Integrale aanpak verkeersoverlast

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Sibbe / IJzeren » Integrale aanpak verkeersoverlast

In de kernen Sibbe en IJzeren: succes BewonerscomitéBewonerscomité Bergstraat in Sibbe heeft bereikt dat er een integrale aanpak van de verkeersoverlast in de Sibbense Bergstraat door politie en gemeente gaat plaatsvinden.
Het Team Subjectieve Verkeersonveiligheid gaat gedurende een langere periode over tot controle en beboeting bij overtreding. De gemeente brengt de 30 km bebording op orde in Sibbe en IJzeren behalve op de Kruisstraat, waar 60 km gereden mag worden. Verder zal de gemeente meewerken aan het plaatsing van een drempel, “straatjuweeltjes” en permanente snelheidsmeters.

Tenslotte brengt de gemeente, waar nodig belijning aan, op het wegdek voor parkeervakken. Het bewonerscomité zorgt ervoor dat de noodzakelijke gedragsverandering bij de bewoners gerealiseerd wordt.

Hieronder treft u de inhoud van de brief aan:

In onze brief aan de bewoners van de Bergstraat te Sibbe d.d. 15 oktober jl. lieten wij u weten dat op 21 november daaropvolgend een gesprek met de Gemeente Valkenburg aan de Geul en de Politie zou plaatsvinden. Na enig uitstel vond dit gesprek op 5 december jl. plaats.

Nadat vertegenwoordigers van het Bewonerscomité, de Gemeente Valkenburg aan de Geul en de Politie over en weer informatie hadden uitgewisseld en standpunten hadden toegelicht, werd er overeenstemming bereikt over een geïntegreerde aanpak van een mix van maatregelen die de verkeersveiligheid in de Bergstraat moet bevorderen:

1) de plaatselijke Politie met ondersteuning van het V.H.T. (Team Subjectieve Verkeersonveiligheid) gaat gedurende een langere periode over tot controle en beboeting bij overtreding.

2) de gemeente: a) brengt de bebording op orde (30 km-zones in heel Sibbe als in IJzeren met één uitzondering namelijk een 60 km-zone in de Kruisstraat en overbodige borden worden verwijderd);

b) werkt mee aan plaatsing van een drempel, “straatjuweeltjes” en permanente snelheidsmeters;c) brengt eventueel belijning voor parkeervakken op het wegdek aan.

3) het Bewonerscomité richt zich nadrukkelijk tot de bewoners om tot een noodzakelijke gedragsverandering te komen (zich houden aan de voorgeschreven snelheid) om zodoende het uitschrijven van bekeuringen zoveel als mogelijk te voorkomen.

Verder zal er sprake zijn van een gefaseerde aanpak waarbij eenvoudig uit te voeren maatregelen (bijvoorbeeld 30 km/h-stickers op de GFT-bakken) het eerst worden aangepakt en de meer ingrijpende (kostenvergende) op langere termijn. Alle tot nu toe door bewoners aangedragen suggesties zijn geïnventariseerd en zullen achtereenvolgend aan bod komen. Eerlijkheid en realiteitszin gebieden ons echter te zeggen dat niet alle suggesties kunnen worden uitgevoerd! Tussentijds zal er regelmatig contact zijn tussen zowel Politie, Gemeente als Bewonerscomité.

Daar waar het nodig en wenselijk is om de mening van de straatbewoners te peilen (schriftelijk of tijdens een openbare bijeenkomst) zullen deze van ons horen. Denk hierbij en in het bijzonder aan die gevallen waar fysieke en/of optische verkeersmaatregelen bij bewoners ‘voor de deur’ zijn gedacht.

Met vriendelijke groet,
Namens het bewonerscomité,
Harry Kennis, secretaris
Raymond Leenders, voorzitter BewonerscomitéBergstraat, Wóónstraat!p/a Bergstraat 28 6301 AD Sibbe Internet: http://sibbe.come2me.nl De inhoud van de brief:

← Vorig bericht

Van A-nders naar B-eter of SETA (samen maar toch alleen)

Succes voor ZC Valkenburg

Volgend bericht →