NOODVERORDENING voor Houthem St.Gerlach.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » NOODVERORDENING voor Houthem St.Gerlach.

Regional Command South Meeting.DE BURGEMEESTER VAN VALKENBURG AAN DE GEUL
Overwegende: dat op 10 en 11 juni 2009 de ministers van defensie van Navo en partnerlanden die actief zijn in het zuiden van Afghanistan deelnemen aan een overleg in Zuid-Limburg;
dat behalve de ministers en hun adviseurs, de Chefs van Staven van de diverse landen, de secretaris-generaal van de Nato, de Assistant Secretary General for Operations Nato, de Commander JFC Brussum, de Commandant ISAF-macht in zuid Afghanistan, de Burgemeester van Valkenburg aan de Geul en andere hoogwaardigheidsbekleders deel uitmaken van het gezelschap dat de aankomst en het vertrek van de deelnemers aan het overleg zal plaats vinden op en vanaf diverse vliegvelden in de omgeving;
dat het overleg plaats vindt in Chateau St. Gerlach te Houthem, gemeente Valkenburg aan de Geul; dat het overleg bedoeld is als informeel vooroverleg voor het overleg, dat aansluitend in Brussel, België plaats vindt;
dat gelet op het militair karakter, de samenstelling van de delegaties en de militair operationeel noodzakelijke vertrouwelijkheid van de besprekingen veiligheidsmaatregelen moeten worden getroffen;
dat er een aantal verkeersbewegingen zal plaatsvinden dat vergezeld zal gaan met veiligheidsmaatregelen en openbare orde maatregelen;
dat in het verleden gebleken is, dat dit soort bijeenkomsten aanleiding kunnen zijn voor verstoringen van de openbare orde en dat bijvoorbeeld rekening moet worden gehouden met demonstraties;
dat het gelet op de aard van de bijeenkomst van belang is dat het overleg op een representatieve en vlekkeloze wijze verloopt; dat het met het oog hierop noodzakelijk is in afwijking van en in aanvulling op bestaande wettelijke voorschriften een regeling vast te stellen; gelet op artikel 176 van de Gemeentewet:
BESLUIT vast te stellen de volgende ALGEMEEN VERBINDENDE VOORSCHRIFTEN TER HANDHAVING VAN DE OPENBARE ORDE EN TER BEPERKING VAN GEVAAR (NOODVERORDENING)
Artikel 1
Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. weg: hetgeen artikel 1.1 sub A van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Valkenburg aan de Geul (APV) daaronder verstaat;b. openbaar water: hetgeen artikel 1.1 sub B van de APV daaronder verstaat; c. rechthebbende: degene die over enige zaak de beschikking heeft krachtens een zakelijk of persoonlijk recht dan wel de feitelijke zeggenschap daarover heeft;d. motorvoertuig: ieder gemotoriseerd voertuig met uitzondering van bromfietsen en invalidenvoertuigen, bestemd om anders dan langs rails te worden voortbewogen;e. voertuig: een fiets, bromfiets, invalidenvoertuig of ander voertuig dat geen motorvoertuig is;f. vaartuig: een schip in de zin van artikel 1.01 van het Binnenvaartpolitiereglement alsmede vaartuigen en drijvende objecten die in beginsel niet zijn bestemd voor verplaatsing te water zoals woonschepen, bedrijfsvaartuigen en stationerende vaartuigen;g.
zone 1: betreft een gebouw, object en/of gebied, waarvoor het hoogste niveau van bewaking geldt die op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlage 1 is weergegeven;h.
zone 2: betreft het gebied rondom het gebouw, object en/of gebied als beschreven in zone 1 die op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlage 1 is weergegeven;i.
zone 3: betreft het gebied aansluitend aan zone 2 als bedoeld onder h, waarin een verhoogde mate van waakzaamheid zal gelden;j. politie: ambtenaren van het regiokorps Limburg Zuid, alsmede andere ambtenaren die (al dan niet in het kader van bijstand) ter beschikking van de Burgemeester van Valkenburg aan de Geul zijn gesteld.
Artikel 2
Toegangsverbod zone 1 en uitzonderingen daarop 1. Het is verboden zich te bevinden op of aan de openbare weg en de daaraan gelegen private terreinen, welke is/zijn gelegen in zone 1, dan wel deze zone te betreden. 2. Het eerste lid geldt niet, behoudens het bepaalde in het derde lid, voor degene die:a. in deze zone werkzaam is en door de politie geaccrediteerd is om het gebied te betreden;b. degene die in het rechtmatig bezit is van een uiterlijk kenteken (badge)dat door een bij de organisatie betrokken overheidsinstantie / ambassade verstrekt aan een deelnemer aan de in de aanhef bedoelde bijeenkomst, alsmede aan een persoon die uit hoofde van zijn beroep in verband met de in de aanhef bedoelde bijeenkomst/vergadering ter plaatse werkzaamheden dient te verrichten dan wel aanwezig dient te zijn. 3. De Burgemeester kan de toegang tot zone 1 aan de in het tweede lid bedoelde personen weigeren, indien deze niet bereid zijn zich te onderwerpen aan een onderzoek, o.a. door middel van ter plaatse aanwezige detectie-apparatuur, op de aanwezigheid van voor de openbare orde of veiligheid gevaarlijke voorwerpen. Dit geldt tevens voor de vervoersmiddelen waarvan betrokkene(n) zich bedient/bedienen. 4. Eenieder die in zone 1 wordt toegelaten dan wel zich daar reeds bevindt, wordt, indien dit noodzakelijk wordt geacht, eerst gefouilleerdgevisiteerd, voordat hij/zij toestemming krijgt om het gebied te betreden. Tevens dient zijn/haar vervoermiddel aan een bomcheck onderworpen te zijn.
