Is Valkenburg wel brandveilig?

Voorpagina » Toerisme » Is Valkenburg wel brandveilig?

Is Valkenburg-centrum wel brandveilig? Op deze vraag moest burgemeester Jan Schrijen met “ja” en “nee” antwoorden. Ook op de vraag uit de commissie: “Kunt U de brandveiligheid momenteel garanderen?” kon hij alleen antwoorden dat dit niet mogelijk was.
Begin 2017 heeft in een restaurant in Valkenburg brand gewoed. Opvallend daarbij was, dat de vrijkomende rook zich snel verspreidde naar omliggende panden. Het incident leidde dan ook direct tot de vraag, in hoeverre de – veelal historische – panden in Valkenburg voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften en de verleende vergunningen. Naar aanleiding van de brand is een inventarisatie uitgevoerd bij een aantal maatgevende panden. Deze inventarisatie toont aan, dat qua brandveiligheid sprake is van een nijpende situatie. De bezochte panden voldoen op belangrijke onderdelen niet aan de brandveiligheidseisen en bovendien is de vergunningsituatie niet in orde. Er is bij de bezochte panden sprake van een groot veiligheidsrisico en de verwachting is, dat dit bij de overige panden niet anders is. Het centrum van Valkenburg is matig bereikbaar en wordt om die reden in het risicoprofiel van de Veiligheidsregio aangeduid als “hoog risico-gebied”. Dit gegeven vormt, naast het feit dat de panden niet voldoen aan de brandveiligheidseisen, een extra veiligheidsrisico.
Gebleken is dat de rook niet alleen naar boven stijgt maar zich ook horizontaal beweegt en daardoor weer aanleiding geeft tot nieuwe brand(en). Het plan “Brandveilig Valkenburg” is daarom opgestart met de inzet van een externe brandbeveiligingsdeskundige. Daarnaast is er voor de projectleiding en de noodzakelijke handhavingstrajecten bij het team VTH extra inzet vereist. De totale kosten daarvan worden begroot op € 91.600,00.
De fractieleden vroegen zich af waarom maar drie straten werden genoemd in het centrum en of de retail ook werd meegenomen. Bianca Rooding (VVD) zag veel meer heil in een rapportage van de eigen brandweer i.p.v. het aantrekken van een externe deskundige, die niet zo op de hoogte is van de Valkenburgse situatie en extra geld kost.
Jef Kleijnen (VSP) wilde snel de opgelopen achterstand in de controles inlopen en vroeg zich af of er met boetes werd opgetreden tegen diegenen die nog steeds niet voldoen aan de in de verleende vergunningen genoemde brandpreventie bepalingen. Bovendien wilde Kleijnen een overzicht van deze problematiek in de periode 2014-2018.
Archieffoto TV Valkenburg

← Vorig bericht

Beleef de Via Belgica tijdens de Nationale Romeinenweek

Werk aan spoor in weekeinde

Volgend bericht →