Nieuwe aanbevelingen voor Limburgse schutterijen.

Voorpagina » Nieuws » Cultuur » Nieuwe aanbevelingen voor Limburgse schutterijen.

De aanbevelingen voor Limburgse schutterijen zijn aangepast.Vanuit het oogpunt van geluidsoverlast is het aantal schoten per uur teruggebracht naar 120. Om de bodem op schietterreinen schoon te houden, adviseert men altijd gebruik te maken van kogelvangers. En als gevolg van het gebruik van kogelvangers kan de ‘niet veilige zone’ worden verkleind. Deze adviezen zijn het resultaat van de evaluatie van de Handreiking Limburgs Traditioneel Schieten.
In 2006 hebben Gedeputeerde Staten voor de Limburgse gemeenten de ‘Handreiking Limburgs traditioneel schieten’ gemaakt. Met deze handreiking wil de Provincie de gemeenten een eenduidig beoordelingskader bieden ten behoeve van de vergunningverlening ingevolge de Wet milieubeheer voor de activiteiten van schutterijen. De vergunningverlening heeft te maken met geluid, bodembeheer en veiligheid. De Handreiking is geëvalueerd door een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van het ministerie van VROM, vier Limburgse gemeenten, de Oud-Limburgse Schuttersfederatie en de Provincie Limburg.
Daarbij zijn uitspraken van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State meegenomen en de uitkomsten van een belevingsonderzoek naar het Limburgs traditioneel schieten, uitgevoerd in opdracht van de Provincie. Dit heeft geleid tot een aangepaste versie van de Handreiking.
De belangrijkste wijzigingen in deze actuele Handreiking zijn:
Geluid: er is een limiet gesteld voor het aantal schoten per uur, namelijk maximaal 120 schoten per uur). Het beoordelingskader voor het herhaald aantal hoorbare knallen (de zogenaamde Lr) is vervallen;
Bodem het gebruik van de kogelvanger is uitgangspunt voor reguliere schietactiviteiten. De Provincie heeft een nieuwe subsidieregeling voor de aanschaf van kogelvangers (zie https://portal.prvlimburg.nl/esubsidie/page.jsp?ref=kogelvangers2009);
Veiligheid: de onveilige zone bij reguliere activiteiten is verkleind, omdat een kogelvanger schoten afvangt. Als echter bij incidentele activiteiten geen kogelvanger gebruikt wordt, is de onveilige zone juist vergroot.
De Handreiking heeft tot doel een actueel beoordelingskader te bieden aan gemeenten en heeft géén bindend karakter. Deze Handreiking richt zich op de milieuvergunningverlening van de permanente schietinrichtingen en betreft alle schietactiviteiten binnen de inrichting. Ook schuttersfeesten.
Voor schietactiviteiten buiten een inrichting is deze handreiking niet bedoeld. Deze activiteiten worden namelijk in beginsel gereguleerd door de Algemene Politieverordening van de betrokken gemeenten. De Handreiking heeft wel een bijlage, waarin relevante procedures en regelgeving ter informatie zijn opgenomen. In de provincie Limburg zijn ruim 140 schutterijen gevestigd. De schutterijen vinden hun oorsprong in de middeleeuwse schuttersgilden, die tot taak hadden hun stad of plaats te verdedigen. Mede gezien de lange en rijke historie vervullen de schutterijen in de provincie Limburg tot op de dag van vandaag een belangrijke maatschappelijke functie.
Zij verzorgen onder meer culturele evenementen zoals verenigingswedstrijden en bondsfeesten. De activiteiten van de schutterijen zijn diep geworteld in en vormen een belangrijke uiting van de regionale cultuur. Centraal bij de activiteiten van de schutterijen staat het Limburgs traditioneel schieten. De Provincie vraagt extra aandacht voor het contact tussen gemeente, omwonenden en schutterij. Dat is van groot belang bij het afwegen van ieders belangen.
Het is wenselijk dat milieuvergunningen en wijzigingen in bestemmingsplannen in onderlinge samenspraak tot stand komen.

← Vorig bericht

SambAllegro wint publieksprijs.

Notaris bemonstert basaltstenen.

Volgend bericht →