Meer perspectief voor jongeren in huidige woningmarkt

Voorpagina » Toerisme » Meer perspectief voor jongeren in huidige woningmarkt

Medio september hebben een vijf-tal jongeren van de politieke partij Algemeen Belang een brief gestuurd naar het college van Burgemeester en Wethouders van Valkenburg aan de Geul. Als reactie op deze brief heeft wethouder Fysiek Domein Carlo Vankan deze jongeren uitgenodigd voor een gesprek. 
In dit gesprek heeft de wethouder aangegeven dat hij op dit moment bezig is met het opzetten en uitvoeren van zes concrete stappen die ervoor moeten zorgen dat jongeren in deze gemeente op termijn meer perspectief gaan zien in de huidige woningmarkt.     
Wethouder Vankan gaat in gesprek met zijn collega wethouders in deze regio om te zorgen dat bij de evaluatie van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg (S.V.W.Z.L.) ook de starters een positie krijgen. Ook zal de wethouder er op inzetten om deze evaluatie een jaar te vervroegen en volgend jaar al te laten plaatshebben. Aangezien de wethouder in de commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit van de vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) zit, zal hij ook in daar de startersproblematiek in met name de krimpregio’s kenbaar maken bij de Haagse beleidsmakers.  
Samen met corporaties, eventuele ook corporaties die hier nog niet actief zijn wordt in 2019 de lokale woonvisie opgesteld waarin ook de startende huurders aandacht zullen krijgen. Tevens zullen er gesprekken gaan plaatsvinden met kleine projectontwikkelaars voor wie de bouw van starterswoningen wellicht interessant zou kunnen zijn. Door doorstroming te creëren van bijvoorbeeld ouderen naar meer passende woningen zullen er op termijn ook meer starterswoningen beschikbaar zijn. 
De oorzaak van de woningkrapte voor jongeren in deze gemeente is het aantal nieuwe woningen die gebouwd mogen worden. Het aantal toe te voegen woningen wordt mede bepaald door de huidige leegstandscijfers. De leegstand is erg hoog en er wordt nu onderzocht of deze leegstand alleen op papier bestaat of dat die woningen beschikbaar zijn voor de markt.

← Vorig bericht

Programma amateurvoetbal voor zondag 9 december

VC S.E.C. Blacklight Event

Volgend bericht →