lang € 213.000,- Totaal aflossing + rente € 9.975.000 in kolom 4 t/m 6 weer de aflossing van € 168.000 gedurende 25 jaar, maar dan de rente over de hoofdsom minus de aflossing. Dit leidt in kolom 6 tot een jaarlijkse bijdrage die daalt van € 399.000 naar € 177.240,-. Dat is een gemiddelde bijdrage van € 288.120 gedurende 25 jaar t.o.v. de € 399.000 in het voorstel van de gemeente.
In kolom 7 t/m 9 de aflossing als deze annuitair zou verlopen, d.w.z. stijgende aflossing en dalende rente met als resultaat een 25 jaar vaste bijdrage van
€ 313.107.
Weliswaar kost deze constructie ca. € 25.00/jr, maar het voordeel is dat het transparant is en de heffingen alle jaren gelijk blijven. Maar wel met € 86.000 verschil voor de duur van 25 jaar in het voordeel van de ondernemers. In onze inbreng in 1e termijn vragen wij daarvoor.
Tijdens de schorsing van de vergadering heeft het college zich beraden over ons voortsel. Zij wisten dat wij in een uitermate moeilijke positie zouden komen als niet voldaan zou worden aan ons verzoek tot een rechtvaardige heffing.
Na de schorsing kwam het college met het , als tegemoetkoming aan ons geschetste probleem, maartoch te handelen volgens kolom 4 t/m 6. De reden ligt in de plicht dat een gemeente lineair moet laten aflossen en niet annuitair ( opgesloten in kolom 6 t/m 9). Hierbij worden de jaarlijks teveel ingehouden heffingen gestort in een "egalisatiefonds heffingern ondernemers". Na afloop van elk jaar worden met de te veel betaalde heffingsgelden, de heffingen voor het komende jaar verlaagd. De gemeenteraad bepaalt dan elk jaar welke heffingen minder gaan worden.
Wat betekent dit nu feitelijk:
– dat de ondernemers gemiddeld jaarlijks € 111.000,- minder aan heffingen gaan betalen dan in het collegevoorstel. Dat is in totaal in 25 jaar een bedrag van € 2,7 miljoen.
(1e jaar minus bijna € 10.000,- oplopend naar minus € 222.000 in het 2e jaar ; zie kolom 5 van het rekenmodel).
– de voorgestelde nieuwe of verhoogde heffingen met meer dan 20 % minder stijgen alleen al door ons initiatief
– dat de gemeenteraad jaarlijks aangeeft welke heffingen lager gaan worden. Dat kan de Reclamebelasting zijn, maar ook vermindering van de toeristenbelasting).
Bijv. daardoor bij een jaarlijkse heffing van € 131.000 heffing Reclamebelasting, deze na het 1e jaar wordt verminderd met bijna € 10.000,- en derhalve na ca. 13 jaar de reclamebelasting ophoudt te bestaan.
– dat met het verruimen van de leeftijdsbodem toeristenbelasting van 6 naar 12 jaar en het later invoeren van de reclamebelasting ( raadsbreed aangenomen), nog eens de lasten voor de ondernemers veel minder stijgen.
In bijlage 3 ziet U de reactie van de VOR van woensdag 16 maart. Hierin geven zij aan dat op initiatief van PvdA / D66 daadwerkelijk iets bereikt is en de heffingen voor ondernemers lager gaan uitvallen dan bij het voorstel van de gemeente. Zij weten dit op waarde te schatten.
Fractie PvdA / D66 verzoekt U op Tv Valkenburg aandacht te geven aan dit door ons uit het vuur gesleepte toezegging van het college met bekrachtiging daarvan , unaniem, door de gemeenteraad.

Mocht U nog verdere informatie of uitdieping wensen, dan willien wij U die graag verschaffen.

