Leidt afzien van gevraagde regie tot opleggen van een regime?

Voorpagina » Toerisme » Leidt afzien van gevraagde regie tot opleggen van een regime?
Valkenburg aan de Geul heeft Gedeputeerde Staten van Limburg laten weten vanaf nu geen gebruik meer te maken van hun (onder meer financiële) facilitering en regievoering richting de gemeenten Valkenburg aan de Geul, Meerssen en Maastricht.
Een facilitering en regievoering die betrekking heeft op het versterken van de bestuurskracht in Zuid-Limburg (mogelijke gemeentelijke herindeling). Deze  facilitering en regievoering werd door Valkenburg aan de Geul tot dusver vurig bepleit.
In het verslag van het gesprek van gedeputeerde Ger Koopmans met burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul op 23 augustus 2016 staat immers te lezen dat Valkenburg aan de Geul van oordeel is dat de provincie als regisseur partijen moet uitdagen en verleiden om na te denken en stappen te zetten in het creëren van een goede basisstructuur en condities om de ambities op de schaal van het Heuvelland/Zuid-Limburg te realiseren.
En ook de gemeenteraad zelf heeft in zijn reactie op het provinciale rapport “Besturen blijft vooruitzien” onder meer aangegeven dat de provincie een grote verantwoordelijkheid heeft in de versterking van de bestuurlijke verhoudingen en ontwikkelingen van Zuid-Limburg. Zij mag dit niet aan het toeval en aan opvattingen van individuele bestuurders overlaten.
En nu wordt er dus geen gebruik meer gemaakt van de zelf gevraagde en al in gang gezette provinciale regierol.
“Omdat deze regierol in de richting van Maastricht en niet in de door de raad beoogde en gewenste richting van het Heuvelland is uitgewerkt. Van meet af aan is de samenwerking Meerssen-Valkenburg door de raad gezien als een opstap voor het versterken van de bestuurskracht van het Heuvelland”, aldus de brief aan gedeputeerde staten.
Leidt het afzien van de gevraagde regie tot het door de provincie opleggen van een herindelingsregiem? Het eerder vermelde verslag van het gesprek op 23 augustus vermeldt onder meer de volgende uitspraak van gedeputeerde Koopmans: “Als een gemeente gedurende het proces op haar schreden zou terugkeren, zal de provincie het initiatief naar zich toetrekken. Het bieden van ondersteuning waar gewenst en gevaagd is onderdeel van het provinciaal beleid, mits de variant fusie als één van de af te wegen varianten wordt meegenomen”.
← Vorig bericht

Open dag bij fitnessvereniging de Kilo

Ingezonden reactie: Parkeervergunningsysteem moet op de schop

Volgend bericht →