Meer geld nodig voor opstellen ontwikkelvisie Berg

Voorpagina » Nieuws » Meer geld nodig voor opstellen ontwikkelvisie Berg

Het college van burgemeester en wethouders vraagt € 150.000,- werkbudget om de inwoners van Berg te overtuigen van de wenselijkheid Berg ondermeer te voorzien van een “compact dorpshart”. Te realiseren op en nabij de gronden waarop nu de basisschool aan de Langen Akker is gevestigd. TV Valkenburg berichtte over dit scenario op 25 mei 2021. Deze € 150.000,- komen bovenop de al gemaakte kosten voor het opstellen van een eerste omgevingsronde met meerdere scenario’s en voor de strategische aankoop (van € 178.520,-, red.) van een weiland aan de Langen Akker.

Arcadis: Dorpsplein voor Berg

Externe expertise
Het werkbudget is met name nodig om alle inwoners van Berg de kans te geven zich uit te spreken over de ontwikkelscenario’s voor Berg die nu voorliggen. Daarnaast gaat het geld ook gebruikt worden voor noodzakelijke (aanvullende) onderzoeken, de inhuur van externe expertise en het opstellen van de uiteindelijke visiedocumenten. Tot dusver is adviesbureau Arcadis Nederland B.V. als extern adviseur aan het werk geweest. Of dit bureau ingeschakeld blijft en of dit gaat gebeuren op basis van een nieuwe aanbesteding/gunning staat niet vermeld in het raadsvoorstel dat maandag 21 juni a.s. aan de orde komt.

Voorkeur voor “Compact Dorpshart”
De gemeenteraad wordt niet meer gevraagd zijn voorkeur uit te spreken voor het scenario “Compact Dorpshart”. Dat was aanvankelijk wel de bedoeling van het college. De behandeling in de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer heeft er toe geleid dat de raad nu alleen wordt gevraagd dit werkbudget van € 150.000,- beschikbaar te stellen “ter verdere uitvoering van de gebiedsvisie Berg”. De organisatie van inspraak voor alle inwoners van Berg – nieuwe omgevingsronde genoemd – moet daar een belangrijk onderdeel van worden.

OBS Berg

Nieuwbouw openbare basisschool
De gemeenteraad krijgt ook het voorstel definitief te besluiten dat de openbare basisschool Berg op of direct nabij de huidige locatie wordt ontwikkeld. De raad wordt niet gevraagd uit te spreken dat deze school zich tot een Samenwerkend Kindcentrum kan gaan ontwikkelen. Een dergelijke ontwikkeling is opgenomen in het scenario “Compact Dorpshart”. En daarover hebben inwoners van Berg hun mening nog niet geventileerd.

Maandag 21 juni vanaf 19:00 uur komt het voorstel aan de orde tijdens de raadsvergadering.

← Vorig bericht

Waterschap verwacht geen muggenoverlast

Onthulling bord Via Belgica, startschot wandel III-daagse

Volgend bericht →