Museum onderbrengen in Kasteel Oost?

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Museum onderbrengen in Kasteel Oost?

Zou gemeentebestuur willen meewerken aan het plan?In september werd bekend dat de gemeente Kasteel Oost zou willen verkopen. Jo Simons van de PvdA/D66 fractie in de gemeenteraad schrijft in een brief aan het gemeentebestuur een voorstel om in het kasteel het Museum Land van Valkenburg onder te brengen.

Hieronder leest u de gehele brief:

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Valkenburg aan de Geul
Onderwerp: vragen ex art. 41 reglement van orde
Valkenburg, 6 oktober 2010
Geacht College,
Onlangs is bekend geworden dat u het voornemen heeft het kasteel Oost te verkopen.
Wellicht bent u al in gesprek met eventuele gegadigden.
Tegelijk wil ik in herinnering roepen de behandeling van een raadsvoorstel in de vergadering van 28 juni 2010. In die vergadering is uitgebreid gesproken over het verlenen van een extra subsidie aan het Museum Land van Valkenburg.
Tijdens de behandeling van dit voorstel is duidelijk geworden dat het voor het voortbestaan van het museum zeer gewenst is de activiteiten te verplaatsen naar een andere locatie.
Wethouder Thijssen liet in die vergadering het volgende weten: “dat het inderdaad mogelijk is om het huidige pand te verkopen, daar hebben zich al kopers voor gemeld”
In een tijdens die vergadering aangenomen amendement van CDA en PvdA/D66 is besloten "samen met belanghebbende partijen mee te werken aan het creëren van een meer samenhangende museumfunctie voor Valkenburg en de regio” en “daarmee samenhangend zo nodig en gewenst mee te werken aan verplaatsing van de museumactiviteiten naar andere geschikte locaties”.
De PvdA/D66 fractie is van mening dat het zeer wel denkbaar is dat kasteel Oost een geschikte locatie zou kunnen zijn voor het Museum Land van Valkenburg.
De schitterende ligging aan de rand van Valkenburg aan de rustige “wandelboulevard”van onze gemeente en het uitnodigende stijlvolle gebouw met omringende tuinen kan enerzijds bijdragen aan een mooie toekomst voor het museum en anderzijds het kasteel Oost behouden laten blijven voor de gemeenschap van Valkenburg.
Bovenstaande leidt tot de volgende vragen:

  1. Wat is de stand van zaken ten aanzien van het voornemen mee te werken aan de verplaatsing van het museum?
  2. Is het College bereid een serieus onderzoek te doen naar de mogelijkheid tot het verplaatsen van het museum naar kasteel Oost?
  3. Wil het College daartoe op korte termijn in contact treden met het bestuur en directie van het museum?
  4. Kan het College meedelen hoever de besprekingen gevorderd zijn met eventuele gegadigden voor het kasteel Oost?
  5. Is het College met ons van mening dat de vestiging van het museum in het kasteel en de verkoop van het huidige pand aan de Grotestraat, enerzijds het probleem van het museum oplost en daardoor anderzijds een meer passende bestemming gegeven kan worden aan het pand in de Grotestraat?

Onze fractie wil hier nog toevoegen dat het wellicht best mogelijk is in het kasteel naast de vestiging van het museum nog andere functies permanent dan wel tijdelijk een plaats te geven.
Tenslotte wijzen we erop dat de waarde van beide panden, gemeten naar de WOZ waarde, elkaar niet ver ontlopen. Dat betekent dat het ook financieel een aantrekkelijke operatie zou kunnen zijn. Temeer daar er nog gelden gereserveerd zijn om het museum op de huidige locatie een facelift te geven.
Met vriendelijke groeten,
namens de fractie PvdA/D66,
Jo Simons, fractievoorzitter

← Vorig bericht

Schaaksuccessen Adelante en Basisschool Vilt.

Knelpunten in Broekhem nog niet opgelost.

Volgend bericht →