Klacht bewoners wordt niet gehoord

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Broekhem » Klacht bewoners wordt niet gehoord

Over in- en uitrijprobleem bij appartementencomplex Oranje NassauIn een brief aan het college (zie onder) stelt de belangenvereniging van het appartementencomplex Oranje Nassau in Broekhem dat hun klacht niet gehoord wordt en onnodig via een ingewikkelde procedure wordt afgehandeld.
De klacht gaat over het parkeren vóór het gebouw. Er zijn al maatregelen genomen om veilig in- en uitrijden te waarborgen. Nu wil de vereniging dat er nog één parkeerplaats wordt weggehaald.
In een reactie aan Tv Valkenburg heeft verkeerswethouder Kleijnen laten weten dat hijzelf de situatie bij het appartementencomplex heeft bekeken. Hij heeft met zijn eigen auto in en uitgereden.
Kleijnen: “de situatie is voldoende overzichtelijk om op een veilige wijze op de weg te geraken. Het overzicht is zelfs beter dan bij menige andere uitrit langs de Broekhem. B&W heeft hierop besloten dat er geen aanpassingen meer komen”.
Brief Belangenvereniging Oranje Nassau d.d. 15 juni 2007
Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Van de Gemeente Valkenburg aan de Geul,
Postbus 998,
6300 AZ Valkenburg aan de Geul.
Valkenburg aan de Geul, 15 juni 2007.
Betreft: bureaucratische ergernis bij de bewoners van het complex Oranje Nassau in Broekhem.
Geachte College,
Vandaag werd de top-10 bekend van de bureaucratische ergernissen die het publiek ervaart met het contact met de overheid. Als punt 8 wordt genoemd:
Klachten worden niet gehoord en te vaak via ingewikkelde procedures afgehandeld.
Dat dit ook in de lokale politiek het geval is blijkt uit de ervaringen van de bewoners van 88 appartementen van het complex Oranje Nassau te Broekhem.
Het gaat in dit geval om een relatief eenvoudig probleem, welk echter door de bureaucratische benadering 3 pagina’s tekst benodigd om dit aan U voor te leggen. Dagelijks ondervinden de bewoners van ons complex hinder van een parkeerplaats gelegen aan de rechterzijde bij de uitrit van het parkeerterrein van het complex, maar het blijkt onmogelijk om dit probleem rechtstreeks onder de aandacht te brengen van het College van B & W omdat dit College zich afschermt door dergelijke zaken te laten afhandelen door een beleidsambtenaar of te verwijzen naar de Commissie Bezwaarschriften, zonder zelf inhoudelijk kennis te nemen van een probleem dat ergernis en overlast oplevert aan meer dan 100 bewoners, terwijl het om een simpele zaak gaat die ook heel simpel kan worden opgelost.
Het gaat in dit geval om de parkeerplaatsen gelegen direct voor het complex Oranje Nassau. Reeds in 1995 is er uitvoerige briefwisseling geweest met de Gemeente naar aanleiding van de problemen bij het uitrijden vanuit het parkeerterrein van het complex Oranje Nassau. Na overleg met de bewoners werd een situatie gecreëerd die door de bewoners als acceptabel werd bevonden.
Bij het opnieuw inrichten van de parkeerplaatsen langs de Provinciale Weg Broekhem zou je verwachten, dat deze situatie direct voor het gebouw zou worden gehandhaafd, daar er geen enkele aanleiding was om verandering in de situatie aan te brengen. Zonder enig overleg werden echter 4 nieuwe parkeerplaatsen gecreëerd, waardoor het uitzicht bij het uitrijden ernstig werd belemmerd, maar waardoor ook geen mogelijkheid meer was voor het bereiken van de hoofdingang door hulpdiensten zoals ambulance en brandweer en het opladen van de vuilniszakken van 88 bewoners/gezinnen.
Hieruit blijkt ons inziens dat het aanbrengen van de parkeervakken volledig willekeurig en ondoordacht plaats heeft gevonden. Na telefonisch overleg met Dhr van Eijsden werd toegezegd dat alsnog met deze situatie rekening zou worden gehouden. Echter er werd in eerste instantie slechts één parkeerplaats weggehaald.
Na een gesprek met de uitvoerder van de werkzaamheden hebben wij deze ervan kunnen overtuigen dat dit geen oplossing bood en het weghalen van een enkele parkeerplaats niet voldoende was voor het inrijden van de hulpdiensten en de wagen van de vuilnisophaaldienst. Deze uitvoerder heeft toen ingezien dat bij het verstrekken van de aan hem verleende opdracht onvoldoende rekening werd gehouden met het werkelijke probleem en heeft toen op eigen gezag alsnog een 2e parkeerplaats verwijderd.
