Komt er een samenwerkingsverband van de grote Zuid-Limburgse gemeenten

Voorpagina » Nieuws » Politiek » Komt er een samenwerkingsverband van de grote Zuid-Limburgse gemeenten

Maastricht opent de discussie; de SP wil meediscussieren over het meedoen van Valkenburg

Vandaag 26.08.2006 vernemen wij uit het Dagblad de Limburger dat er grote plannen worden gesmeed tussen de gemeenten Maastricht, Heerlen en Sittard – Geleen om Zuidlimburg om te vormen tot een stadsprovincie met een sociale dienst, een gemeentelijk belastingskantoor etc.

Verder staat in het artikel dat andere gemeenten in Zuidlimburg zijn uitgenodigd mee te doen.

Dhr. Leers vindt de samenwerking in de regio Zuid-Limburg en de krachtenbundeling volgens hem van levensbelang.

De wens dat niet langer elke gemeente haar eigen sociale dienst, eigen belastingsinning eigen inkoopafdeling en last but not least een handhavingteam etc. heeft staat daarbij centraal. Dit uiteraard als antwoord op de centrale overheid die steeds meer decentraliseert zonder de nodige financiën daarbij te voegen.

Een interessante gedachte waarbij de vraag opkomt in hoeverre de gemeente Valkenburg daarbij betrokken is of daaraan is geïnteresseerd om aan dit mogelijke traject van samenvoeging deel te nemen. En in hoeverre deze plannen goed voor de burger zijn als enerzijds de centrale overheid decentraliseert terwijl de lokale overheden centraliseren.

Een ding moge zeker zijn, samenwerking met andere gemeenten zal in de toekomst zeer zeker nodig zijn. Hoe dat zal of moet gebeuren daarover zijn er nog voldoende vragen open die in een brede raadsdiscussie besproken zouden moeten worden.

Gelet op vorenstaande stellen wij de volgende vragen ex. Art. 41 RvO die wij graag schriftelijk beantwoord willen zien:

Kunt u ons informeren in hoeverre het college bij deze plannen betrokken is?.

Is het college bereid om op korte termijn een raadsbrede discussie te voeren over de mogelijke/ nodige samenwerking met andere gemeenten?

Namens de raadsfractie van de SP

Elke de Vries-Becker Fractievoorzitter

← Vorig bericht

Stand van zaken Privatisering Exploitatie Gemeentegrot

Op je gezondheid!

Volgend bericht →