Meer dan 30 momenten van communicatie geteld.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Meer dan 30 momenten van communicatie geteld.

Gemeente antwoord provincie op ‘misleidende mail’.Uit informatie van de gemeente Valkenburg aan de Geul blijkt dat op meer dan 30 punten de gemeente gecommuniceerd heeft met bewoners, instanties, ondernemers e.a. omtrent het Centrumplan.

De gemeente heeft in een uitgebreid antwoord aande provincie Limburg haar ‘communicatie momenten’ op een rij gezet. Op 24 september wordt in een commissie vergadering "Fysiek Domein, Ruimte en |Bestuur in Provinciale Staten over de subsidie aan de gemeente Valkenburg in het kader vanhet centrumplan, geproken.
Hieronder ziet u het overzicht van de communicatie in het afgelopen jaar en een overzicht voor de komende maanden van dit jaar.

Klik hier voor het zeer uitgebreide antwoord aan de provincie.
02 COMMUNICATIE HET AFGELOPEN JAAR
-Huis aan huis verspreiden informatiekrant Centrumplan Hart voor Valkenburg om bewoners en belanghebbenden op één informatieniveau krijgen over wat het plan in grote lijnen inhoudt (september 2009).
-Drie informatiebijeenkomsten over het centrumplan (september 2009) en bekendmaken aanstelling communicatieadviseur voor het centrumplan.
-Diverse gesprekken met eigenaren en huurders panden gebroeders Geurts, Phllips O.G., Albert Heijn en Wonen Zuid (juli 2009-april 2010).
-1 op 1 gesprekken met belanghebbenden, bewoners en georganiseerde groepen als Theodoor Dorrenplein, Pieterstraat et cetera (september-oktober 2009). Met de heer Kengen is een persoonlijk 1-op-1 gesprek gevoerd. Er hebben diverse gesprekken met de mensen van de St. Pleterstraat plaatsgevonden. Daarnaast is inzake planschade aandacht aan de bewoners van de St. Pleterstraat geschonken die een pand bezitten/bewonen dat volgens de planschadespecialist schade ondervindt.
-Diverse gesprekken met Centrum Promotion, met name over de aanbesteding van het winkelcentrum (juli 2009 en september 2009-februari 2010). Daarbij is door de gemeente veelvuldig om inhoudelijke inbreng gevraagd, met name op het vlak van branchering en gunningcriteria. Onder andere in juli 2009 In een gesprek met Eric Reubsaet, in september en oktober 2009 tijdens 1-op-1 ,gesprekken, tijdens het gesprek op 6 oktober 2010, in het overleg op 9 november 2009, In de schriftelijke gemeentelijke reactie van 16 november 2009. Ook in een informeel gesprek d.d. 3 december met de heer Jamin, in het inhoudelijk overleg van 3 februari 2010 met alle deelprojectleiders en het inhoudelijk overleg en de reactie van de gemeente d.d. 24 februari 2010. Uiteindelijk koos het bestuur van Centrum Promotion ervoor om het overleg eenzijdig op te zeggen (3 maart 2010, verkiezingsdag).