Artikel 3
Ontheffing toegangsverbod zone 1 1. De Burgemeester kan van het in artikel 2, eerste lid, gestelde verbod ontheffing verlenen aan degene wiens aanwezigheid in zone 1 naar zijn oordeel dringend is vereist. 2. De in het eerste lid bedoelde persoon is verplicht zich desgevraagd door middel van een deugdelijk identiteitsbewijs, zulks ter beoordeling door de politie, te legitimeren; het bepaalde in artikel 2, derde lid, is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 4
Toegangsverbod zone 2 en uitzonderingen daarop 1.
Het is verboden zich te bevinden op of aan de openbare weg en de daaraan gelegen private terreinen, welke is/zijn gelegen in zone 2, dan wel deze zone te betreden. 2. Het eerste lid geldt niet, behoudens het bepaalde in het derde lid, voor degene die: a. door middel van een deugdelijk identiteitsbewijs dan wel een ander deugdelijk document, zulks ter beoordeling van de politie, kan aantonen in deze zone woonachtig te zijn en door de politie geaccrediteerd is om het gebied te betreden;
b. in deze zone werkzaam is en door de politie geaccrediteerd is om het gebied te betreden;
c. een in deze zone woonachtige bewoner of een in deze zone gevestigd bedrijf of kantoor wil bezoeken, mits deze persoon zich behoorlijk, zulks ter beoordeling van de politie, kan legitimeren en deze persoon door de politie geaccrediteerd is om het gebied te betreden;d. in het rechtmatig bezit is van een uiterlijk kenteken (badge) dat door een bij de organisatie betrokken overheidsinstantie/ambassade is verstrekt aan een deelnemer aan de in de aanhef bedoelde bijeenkomst/ vergadering, alsmede aan een persoon die uit hoofde van zijn beroep in verband met de in de aanhef bedoelde bijeenkomst/vergadering ter plaatse werkzaamheden dient te verrichten dan wel aanwezig dient te zijn.
3. De Burgemeester kan de toegang tot zone 2 aan de in het tweede lid bedoelde personen weigeren, indien deze niet bereid zijn zich te onderwerpen aan een onderzoek, o.a. door middel van ter plaatse aanwezige detectie-apparatuur, op de aanwezigheid van voor de openbare orde of veiligheid gevaarlijke voorwerpen. Dit geldt tevens voor de vervoermiddelen waarvan betrokke¬ne(n) zich bedient/bedienen.
4. Eenieder die in zone 2 wordt toegelaten dan wel zich daar reeds bevindt, wordt, indien dit noodzakelijk wordt geacht, eerst gefouilleerd/gevisiteerd voordat hij/zij toestemming krijgt om het gebied te betreden. Tevens kan zijn/haar vervoermiddel aan een onderzoek onderworpen worden.
Artikel 5
Ontheffing toegangsverbod zone 2 1. De Burgemeester kan van het in artikel 4, eerste lid, gestelde verbod ontheffing verlenen aan degene wiens aanwezigheid in zone 2 naar zijn oordeel dringend is vereist. 2. De in het eerste lid bedoelde persoon is verplicht zich desgevraagd door middel van een deugdelijk identiteitsbewijs, zulks ter beoordeling door de politie, te legitimeren; het bepaalde in artikel 4, derde lid, is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 6
Toegangsverbod en ontheffing zone 3 en uitzonderingen daarop
1. Het is verboden zich te bevinden op of aan de openbare weg en de daaraan gelegen private terreinen, welke is/zijn gelegen in zone 3, dan wel deze zone te betreden.
2. Het eerste lid geldt niet, behoudens het bepaalde in het derde lid, voor degene die: a. degene die door middel van een deugdelijk identiteitsbewijs dan wel een ander deugdelijk document, zulks ter beoordeling door de politie, zich kan legitimerenb. door middel van een deugdelijk identiteitsbewijs dan wel een ander deugdelijk document, zulks ter beoordeling door de politie, kan aantonen in deze zone woonachtig te zijn.
3. De Burgemeester kan de toegang tot zone 3 aan de in het tweede lid bedoelde personen weigeren, indien deze niet bereid zijn zich te onderwerpen aan een onderzoek, o.a. door middel van ter plaatse aanwezige detectie-apparatuur, op de aanwezigheid van voor de openbare orde of veiligheid gevaarlijke voorwerpen. Dit geldt tevens voor de vervoermiddelen waarvan betrokke¬ne(n) zich bedient/bedienen.
4. Eenieder die in zone 3 wordt toegelaten dan wel zich daar reeds bevindt, wordt, indien dit noodzakelijk wordt geacht, eerst gefouilleerd/gevisiteerd voordat hij/zij toestemming krijgt om het gebied te betreden. Tevens kan zijn/haar vervoermiddel aan een onderzoek onderworpen worden.
Artikel 7
Ontheffing toegangsverbod zone 3