Er bleven toen nog 2 parkeerplaatsen over die voorheen niet aanwezig waren en die zorgen voor overlast bij het uitrijden. Om dit probleem onder de aandacht te brengen van Uw College hebben wij ons bezwaar laten indienen door het Bestuur van de Stichting Platform Broekhem. Bij de behandeling van dit bezwaarschrift werd tijdens de zitting door de verkeersdeskundige Dhr van Eijsden toegezegd, dat het geen enkel probleem zou behoeven op te leveren om deze 2 parkeerplaatsen te verwijderen en dat hij als zodanig aan het College van B & W zou adviseren.
Tot onze verbazing werd echter slechts één van de parkeerplaatsen verwijderd. Naar aanleiding hiervan heb ik namens onze bewoners om toelichting hierover gevraagd aan Dhr van Eijsden, waarna ik een brief ontving van Uw College, onder nummer 1320, welke brief werd geschreven door Dhr van Eijsden en welke door Uw College wel is ondertekend maar waarvan U klaarblijkelijk geen kennis heeft genomen van de inhoud.
In dit schrijven deelt U ons mede dat er geen reden is om deze parkeerplaats te laten vervallen omdat naar Uw mening het uitzicht voldoende is en zelfs beter dan bij menige andere uitritten langs de weg Broekhem.
Hier gaar U echter voorbij aan het feit dat het hier gaat om een uitrit waar 88 bewoners/gezinnen gebruik van maken en U kunt dit niet vergelijken met uitritten waar slechts een tot enkele keren per dag gebruik van wordt gemaakt.
Ook haalt U aan dat het platform Broekhem in deze een andere mening heeft gegeven, maar helaas heeft zij dit gedaan zonder overleg met de direct belanghebbenden.
Namens de bewoners van ons complex doe ik een dringend beroep op Uw College om dit simpele probleem op een eenvoudige manier op te lossen door de parkeersituatie voor ons gebouw weer terug te brengen naar de situatie zoals in 1995 met ons overeengekomen en de laatste nieuw aangebrachte parkeerplaats eveneens te verwijderen.
Bewonersbelangenvereniging Oranje Nassau
F.J.A. van der Heijden,
Voorzitter.
c.c. Dhr P. Geelen,
accountmanager Vesteda
Hieronder de reactie van wethouder Jef Kleijnen d.d. 15 juni 2007 n.a.v. de brief van de bewoners van Oranje Nassau
“We hebben de parkeersituatie aan de weg Broekhem vorig jaar enigszins aangepast. Vanuit diverse partijen is de nodige kritiek hierover geplaatst. Op plekken waar deze kritiek in onze ogen terecht was hebben we aanpassingen aan de nieuwe situatie gedaan door bijvoorbeeld bepaalde parkeerplaatsen op te heffen om zodoende het uitzicht te verbeteren.
Bij de uitrit van Oranje Nassau hebben wij op verzoek enkele aanpassingen gedaan. Zoals al in de mail aangegeven zijn er bijvoorbeeld voor de ingang 2 parkeerplaatsen opgeheven t.b.v. bijv. ambulance of vuilniswagen. Daarnaast is er direct naast de inrit een parkeerplaats opgeheven om het uitzicht te verbeteren.
Nu blijkt dat er klachten blijven komen over gebrek aan uitzicht.
Deze klachten zijn tweeledig. Platform Broekhem, zij zeggen dat zij spreken namens bewoners Oranje Nassau, zegt dat het uitzicht naar links onvoldoende is. De gemeente heeft Platform Broekhem toen voorgesteld om gezamenlijk de situatie te bekijken. Hierop hebben zij schriftelijk een reactie gegeven dat men daar de meerwaarde niet van inzag. Wij moesten zelf de situatie maar beoordelen.
De belangenvereniging Oranje Nassau heeft vervolgens nog een brief geschreven, waarin staat dat het uitzicht naar rechts onvoldoende is. Beide zeggen dus het tegenovergestelde van elkaar.
Ik heb vervolgens zelf de situatie beoordeeld en ben enkele malen met de eigen auto vanaf de uitrit van Oranje Nassau de weg Broekhem opgereden. Ik ben van mening dat de situatie voldoende overzichtelijk is om op een veilige wijze op de weg te geraken. Het overzicht is zelf beter dan bij menige andere uitrit langs de Broekhem. Wij hebben als B&W op basis daarvan naar zowel het Platform als de huurdersbelangenvereniging een brief gestuurd dat er geen aanpassingen meer gedaan worden aan deze verkeerssituatie.

← Vorig bericht

Verkeerspetitie aangeboden aan wethouder Kleijen

Hoe kom ik aan het beleidsprogramma?

Volgend bericht →