Laatste ontwikkelingen rond de brede school

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Laatste ontwikkelingen rond de brede school

Raadadviescommissie Cultuur, Sociale Zaken, Welzijn en Onderwijs, verslag vergadering 15 mei 2006 wat betreft agendapunt 6.Agendapunt 6.
Voorstel van het college betreffende het programma huisvesting onderwijs 2006 op grond van de verordening voorzieningen onderwijs gemeente Valkenburg aan de Geul.
Mevrouw Ubags-Dauss spreekt in feite uit de eerste hand omdat zij ook een beetje spreekt namens de openbare basisschool te Berg en Terblijt. Met name doelt zij op het vervangen van de kozijnen aan de school te Berg en Terblijt. De kozijnen zijn zeer slecht en een gevaar voor de kinderen en de leerkrachten. Vandaar dat dit verzoek door de Stichting Jong Leren is gedaan. De kozijnen zijn al 28 jaar oud en zouden na 30 jaren vervangen moeten worden. De borstwering van deze kozijnen bestaat uit asbest en het is prettig als dit nu mee vervangen kan worden. Omdat het verwijderen van asbest gevaarlijk is voor de kinderen en de leerkrachten verzoekt zij om dit in de zomervakantie te doen wanneer er geen kinderen aanwezig zijn. Het financiële plaatje en het overzicht in de stukken komen niet terug in de besluitenlijst. Kunnen die daarin toch opgenomen worden. Wat de huisvesting van de St. Jozefschool in Broekhem betreft vraagt zij hoe de situatie over 7 jaren is omdat er toch een behoorlijk bedrag wordt uitgetrokken. Is daar enig zicht op?
Mevrouw Van Heurn is blij te kunnen vaststellen dat er geld beschikbaar komt voor het ontwikkelen van een gezamenlijke visie betreffende het primair onderwijs in deze gemeente. Zij ondersteunt van harte deze lange termijn visie. Zij heeft toch ook vragen over het financiële plaatje. Wat haar verbaasd is dat er voor het renoveren van een hele school veel minder geld beschikbaar komt dan voor het vervangen van kozijnen in een school.
De heer Bisschops heeft een vraag over de school Berg en Terblijt. In de stukken staat dat er asbest ontdekt is. De verwijdering daarvan brengt extra kosten met zich mee. Zijn deze kosten opgenomen in het bedrag van E 375.000,00. Zo neen, wat zijn dan de kosten van het verwijderen van de asbest? Wat het ontwikkelen van een visie en Masterplan onderwijs ten behoeve van het primair onderwijs betreft vraagt hij of dit onderzoek los staat van het onderzoek naar de realisering van een brede school. Hoe wordt de onderzoeksopdracht gespecificeerd uitgevoerd? Is er een specificatie van de kosten? Wat is de positie van de belangengroeperingen in het voortraject en wat is de positie van de commissie CSW hierin?