1. De Burgemeester kan van het in artikel 6, eerste lid, gestelde verbod ontheffing verlenen aan degene wiens aanwezigheid in zone 3 naar zijn oordeel dringend is vereist. 2. De in het eerste lid bedoelde persoon is verplicht zich desgevraagd door middel van een deugdelijk identiteitsbewijs, zulks ter beoordeling door de politie, te legitimeren; het bepaalde in artikel 6, derde lid, is van overeenkomstige toepassing. Artikel 8 Specifieke maatregelen in de zone 2 1. Het is verboden om op of aan de openbare weg en de daaraan gelegen private terreinen vervoermiddelen te parkeren.
2. Het is verboden om op of aan de openbare weg en de daaraan gelegen private terreinen onnodig stil te staan.
3. Het is verboden objecten zoals brievenbussen, groencontainers en andere voorwerpen te plaatsen.
4. Voorwerpen, zoals genoemd in artikel 3, die reeds op de openbare weg en de daaraan gelegen private terreinen geplaatst zijn, dienen verwijderd te worden.
5. Het is verboden om zich op welke wijze dan ook te ontdoen van huishoudelijke afvalstoffen, waaronder tevens begrepen groente-, fruit- en tuinafval, papier, glas, klein chemisch afval alsmede bedrijfsafvalstoffen en grof huisvuil.
6. Het is verboden om op/aan de openbare weg en de daaraan gelegen private terreinen graafwerkzaamheden te verrichten, anders dan dat door de Burgemeester hiervoor een ontheffing verleend is.
7. Een ieder die zich bevindt op of aan de openbare weg en de daaraan gelegen private terreinen dan wel op een voor publiek toegankelijke plaats, is verplicht toe te laten dat de goederen die hij met zich voert alsmede zijn motorvoertuig of een ander voertuig door de politie op de aanwezigheid van voorwerpen of stoffen als bedoeld in artikel 12 onder b wordt/worden onderzocht.
8. Een ieder die zich bevindt op een voor het publiek toegankelijke plaats, is verplicht zich op eerste vordering van de politie door middel van een deugdelijk identiteitsbewijs te legitimeren.
Artikel 9
Verplichting zich te verwijderen
Een ieder die zich bevindt op of aan een openbare weg en de daaraan gelegen private terreinen, gelegen in zone 1, 2, 3 dan wel op of in een in de open lucht gelegen deel van een gebouw dat uitzicht geeft op de locaties waar de deelnemers aan het overleg verblijven of vergaderen, is verplicht zich op eerste vordering van de politie te verwijderen dan wel zich verwijderd te houden in een door de politie aangegeven richting. Artikel 10 Verbod ordeverstorende gedragingen Het is verboden op of aan de openbare weg, private terreinen dan wel de voor publiek toegankelijke ruimten welke zijn gelegen in zone 1, 2 en 3:

