Nieuw beeld / kwaliteitsplan voor het stationsgebied

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Nieuw beeld / kwaliteitsplan voor het stationsgebied

Dinsdag 1 augustus is overleg geweest over de uitbreidingsplannen van het Valkenburgse station.Mail van Jac. Pellegrom, 1 augustus 2006 aan Tv Valkenburg:
Vanochtend heeft in een prettige sfeer overleg plaats gevonden met wethouder Habets en wethouder Kleijnen. Het nieuwe college zal de problematiek te samen met ons projectplan van 2005 (hetgeen door het vorige college in april 2005 goedgekeurd was en ondersteund werd) binnen ca. 4 weken bespreken en dan een nieuw besluit nemen. Men zag vooralsnog geen (commerciële en niet commerciële) functies die op voorhand problemen zouden gaan opleveren.
Tevens zal de gemeente een beeld/kwaliteitplan laten opstellen voor het stationscomplex. Daarnaast zal het college meewerken aan de realisatie van een permanent expo/museum gebouw op de gemeentelijke parkeerplaats naast het dienstgebouw. Men wil hiervoor duidelijke randvoorwaarden gaan stellen. Door de gemeente zullen dan tijdig de omwonenden en andere belangstellende bij het project betrokken worden. Doordat dit wat langer gaat duren en ook bij ons ‘de kassa moet blijven rinkelen’, zullen bepaalde geplande functies op een andere wijze of vorm gerealiseerd moeten gaan worden. Men wil hier -zo veel als maar mogelijk- medewerking aan verlenen. Ook voor het huidige terras voorziet men geen problemen, e.e.a. wordt uitgezocht.
De gemeente realiseert zich ook, dat op een station voor alle, ook commerciële, functies reclame gemaakt moet kunnen worden. De ‘fritezak’ stuit echter op bezwaren en we zullen daarmee stoppen. De rest blijft vooralsnog zoals het is.
Al met al dus positief nieuws. We denken, dat door deze vertraging pas medio zomer 2007 het nieuwe gebouw gerealiseerd kan worden.
Groeten,
Jac Pellegrom
Tv Valkenburg heeft n.a.v. bovenstaande mail, de visie van wethouder Jef Kleijnen gevraagd. Dit is zijn antwoord:
Dat er vanochtend een al met al prettig gesprek heeft plaatsgevonden is correct. Dat wij (Fabienne en ondergetekende) ons eerst willen laten informeren over de stand van zaken van één en ander moge echter duidelijk zijn. Wat wij hebben aangegeven is dat het plan van april 2005 eerst goed door ons zal worden gelezen/ bestudeerd en dat, bij terugkomst van wethouder Dauven, dit in het college zal worden besproken. We kunnen hierop dus ook nog niet vooruitlopen. Eerst dient het bestudeerd en besproken te worden. Wat wel duidelijk is, is dat niet zonder meer van reeds in het verleden gemaakte afspraken (met vorig college) kan en zal worden afgeweken, tenzij er andere omstandigheden zijn dan wel andere activiteiten door dhr. Pellegrom worden ondernomen dan destijds afgesproken.
Verder heeft het college enkele weken geleden besloten dat het wenselijker zou zijn om te kijken naar eventuele permanente bouwvormen i.p.v. tijdelijke, omdat hierbij andere eisen gelden. Een oerlelijk gebouw voor de tijd van bijvoorbeeld 5 jaren is ook geen gezicht en feitelijk ook veel te lang. Het zou in dit kader dus beter zijn om, passend binnen de omgeving en met draagvlak van omwonenden c.q. belanghebbenden, te opteren voor een permanent gebouw. Er kunnen dan concretere kaders worden vastgesteld en daarvoor is een beeldkwaliteitsplan voor dat gebied nodig. Het college zal daar nadrukkelijk rekening mee houden en deze randvoorwaarden opstellen. Verder zal, voordat concrete bouwplannen ter aanvraag worden ingediend, de raad hierover worden geïnformeerd en gehoord alsmede andere belangstellenden (wellicht in een raadscommissievergadering). Hoe precies moet nog worden besproken. Omdat de NS niet zonder meer akkoord gaat met permanente bouwwijzen zullen wij contact hierover opnemen met NS. Toezeggingen dat het allemaal concreet gaat lukken zijn er echter niet gemaakt.
Verder is het zo dat, voor wat betreft reclame en/ of andere vergunningen die nodig zijn, hiervoor eerst intern zal worden gecheckd wat nu precies moet gebeuren en wat nu, onder welke voorwaarden mag. Dat bij een stationsgebouw reclame kan worden gemaakt, helder, was ook in het verleden zo, maar het moet passen binnen de context van een historisch gebouw zoals het stationsgebouw. Dit is ook helder aan dhr. Pellegrom medegedeeld. Er is gezegd, dat hier vrijdag onderzoek naar zal plaatsvinden, eerder kan niet i.v.m. agenda’s. Dus ook hier geldt; geen toezeggingen gedaan; het zou nog moeten worden uitgezocht. Inzet van onze kant om snel helderheid te geven is er nadrukkelijk, maar als verteld wordt dat pas vrijdag onderzoek kan plaatsvinden en daarna pas duidelijk wordt aangegeven wat wel en niet kan. Voortbordurend op het besluit van het college in april 2005, kunnen we in elk geval zeggen er met een positieve bril naar te willen kijken, nogmaals, zonder nu reeds toezeggingen te kunnen doen.
Met vriendelijke groet,
Jef Kleijnen

← Vorig bericht

IBGV stelt vragen over begraafplaats Cauberg

Kindervakantiewerk moet weg

Volgend bericht →