Mevrouw Verheggen-Penders zegt dat er aanvankelijk het integrale onderwijsplan huisvesting 2005-2009 was en dat vastgesteld is op 20 december 2004 waarin was opgenomen de vervanging van de kozijnen aan de openbare school te Berg en Terblijt voor een bedrag van € 229.000,00 en voor de aanpassing en onderhoud van de basisschool St. Josephschool te Broekhem voor een bedrag van € 290.000,00. In paragraaf 1 van de huidige raadsnota wordt gesproken over een totaal krediet voor beide projecten van € 375.000,00 en afte schrijven over 30 jaren. Verderop in de nota blijkt eerder genoemd bedrag betrekking te hebben op uitsluitend het vervangen van de kozijnen van de openbare basisschool Berg. In de beslispunten komt dat krediet niet meer terug en wordt onder 1 alleen gesproken over het krediet voor de renovatie van de St. Josephschool. Ook de financiële gevolgen van het vervroegd afschrijven van de boekwaarde van de school komt in de beslispunten niet meet terug. Het ontwerp besluit bevat niet alle afwijkingen van het oorspronkelijke huisvestingsplan. De tekst dient dan ook vervolledigd te worden met de diverse gegevens uit specificaties opgenomen op pagina 6. Deze specificatie roept overigens ook diverse vragen op. Voorgesteld wordt om een gezamenlijke visie primair onderwijs te gaan ontwikkelen. Hebben de geraamde kosten alleen te maken met het ontwikkelen van de visie of is nadrukkelijk in de opdracht opgenomen de huisvestingsbehoefte van het primair onderwijs in de toekomst. Wat moet uit dit onderzoek blijken. Voor het ontwikkelen van alleen maar een visie lijkt 30.000,00 toch wel veel geld. Het CDA is overigens van mening dat het primair onderwijs in de diverse kernen gehandhaafd moet blijven en pleit ervoor dit uitgangspunt mee te nemen in de verdere ontwikkeling van de visie. Ook het streven naar een zo groot mogelijke samenhang tussen onderwijs en gemeenschapsvoorzieningen en gemeenschapsactiviteiten dient mede uitgangspunt te zijn. Dan het achterstallig onderhoud en betonrot bij Stella Macis. Zij mag aannemen dat deze investering niet geëffectueerd wordt zolang het haalbaarheidsonderzoek naar mogelijke nieuwbouw van een brede school nog niet is afgerond en vertaald in beleidsbeslissingen. Hoe is het trouwens gesteld met de voortgang van het haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijke realisering van een brede school in het Polfermolen gebied?
De burgemeester wil vooraf een opmerking plaatsen. Hij moet eraan wennen dat een directbetrokkene en in dit geval mevrouw Ubags opkomt voor de belangen van de openbare basisschool in Berg. Hij zou er toch voor willen pleiten dat leden van deze commissie op zijn tijd ook afstand weten te nemen van persoonlijke of bijna persoonlijke belangen maar ook het algemeen belang naar voren weten te brengen. Hij wil dit toch in algemene zin gezegd hebben want er zijn situaties dat raadsleden over bepaalde zaken niet mee mogen stemmen wanneer zij direct betrokken zijn bij die aangelegenheid. Dat is in dit geval niet aan de orde omdat het gaat om een school van Jong Leren. Mevrouw Ubags werkt daar en hij denkt dat het niet verboden is om mee te stemmen.
Als het gaat om de school te Berg en Terblijt wil hij toch verwijzen naar het raadsvoorstel. Oorspronkelijk ging het om een totaal bedrag van € 375.000,00 voor zowel de voorzieningen in Berg een Terblijt als in Broekhem. Bij de nadere uitwerking bleek dat bedrag niet voldoende te zijn. In Berg en Terblijt is er nog veel asbest op te ruimen in de borstwering en het binnenhofje etc. Het is zelfs zodanig veel dat het te verwachten is dat de zomervakantie alleen niet voldoende is om deze werkzaamheden te verrichten maar dat zij langer zullen duren dan een zestal weken. Onderhandelingen hebben uitgewezen dat een verwijdering van het asbest en het vervangen van de kozijnen allen al € 375.000,00 kost. Dat is een te verwachten bedrag want de aanbesteding zal nog moeten plaatsvinden. Bij de raming zoals die nu voorligt en in het staatje op bladzijde 3 van 35 is weergegeven wordt ervan uitgegaan dat het bedrag van € 375.00,00 voor Berg en Terblijt voldoende is en dat de daaraan verbonden lasten reeds eerder verwerkt zijn en daarom niet in dit staatje zijn opgenomen. Het verwijderen van asbest zit overigens opgenomen in de raming.