a. zich zodanig te gedragen dat redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zulks gebeurt om de openbare orde te verstoren of de veiligheid in gevaar te brengen;
b. voorwerpen of stoffen bij zich te hebben, te dragen, of te vervoeren die kennelijk bestemd zijn of kunnen worden gebruikt om de openbare orde te verstoren dan wel de veiligheid in gevaar te brengen.
c. zich gemaskerd, vermomd of op enige andere wijze onherkenbaar gemaakt te bevinden of op te houden.d. Spandoeken mee te voeren dan wel op te hangen en beledigende teksten te uiten die te relateren zijn aan het bezoek.
Artikel 11
Verplichting toestaan veiligheidsonderzoek in gebouwen
De rechthebbende op een gebouw of een gedeelte daarvan dat uitzicht geeft op een locatie waar de deelnemers aan het overleg verblijven of vergaderen is verplicht toe te laten dat dat gebouw of het gedeelte waarvan hij rechthebbende is door de politie wordt betreden en wordt onderzocht op de aanwezigheid van voorwerpen en personen die een bedreiging van de openbare orde kunnen inhouden of een gevaar voor de veiligheid kunnen opleveren.
Artikel 12
Demonstraties
1. Het is verboden een betoging of vergadering op of aan de openbare weg te houden die gelegen is in zone 1, 2 en 3.
2. Het is verboden op enigerlei wijze de toegang tot de in het eerste lid bedoelde zone te blokkeren dan wel deze voor anderen op enigerlei wijze te belemmeren.
3. Het houden van een demonstratie is verder verboden op de volgende locaties (n.v.t.) Artikel 13 Bevelen buiten de zone 1,2 en 3
1. Indien buiten zone 1, 2 en 3 sprake is van verstoring van de openbare orde, dient een ieder onverwijld de bevelen van de politie op te volgen en zich te verwijderen c.q. verwijderd te houden in de door de politie aangegeven richting.
2. Het is verboden op of aan de openbare weg, private terreinen dan wel de voor publiek toegankelijke ruimten a. zich gemaskerd, vermomd of op enige andere wijze onherkenbaar gemaakt te bevinden of op te houden.b. spandoeken mee te voeren dan wel op te hangen en beledigende teksten te uiten die te relateren zijn aan het bezoek.
Artikel 14
Verbod voorwerpen op de openbare weg of in het openbare water te plaatsen

1. Het is verboden een voorwerp te plaatsen of te laten staan op of aan de openbare weg welke is gelegen in zone 1, 2 en 3 dan wel voorwerpen te plaatsen of te laten staan op, in of boven openbaar water.
2. Onder een voorwerp wordt mede verstaan een voertuig of container.
3. Dit verbod geldt ook indien op grond van artikel 2.1.5.1 van de APV vergunning is verleend voor het plaatsen van een voorwerp op, aan of boven de openbare weg dan wel indien op grond van artikel 5.3.1 van de APV vergunning is verleend voor het plaatsen van een voorwerp op, in of boven openbaar water, dan wel op grond van artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens ontheffing is verleend voor het parkeren van een voertuig.
Artikel 15
Ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de noodverordening Met de zorg voor de naleving van de bepalingen van deze verordening alsmede de handhaving ervan is de politie als bedoeld in artikel 1. onder j. belast.
Artikel 16
Inwerkingtreding
1. Deze verordening treedt in werking op dinsdag 9 juni om 12.00 uur.
2. Deze verordening wordt ingetrokken op donderdag 11 juni om 15.00 uur.
3. Deze verordening wordt gepubliceerd op de website van de politie en de gemeente.
4. Deze verordening wordt, ingevolge artikel 176, tweede lid, van de gemeentewet, terstond na haar bekendmaking ter kennis gebracht van de gemeenteraad, de Commissaris der Koningin van de Provincie Limburg en de Hoofdofficier van Justitie van het Arrondissementsparket Maastricht Valkenburg aan de Geul, 8 juni 2009

De Burgemeester van Valkenburg aan de Geul,
Drs. M.J.A. Eurlings

← Vorig bericht

Hoge kosten renovatie bibliotheek.

Poolbiljarters eindigden tweede.

Volgend bericht →