Groet, Fractie PvdA / D66.
Hub Aussems

Bijdrage in eerste termijn:
PvdA / D66 Raadsvergadering 14 maart 2011
Aangaande “Voorstel Raad betreffende de definitieve besluitvorming financiële taakstelling”
Geachte Raadsleden,
Aan de orde is het voorstel, op hoofdpunten, inhoudelijk gelijk aan het voorstel van 9 nov. 2010.
De ondernemers hebben de mogelijkheid gekregen om, binnen de kaders die gesteld waren, met alternatieve voorstellen te komen.
Zij hebben een plan ingediend wat echter niet binnen die kaders valt.
Zij verminderen de totale investeringskosten van 4,2 miljoen voor het Centrumplan en Herinrichting Historisch Centrum door het schrappen van een deel van het plan (Geulpoort). Bovendien willen zij al op voorhand de bestrating goedkoper uitvoeren. Doel van die operatie is dan de vermindering van de toe te rekenen kosten aan de ondernemers.
Wij, fractie PvdA / D66 zijn het met hun aanpak niet eens.
De Geulpoort is een onderdeel van het totale plan. Ook de kosten van bestrating zijn onderdelen in het plan. In het totale plan moeten knoppen zitten waaraan gedraaid moet kunnen worden als de realisatie in gevaar zou kunnen komen. Zowel de Geulpoort als de herinrichting kunnen wat ons betreft tot die knoppen gerekend worden.
Waar de ondernemers o.i. wel gelijk in hebben is de hoge financieringskosten voor de ondernemers middels jaarlijkse heffingen van de € 4,2 milj. Deze bedragen totaal per jaar €. 399.000.
De gemeente gaat daar bij uit van een lineaire afbetaling van € 168.000 /jr over 25 jaar. Daar zijn wij het mee eens. Daarnaast ook een lineaire betaling van de rente van 5,5% over de hoofdsom van € 231.000; daar zijn wij het niet mee eens.
Het rentepercentage van 5,5 % lijkt op dit moment wat aan de hoge kant, maar die willen we handhaven, mede omdat intern ook met die 5,5% gerekend wordt.
Maar het bedrag dan telkens te rekenen over de hoofdsom vinden wij niet correct, zelfs unfair. Je zou toch verwachten dat de rente in een jaar berekend wordt over de hoofdsom minus de aflossingen. Onze gemeente doet dat niet in haar voorstel Zou dat wel gebeuren, dan zouden de rentelasten jaarlijks dalen. Gemiddeld zouden dan aflossing + rentelasten in 25 jaar € 288.000/jr. bedragen. Een verschil van € 111.000/jr. ( totaal in 25 jaar € 2,7 milj.).
Nadeel van dit systeem is dat er geen of nauwelijks reserves ingebouwd worden en ook dat er dus geen gelijkblijvend heffingsniveau over 25 jaar ontstaat.
Om de lineaire aflossing, gekoppeld aan een dalend rentebedrag, om te rekenen naar een gelijkblijvende, annuitaire betaling, is gemiddeld een bedrag nodig van ca. €.25.000 aan extra rentekosten. Resultaat is een alsnog een vaste daling van de lasten met € 86.000.
Onze fractie is van mening dat niet overvraagd mag worden aan de ondernemers. Alle burgers moeten fair behandeld worden, dus ook de ondernemers. Zij zijn met hun nering van groot belang zijn voor veel inwoners van Valkenburg.
Weliswaar staat op pag. 6 in het voorstel dat een eventueel voordelig verschil tussen de feitelijke en gecalculeerde bedragen gereserveerd gaan worden, maar dat zijn dus bedragen die de ondernemers bij elkaar gebracht hebben.
Wij vinden dat middels die bedragen de ondernemers ontlast moeten worden.
Wij verzoeken het college met voorstellen te komen die er voor zorg dragen dat niet meer dan noodzakelijk bij de ondernemers geheven gaat worden.
Nogmaals willen wij aangeven dat het toch bijzonder jammer is dat er veel te weinig overleg en misschien wel vertrouwen is tussen ondernemers en onze gemeente.
Overigens vragen wij ons af of, nu in het voorstel wordt aangegeven dat het kritisch wordt om de herinrichting historisch centrum voor de WK 2012 klaar te hebben, het wel zo verstandig is deze in gang te zetten. Indien wordt besloten dat wel te doen, willen wij van het college de zekerheid dat zo snel als mogelijk begonnen wordt opdat het risico van niet tijdig klaar, opgeheven wordt.
H. Aussems KLIK HIER om het rekenmodel in te zien

KLIK HIER voor de conclusie van de VOR
← Vorig bericht

Een extra klim in 46e Amstel Gold Race.

Gerestaureerd veldkruis Beatrixsingel ingezegend.

Volgend bericht →