Wat de St. Josephschool betreft is de raming erop gebaseerd dat de strikt noodzakelijke voorzieningen worden getroffen en dat men dan weer 7 jaren vooruit kan. Tevens is hieraan gekoppeld dat de boekwaarde vervroegd wordt afbeschreven zodat er na 7 jaren geen boekwaarde meer is. Men moet dit ook zien in relatie tot het voorgenomen onderzoek voor een visie op het primair onderwijs in Valkenburg aan de Geul en in relatie tot het huisvestingsbeleid primair onderwijs in Valkenburg aan de Geul. De Stichting Innovo heeft nadrukkelijk gevraagd met haar te filosoferen over de toekomst van de St. Josephschool. Is de school nog te handhaven over 7 jaren of is het een school die wellicht samen zou moeten gaan met een andere school van Innovo en zo ja is dan de huidige plek van de school de ideale plek of moet men denken aan een andere plek. Men is op een getal van 7 jaren gekomen. De reden is dat wanneer het voorstel om het onderzoek in te stellen overgenomen wordt zal er overleg gepleegd moeten worden met diverse maatschappelijke organisaties en allerlei kindpartners maar ook met het welzijnswerk, het peuterspeelzaalwerk, de kinderopvang, partners in het verenigingsleven en ook deze raadscommissie. Wanneer het communicatietraject is opgesteld is men al gauw drie kwartjaar verder. Dan moeten er nog conclusies getrokken worden die men verder gaat uitwerken in andere plannen. Men denkt dat men al vlug een jaar of zeven verder is inclusief bouwtijd en opleveren van een eventueel nieuw gebouw etc.
Gevraagd is naar het bedrag van € 30.000,00. De bijdrage van de gemeente bedraagt € 15.000,00 terwijl de Stichting Innovo en de Stichting Jong Leren de andere € 15.000,00 opbrengen. Het gaat om het opstellen van een visie op het primair onderwijs. Dat wil zeggen dat er niet onmiddellijk consequenties in de huisvestingssfeer worden opgenomen.
Het CDA maar ook meerdere verkiezingsprogramma’ s pleiten er voor om voor iedere kern een basisschool in stand te houden. Natuurlijk is dat ook een streven van het college maar de gemeente is niet alleen partij. Ook Innovo en Jong Leren zijn heel belangrijke partners als het gaat om basisonderwijs. Zij zijn het uiteindelijk die het basisonderwijs aanbieden. Zij komen nu in een situatie te verkeren dat zij vanuit de exploitatiesfeer redenerend er achter komen dat een school voor primair onderwijs in iedere kern ook een financiële last gaat worden in de toekomst. Daarbij ook kijkend naar de ontwikkeling van het aantalleerlingen in de komende jaren. Vandaar dat het ook zo gewenst is om daar inzicht in te krijgen en hoe men daar in de toekomst naar wenst te handelen. Ook is het gewenst om inzicht te krijgen in de mogelijkheden die er zijn voor het primair onderwijs om steeds meer een positie in te nemen in het bredere kader rondom van het welzijnwerk, peuterspeelzaalwerk, kinderopvang. Als dat een mogelijkheid is en aansluit bij het rijksbeleid dan kan dat betekenen dat ook in de wat kleinere kernen vooralsnog het primaire onderwijs zijn eigen gebouwen zijn eigen positie kan behouden. Het is dus zeer gewenst om dat onderzoek in te stellen. Het onderzoek staat los van de brede school maar het heeft natuurlijk uiteindelijk wel relaties omdat kinderen ook van het basisonderwijs naar vervolgonderwijs gaan. Maar op zichzelf genomen staat dit onderzoek er los van.
De stand van zaken rond Stella Maris is dat de raad in meerderheid het college de ruimte heeft gegeven om de variant Stella Maris op de plek van de Geulhal verder te bestuderen. Dat is redelijk snel na de raadsvergadering opgepakt. Er is overleg geweest met het bestuur van Stella Maris. Vervolgens is na intensief overleg ook met 3W geconstateerd dat 3W afziet om enige rol te vervullen bij het vestigen van Stella Maris op het terrein van de Geulhal. Het is dus niet zo dat 3W gaat optreden als makelaar/projectontwikkelaar in die zin dat zij het plan gaan ontwikkelen, bouwen of financieren en om het gebouw vervolgens te gaan verhuren aan Stella Maris. Die rol ambiëren zij niet. Zij zijn maximaal bereid om de grond te verkopen ten behoeve van de mogelijke vestiging van Stella Maris tegen het bedrag dat ook in de raadsvergadering naar voren is gebracht. Daarna is samen het bestuur van het Voorgezet Onderwijs Limburg een gesprek gevoerd met een tweetal bankinstellingen om te zien of zij in dit probleem een oplossing kunnen bieden zodanig dat een financieringsvorm aangeboden wordt aan de school en aan de gemeente die er toe leidt dat de geraamde lasten in ieder geval te dragen zijn. Begin juni zullen beide banken een offerte uitbrengen. Dat is het moment waarop een vestiging van Stella Maris op de plek van de Geulhal gerealiseerd kan worden of niet. Zodra daar duidelijkheid over is zal het college de raad daarover informeren.
