Nieuwe poging SP tegen bomenkap Rijksweg Berg.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Nieuwe poging SP tegen bomenkap Rijksweg Berg.

“Er zijn alternatieven”, vindt de SP. De SP-fractie in de gemeenteraad en in Gedeputeerde Staten van Limburg hebben een gezamenlijke brief naar de colleges van B&W en GS gestuurd waarin zij "het onacceptabel, en richting burgers onwaardig, als reeds voor het beëindigen van de procedures de kap uitgevoerd wordt".
Lees hieronder de compete SP-brief:

Van: SP Statenfractie Limburg en SP Raadsfractie Valkenburg a/d Geul
Aan: College van Gedeputeerde Staten van Limburg
College van Burgemeester en Wethouders van Valkenburg ad Geul
Datum: 16 februari 2012
Betreft: Bomenkap Berg en Terblijt t.b.v. Wereldkampioenschap Wielrennen 2012. (art 41)
Geachte Colleges,
Woensdag 15 februari heeft de rechter het verzoek van een inwoner van Berg en Terblijt om de bomenkap van 16 waardevolle eikenbomen te schorsen niet ontvankelijk verklaard. Deze bewoner, die de uitstraling van ruim 50 jaar oude bomen en hun natuurwaarde langs de Provinciale Weg wilde behouden tegenover het mogelijke belang van kap voor het WK Wielrennen, vond geen gehoor bij de rechter.
In de zomer van 2011 werden deze bomen nog met zorg beschermd tijdens het renoveren van deze Provinciale Weg omdat ook de Provincie Limburg vond dat deze bomen een grote waarde hebben.
Voornoemde bewoner heeft bij de gemeente Valkenburg a/d Geul binnen de wettelijke tijd een zienswijze ingediend tegen de kap waarbij hij uitstekende argumenten heeft dat het belang van de uitstraling en natuurwaarde van de bomen zeker opweegt tegen het mogelijke belang van kap voor enkele minuten televisiebeelden van de finish van het WK Wielrennen.
De gemeente heeft zijn zienswijze in behandeling en houdt een hoorzitting op 29 februari aanstaande. Uitspraak zal enkele dagen later volgen.
De SP fractie in de raad van Valkenburg heeft een motie ingediend waarin staat dat B&W opgeroepen wordt alles in het werk te stellen om alsnog bomenkap te voorkomen. Dit omdat onvoldoende inspanning geleverd is om alternatieven voor de kap te zoeken. Veel raadsleden ondersteunden deze oproep maar wilden de uitspraak van de voorzieningenrechter afwachten alvorens de motie in behandeling te nemen. De motie komt in maart opnieuw in de gemeenteraad.
Rechter Th. Willemsen had tijdens zijn uitspraak nog enkele kritische vragen/opmerkingen omdat de procedure voor het verlenen van de kapvergunning niet op een correcte manier is uitgevoerd. Zo is geen onderzoek naar de natuurwaarden van deze bomen gedaan en dat schrijft de plaatselijke verordening wel voor. Hiermee is aangetoond dat er geen juiste procedure gevolgd is en dat gegeven dienen lokale en regionale overheden zich aan te rekenen. Overigens is het vervangen van deze bomen door nieuwe kleine boompjes van weinig compenserende waarde.
Overigens zijn er voldoende alternatieven te geven waardoor deze bomen gespaard kunnen blijven. Er is dus geen strikte noodzaak tot kap.
Om die redenen heeft de Statenfractie en de Raadsfractie van de SP de volgende vragen:
1. Het verzoek aan B&W van Valkenburg a/d Geul en de commissie van de hoorzitting om zeer serieus om te gaan met de zienswijze van de inwoner van Berg en Terblijt.
2. Het verzoek aan B&W van Valkenburg a/d Geul om bij de Provincie Limburg erop aan te dringen de eventuele kap pas te laten plaatsvinden nadat alle procedures, zoals de hoorzitting en de raadsmotie, op een correcte wijze zijn afgehandeld.
3. Het verzoek aan GS van Limburg om eventuele kap pas te laten plaatsvinden nadat alle procedures op correcte wijze zijn afgehandeld.
4. Het verzoek aan GS van Limburg om alsnog serieus te zoeken naar alternatieven om zodoende deze prachtige bomen te behouden.
Met vriendelijke groeten,
Ben Rewinkel Peter Visser
SP fractie Provinciale Staten van Limburg SP fractie gemeenteraad
Valkenburg a/d Geul

← Vorig bericht

V.O.C. presenteert zich in maart a.s.

Rustige opening van de carnaval in Valkenburg.

Volgend bericht →