-Bijeenkomst over de inrichting en het straatmeubilair van het Th. Dorrenplein met vertegenwoordigers van het Th. Dorrenplein. Voor rekening van de gemeente uitwerken eerste plannen samen met ondernemers en Plangroep Heggen (26 november 2009).
-Informatie-uitwisseling met Commissie ABA en Presidium van fractievoorzitters(30 november 2009).
-Communicatie over lanceren website www.centrumplanvalkenburg.nl (november 2009).
-Communicatie over eerste steenlegging casinoplein (december 2009).
-Communicatie over definitieve voordracht en definitieve samenstelling adviescommissie en
reglement (januari 2010). Van deze commissie maken vertegenwoordigers Centrum Promotion en St. Pieterstraat deel uit.
-Brede persbijeenkomst waarin de totale projectorganisatie is toegelicht. Alle project- en stuurgroepleden waren daarbij aanwezig en hebben tijdens deze bijeenkomst hun rol en ambitie binnen het project met de pers gedeeld (9 februari 2010).
-Informeren van het Presidium van fractievoorzitters (1 februari 2010 en 24 februari 2010).
-Inloopsessie Th. Dorrenplein (24 februari 2010).
-Communicatie over archeologisch onderzoek Geulpoort (februari-maart 2010).
-Divers informeel overleg bestuur en leden Centrum Promotion naar aanleiding van opzeggen dialoog (maart 2010).
-Communicatie over voorontwerp bestemmingsplan dat aanvullend op de verplichte publicaties is gepubliceerd om te komen tot een optimaal afgestemd ontwerp bestemmingsplan (11 maart 2010).
-Eerste advies Adviescommissie en reactie college aan Adviescommissie (april 2010).
-Gunning winkelcentrum aan Hurks Vastgoedontwikkeling en communicatie daarover aan de raad en de Adviescommissie (3 mei 2010).
-Persbericht gunning winkelcentrum aan Hurks (6 mei 2010).
-Persbijeenkomst over procesgang tot raadsbesluit (2 juni 2010).
-Persbericht aankondiging publicatie en ter inzage legging ontwerp bestemmingsplan (8 juni 2010).
-Persbijeenkomst ondertekening samenwerkingsovereenkomst winkelcentrum en toelichting plannen (9 juni 2010).
-Ter inzagenlegging ontwerp bestemmingsplan (24 juni 2010).
-De nieuwe verkeersstructuur is in 40 tot 50 gesprekken met alle mogelijke belanghebbenden besproken door middel van inloopsessies en 1 op 1 afspraken (februari 2010-juni 2010).
Onder andere hebben de volgende inloopsessies plaatsgevonden (voor een volledig overzicht wordt verwezen naar het document nieuwe verkeersstructuur op de website):
.ondernemers Th. Dorrenplein;
.bewoners / ondernemers Th. Dorrenplein, Gosewijnstraat, Jan Deckerstraat, Lindenlaan, Passage en de Poststraat;
.bewoners / ondernemers Louis van der Maessenstraat, Dr. Erensstraat, Sint Pieterstraat en Reinaldstraat;
.bewoners / ondernemers straten historisch centrum (Bogaardlaan, Kerkstraat, Pelerinstraat, Muntstraat, Berkelstraat, Grotestraat Centrum, Tiendschuurstraat).
-Overleg gevoerd met drie bestuursleden van Centrum Promotion, mede naar aanleiding van het advies van de Adviescommissie (15 juni 2010).
-Inloopavonden Centrumplan (15 en 16 juni 2010).
-Openbare commissievergadering samenwerkingsovereenkomst en raadsinformatie Centrumplan (17 juni 2010). Hierbij is de gelegenheid geboden in te spreken. Hiervan is geen gebruik gemaakt.
-Openbare raadsvergadering over samenwerkingsovereenkomst en raadsinformatienota (28 juni 2010).
-Gesprekken familie Goumans, huurder van de bovenwoning Philips O.G. (julI 2010).
-Inhoudelijk overleg met de voorzitter van de Adviescommissie, Evert Steynebrugh, over de rol en positie van de commissie en de procesgang na vaststelling SOK (30 juni 2010).
-Inloopsessie voor het Theodoor Dorrenplein (24 februari 2010).
03 COMMUNICATIE VANAF HEDEN TOT EIND 2010
-Evert Steynebrugh zal deel uitmaken van de agenderingscommissie om de advisering van de Adviescommissie optimaal te laten aansluiten op de agendering van de Interne en externe stuurgroepen, collegebesluiten en raadsbesluiten (vanaf september 2010).
-Gunning ontwerpwerkzaamheden openbare ruimte (augustus 2010).
-Kennismakingsgesprek Hurks, gemeente en Adviescommissie (september 2010).
-Informatiebijeenkomst waar de situatie van de St. Pieterstraat integraal wordt besproken in aanwezigheid van de burgemeester. Naast een algemene toelichting op de stand van zaken en planning, een toelichting op de in- en uitrit van de parkeergarage en de verkeersstructuur, zal uitgebreid worden ingegaan op de planschaderegeling (20 september 2010). Na deze informatiebijeenkomst zal met de mensen die binnen de grens voor planschade vallen ook nog individueel worden gesproken.
-Informatiebijeenkomsten raadsleden en burgerraadsleden (september 2010).
-Inspraak verkeersstructuur en inloopsessie voor uitgebreider plangebied(september-oktober 2010).
-Afstemming en communicatie schetsontwerp openbare ruimte (september-oktober 2010).
-Communicatie over definitieve verkeersstructuur en raadsinformatienota (oktober 2010).
-Behandeling bestemmingsplan in commissie SOB met toelichting door BRO (5 oktober 2010).
-Communicatie over postzegelbestemmingsplan Croix de Bourgogne (oktober 2010).
-Persconferentie strategische communicatiematrix (oktober 2010).
-Communicatie over raads- en collegebesluit bestemmingsplan (november 2010).
-Communicatie over besluit raad onteigeningsverzoek bij de Kroon (november 2010).
-Communicatie over start Europese aanbestedingsprocedure realisatie inrichting openbare ruimte (november-december 2010).
-Communicatie over onderzoek verkeerskundige effecten parkeertarief (december 2010).
-Communicatie en afstemming over definitief ontwerp openbare ruimte (november-december 2010).
-Communicatie over plan van aanpak Geulpoort en inrichten werkgroep (n.t.b. 2010).
-Inrichten brancheadviescommissie onder leiding van Hurks (n.t.b. 2010).
-Diverse communicatie over ontwerpen en locatie tijdelijke winkels door Hurks (n.t.b. 2010).
-Opstarten overleg driehoek Hurks -ondernemers -gemeente (n.t.b. 2010).

Bron: gemeente Valkenbnurg aan de Geul © 2010

← Vorig bericht

Valkenburg stand op BKD in Maastricht.

Uitzending gemist?

Volgend bericht →