2e termijn.
Mevrouw Verheggen-Penders heeft geconstateerd dat de onderwijsbehoefte niet is opgenomen in de op te stellen visie over de huisvestingsbehoefte. Zij vindt dit geen goede zaak omdat er ook gesproken wordt met andere partners in het hele kindgebeuren. Daarbij is juist de huisvesting cruciaal omdat de kinderen dan niet verder hoeven te gaan van de kinderopvang naar de school. Zij heeft nog geen antwoord over het achterstallig onderhoud van Stella Maris. Ook wil zij weten of 3W zich nu helemaal terug trekt uit het Polfermolen gebied.
De heer Westerhof zegt dat de burgemeester net heeft gezegd dat hij een bedrag van € 423.589,23 vervroegd wil afschrijven in 7 jaren. In Berg en Terblijt worden kozijnen vervangen na 28 jaren. Waar blijven dan de 2 jaar?
De burgemeester zegt dat het natuurlijk naar aanleiding van het onderzoek duidelijk zal worden of er in bepaalde kernen behoefte is aan gebouwen en hoeveel lokalen er gebouwd zouden moeten worden. In het onderzoek zal niet op het einde een panklaar plan met tekeningen e.d. aanwezig zijn. Aangegeven zal worden wat de behoefte van het primair onderwijs over een aantal jaren is en hoe zich dat vertaalt in algemene zin in gebouwen en huisvesting. Ook andere partners zullen bij dat onderzoek betrokken worden. Men moet weten hoe verenigingen denken over het onderwijs en kunnen zij daarbij samenwerken of dingen samen doen en kunnen zij gemeenschappelijke ruimten gebruiken. Peuterspeelzaalwerk en kinderopvang zijn wel partijen die men moet vragen wat hun gedachten zijn om een zo goed mogelijke prognose en visie te kunnen ontwikkelen.
Het achterstallig onderhoud aan Stella Maris wordt uiteraard nu niet uitgevoerd. In overleg ” met het bestuur van Stella Maris is de renovatie voorlopig uitgesteld in afwachting van de ontwikkelingen met betrekking tot de eventuele nieuwbouw van Stella Maris.
Het zou inderdaad kunnen zijn dat 3W zich helemaal terugtrekt uit het Polfermolen gebied als de grond verkocht zou worden voor een school. Als de school terplekke niet doorgaat, zit 3W met het stuk grond. 3 W moet dan maar zien wat men daarmee doet.
Mevrouw Verheggen-Penders constateert dat 3W zich steeds constructief heeft opgesteld. Wat is er dan nu veranderd?
De burgemeester zegt dat dit niet waar is. Men moet terug naar de kern. Het college heeft destijds tegen 3W gezegd dat het bewuste bouwplan met woningen akkoord was. Als zij dat uitspelen dan hebben zij inderdaad recht op schadevergoeding. In dat verband zijn zij ook bereid om die grond te verkopen tegen een prijs waarin verdisconteerd is de boekwaarde en de ontwikkelingskosten etc. Zij zien dan af van een schadeclaim. In die zin kan 3W ook op een faire manier afscheid nemen.
De 2 jaren kortere afschrijving in Berg en Terblijt is op te vangen in de reserve huisvesting onderwijs. Dat staat nu niet in het voorstel maar dat zal in het definitieve voorstel opgenomen worden.
De commissie gaat ermee akkoord dat dit voorstel doorgeleid wordt naar de raad. Het zal niet als hamerstuk worden geagendeerd.

← Vorig bericht

Provincie gaat het St.Jacobskruiskruid in wegbermen bestrijden

Dikke banden Race

Volgend bericht →