Inwoners mogen zegje doen over 'dossier Polfermolen'

Voorpagina » Toerisme » Inwoners mogen zegje doen over 'dossier Polfermolen'

Dit jaar gaat de gemeente met het ‘dossier Polfermolen’ naar de inwoners. Dat gebeurt in een zes-tal bijeenkomst in de afzonderlijke kernen. Voor het organiseren en leiden van de bijeenkomsten in de kernen is het bedrijf Facet& benaderd. Daarnaast maakt het bedrijf Baadjou een animatiefilm over de genomen beslissing in het ‘dossier Polfermolen’. De film wordt aangeboden aan TV Valkenburg voor uitzending vanaf 18 februari 2019. De tekst van de film wordt ook aan de regionale bladen voor publicatie aangeboden. Het totale kostenplaatje voor dit communicatietraject is € 90.000,- en wordt afgedekt uit de verliesvoorziening Polfermolen. Lees hier het voorstel van het college van B&W.
Informatiebijeenkomsten
Het college van B&W is van mening dat in alle kernen – Berg & Terblijt, Vilt, Sibbe, Schin op Geul, Houthem en Valkenburg.c – de informatiebijeenkomsten gehouden moeten worden. Iedere inwoner moet de gelegenheid geboden worden om in de eigen kern de informatieavond bij te wonen. De geïnteresseerden voor de informatieavonden worden gevraagd zich aan te melden. Wanneer uit het aantal aanmeldingen blijkt dat het aantal inschrijvingen op een bepaalde avond te gering is, dan kan alsnog besloten worden een aantal informatieavonden samen te voegen.
Taakstelling Polfermolen
De jaarlijkse exploitatiekosten van € 1,8 miljoen drukken zwaar op de begroting. Het complex is een maat te groot voor Valkenburg aan de Geul. In 2016 is een taakstelling van € 1,2 miljoen in de begroting opgenomen. Deze taakstelling moet vanaf 1 januari 2021 ingevuld worden. Voor het invullen van de taakstelling is een oplossingsrichting gevonden door de Polfermolen in afgeslankte vorm te exploiteren in combinatie met de realisatie van woningbouw op de Polfermolenlocatie. Vóór de begrotingsbehandeling in november 2019 dient duidelijk te zijn op welke wijze de taakstelling van € 1,2 miljoen wordt ingevuld.
Aanbesteding Polfermolenlocatie
Wanneer de raad in september a.s. besluit over te gaan tot daadwerkelijke aanbesteding van het project, dan kunnen de de contractstukken worden opgesteld. En de inschrijving en gunning voor de bouw op de Polfermolenlocatie geregeld worden. Deze route is gekozen zodat de partij aan wie het project gegund wordt, een jaar de tijd heeft om alle benodigde procedures te doorlopen.
De voorbereiding van de aanbesteding zal georganiseerd worden door de Brink groep.
Afbeelding uit rapport Brink groep

← Vorig bericht

Geul gebruiken als waterkrachtcentrale vraagt P.G.P.

Bloemenproject in centrum sneuvelt

Volgend bericht →