Komen er "Ronde Tafel" gesprekken i.p.v. inspreekrecht voor burgers

Voorpagina » Nieuws » Politiek » Komen er "Ronde Tafel" gesprekken i.p.v. inspreekrecht voor burgers

Nieuw initiatief voor de Raadsadviescommissies

Op 7 september jongstleden vond in Gulpen-Wittem het eerste zogenaamde Ronde Tafel gesprek plaats. Deze gesprekken zijn daar in de plaats gekomen van de adviescommissies voor de raad, waar de burger alleen inspreekrecht had. De raad van Gulpen-Wittem vindt het belangrijk om alle belangen mee te kunnen wegen bij een besluit en daarom nodigt de griffie nu actief betrokkenen/belanghebbenden uit voor een Ronde Tafel Gesprek. Ook het college van burgemeester en wethouders en ambtenaren kunnen uitgenodigd worden om deel te nemen aan het gesprek. De raadsleden of fractieleden kunnen zo op een informele manier met inwoners en het college in gesprek komen en kunnen goed en makkelijk informatie inwinnen.

Mocht iemand niet specifiek zijn uitgenodigd voor een gesprek, maar in zijn/haar ogen toch belanghebbende of betrokkene zijn bij een onderwerp dat op de agenda staat, dan kan men zich ook zelf bij de griffie aanmelden voor deelname aan het gesprek. Natuurlijk is het ook mogelijk om alleen te komen luisteren op publieke tribune. De agenda’s voor de Ronde Tafel Gesprekken in Gulpen-Wittem zijn te raadplegen op de gemeentelijke website en worden gepubliceerd in de Heuvelland Aktueel. Op de website staan ook de spelregels die voor de Ronde Tafel Gesprekken zijn opgesteld, en zijn de raadsvoorstellen te raadplegen.

In het coalitieprogramma 2006-2010 van de Gemeente Valkenburg a/d Geul is opgenomen dat het systeem van het vergaderen van de raadscommissies begin2007 nader geëvalueerd zal worden.

Daarbij zal ook onderzocht worden of het wenselijk is, de voorbereiding van de vergaderingen van de raad anders aan te pakken, dit ter vergroting van de participatie van de burger in het bestuurlijke proces.

Vooralsnog is er in Valkenburg a/d Geul voor gekozen, dat het spreekrecht in de raadsadviescommissie in tijd is uitgebreid (max. 45 minuten) en wordt het aantal sprekers beperkt, zodat er meer ruimte ontstaat voor discussie met de inspreker(s). Ook het vergaderen op locatie zal onderdeel van evaluatie dienen te vormen.

Gezien het feit dat de fractie TRANSPeRANT van begin af aan gepleit heeft voor de zgnd. “Ronde Tafel Gesprekken”, acht de fractie TRANSPeRANT het uitmate wenselijk de bevindingen en ervaringen van Gulpen-Wittem in deze mee te nemen.

Wij verzoeken het College van Burgemeester en Wethouders dan ook contact op te nemen met de gemeente Gulpen-Wittem en de werkwijze, ervaringen en bevindingen m.b.t. de Ronde Tafelgesprekken aldaar, aan de diverse raadsfracties mede te delen, zodat deze werkwijze, bevindingen en ervaringen tijdig en nadrukkelijk in de evaluatie van de gemeente Valkenburg a/d Geul, begin 2007, kunnen worden meegenomen.

Vraag 1: Is het college bereid contact op te nemen met de gemeente Gulpen-Wittem inzake de werkwijze, ervaringen en bevindingen rondom de Ronde Tafelgesprekken ?!

Vraag 2: Is het college bereid om de werkwijze, ervaringen en bevindingen, voor zover door de gemeente Gulpen-Wittem verstrekt, tijdig en gelijktijdig aan alle fracties te doen toekomen ?

Vraag 3: Is het college bereid om de werkwijze, ervaringen en bevindingen nadrukkelijk in de evaluatie begin 2007 mee te nemen, te verwerken en in een SMART-geformuleerd voorstel en aan de gemeenteraad van Valkenburg a/d Geul voor te leggen ?

Graag had ik zo spoedig mogelijk schriftelijk van u een antwoord op bovenstaande vragen ontvangen.

Met vriendelijke groet namens Fractie TRANSPeRANT,

Jacques Blom

Raadslid TRANSPeRANT

← Vorig bericht

Happy – end voor de brievenbus in Oud-Valkenburg

Een zakenreis naar Veneto

Volgend bericht →