Is de belijning in Broekhem wel democratisch tot stand gekomen

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Broekhem » Is de belijning in Broekhem wel democratisch tot stand gekomen

Een ingezonden brief aan de Raad

Aan de belijning in woonwijk Broekhem Zuid wordt veel aandacht besteed middels brieven van en naar het college van B en W, de gemeenteraad en de media.

Wij willen graag als PLatform Broekhem, dat zich vanaf het begin t.w.oktober 2006 hier mee heeft bezig gehouden onze lezing geven. Wij menen hier tevens recht te doen aan ca 1000 bewoners van Broekhem-Zuid die zich in een enquete (aan U gezonden) hebben uitgesproken over deze belijning.

Al direct in het begin hebben wij het college erop gewezen dat het parkeerbesluit uit 2005, zoals dat door de raad indertijd werd geaccordeerd, onjuist werd uitgevoerd. Er zouden voor de sector 1,2 en 3 maatregelen genomen worden t.a.v. parkeren ook ivm de overlast van gasten en hotels. Vervolgens zou een evaluatie plaats vinden over deze maatregelen. Hierna zou met de bewoners van andere kernen Broekhem Zuid, Broekhem Noord etc. overleg plaats vinden om te horen welke maatregelen gewenst zouden zijn voor hun kern. Om in deze de juiste gang van zaken te kennen hebben wij de vorige wethouder de heer J.Jacobs zijn lezing hierover gevraagd en deze bevestigde hetgeen wij hierboven aangeven. Indien U het parkeerbesluit overigens leest kunt uzelf deze conclusie trekken. Het is ook nog eens terecht verwoord in de art 41 brief die de heer E. Sprokkel onlangs heeft ingediend.

Wat dan uitermate vreemd is, is dat niet alleen in het uitvoeren van de belijning van de woonwijk Broekhem Zuid met dit besluit geen rekening is gehouden, maar zelfs aan een oproep via een art 41 brief van zowel AB, Transperant als PvdA om eerst te overleggen met de bewoners geen gehoor wordt gegeven. Men gaat gewoon door met het aanbrengen van de belijning. Een houding die in een democratisch stelsel laakbaar is. De raadsleden die deze brieven sturen zijn immers gekozen door de burgers en vertegenwoordigen hen als zodanig.

Dan kunnen een burgemeester en zeker de ambtenaren een dergelijke vraag niet naast zich neerleggen.

In zijn weerwoord noemt de burgemeester o.a. de kosten die zouden moeten worden gemaakt om tegemoet te komen aan de wensen van deze 1000 bewoners van Broekhem Zuid. We willen als vergelijk dan noemen de kosten die er gemaakt zijn om aan de wensen van de bewoners van de Wehryweg (50 bewoners ?) tegemoet te komen. Een extra drempel € 30.000,- , of neem bijvoorbeeld de meerkosten van de wielerwedstrijden €-226.000,- of voorzieningen die gemaakt zijn op plekken als de Geulhemmerberg en Sibbe-Ijzeren die dan weer ongedaan moeten worden gemaakt voor de Amstel Gold Race.

En dan nog het feit dat de maatregelen voor de uitvoering van de regeling parkeervoorzieningen, zelfs met lijnen, anders en goedkoper uitgevoerd kunnen worden. Zie de Tolhuisstraat in Schin op Geul.

We willen daarnaast niet onvermeld laten de groeiende antipathie tegen de gemeentelijke overheid, die dergelijke maatregelen bij de inwoners oproept zeker als dat alles gedaan wordt zonder enig overleg met de inwoners en in strijd met de afspraken zoals deze zijn vastgelegd in het parkeerbesluit.

We kunnen hierover meepraten want we kregen tijdens de gehouden enquete behoorlijk commentaar over de gang van zaken.

Toch hebben wij het idee dat het College van burgemeester en wethouders graag een overleg orgaan heeft dat het belang van de kernen behartigt. Dan moet het dit overlegorgaan ook serieus nemen. Want net als de gekozen Dorpsraad hebben wij een achterban die op ons rekent en waar wij ons moreel aan verplicht voelen.

Wij nemen ons zelf serieus vandaar deze oproep aan de politiek om opnieuw het parkeerbeleidsplan op zijn merities te beoordelen en de procesgang af te werken zoals dat in de beleidsnota staat.

Wij verwachten van de gekozen raadsleden dat zij zeker belang hebben bij een serieuze afvaardiging van een kern hetzij middels een Dorpsraad herzij middels zoals in ons geval het Platform Broekhem wat de grootste kern van Valkenburg vertegenwoordigt

Wij verzoeken U dan ook, om op jullie geijkte manier, te zorgen dat de oproep van de bewoners van Broekhem Zuid niet tevergeefs is geweest.

Uiteraard zijn wij altijd bereid met een ieder van U deze zaak te bespreken.

Met vriendelijke groeten,

Namens Platform Broekhem

De secretaris Jo Huijnen

← Vorig bericht

Lichtkrant gemeente gehackt

The Black Scorpions gaan internationaal

Volgend bericht →