Notulen Dorpsraad Berg

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Notulen Dorpsraad Berg

Voor de eerste keer na de heroprichting presenteerde zich de nieuwe Dorpsraad van Berg.Opening door de voorzitter
De voorzitter heet iedereen van harte welkom. Hij spreekt zijn dank uit voor de onverwacht grote opkomst. Zeker na een jaar van stilte en werken op de achtergrond is het goed om te zien dat er nog bewoners geïnteresseerd zijn in de dorpsraad, We leven nog!
De voorzitter geeft een toelichting over de ontstane situatie na de verkiezingen. Een uitgebreide versie is middels een brief bij het parochieblaadje huis aan huis verspreid. De dorpsraad heeft nu een nieuwe enthousiaste ploeg waar we hopenlijk lang mee verder kunnen.
Om meer contact te krijgen met de bewoners van de kern Vilt, willen we de openbare vergaderingen afwisselend in Berg en Vilt gaan houden. Op deze manier krijgen we hopenlijk meer respons van de bewoners van Vilt.
De opkomst van de eerste vergadering van deze dorpsraad is prima, we moeten weer opbloeien en we willen graag respons krijgen van de bewoners, hopenlijk lukt dat!
Marcel Franssen zal de vergadering opnemen voor uitzending op Falcon Radio.
Voorstellen van de dorpsraad
Aangezien de nieuwe dorpsraadleden voor de meeste bezoekers nog onbekend zijn stelt iedereen zich voor.
Binnengekomen stukken en mededelingen
Gezamelijke dorpsraden
De voorztter deeld mede dat we samen met de andere dorpsraden van Houthem, Schin op Geul en Sibbe in gesprek zijn met de gemeente. Gezamelijk willen we er voor zorgen dat we in een eerder stadium bij besluitvorming van de gemeente worden betrokken. Hiervoor zijn reeds gesprekken gevoerd met de fractievoorzitters van de verschillende partijen in de gemeenteraad. Dit zal in de toekomst verder worden uitgewerkt.
Verkeersremmende maatregelen Geulhemmerweg
De voorzitter deeld mede dat de gemeente voornemens is op de Geulhemmerweg nieuwe verkeersremmende maatregelen te nemen. Zowel boven, als onder aan de Geulhemmerweg wordt een versmalling gemaakt zoals deze voorheen halverwege de weg stond. Daarnaast wordt halverwege een chicane gepland middels 2 ‘uitstulpingen’ in de weg. Tot slot zal aan beide zijden van de weg onderbroken strepen worden gemaakt om een fietspad aan te geven. Dit werkt optisch versmallend en dat vertraagd het verkeer.
Dhr. Savelkoul; Moet uberhaupt verkeer geremd worden? Wellicht is het beter om eerst een periode te evalueren zonder maatregelen en daarna te besluiten wat te doen. De landelijke trend is om remmende maatregelen te verwijderen aangezien dit niet altijd to veiligere situaties leidt.
Dhr.Muurmans; Door verkeersremmende maatregelen in Houthem is er nu reeds minder doorgaand verkeer.
Dhr. Slijpen; Is wel aan landbouwverkeer gedacht? Als veel landbouwverkeer passeerd, dan zullen de versmallingen binnen de kortste keren beschadigd zijn en moeten extra kosten worden gemaakt. Daarnaast kan de chicane in combinatie met uitzwenkend landbouwverkeer tot gevaarlijke situaties leiden voor fietsers. Dit zal door de dorpsraad in de besprekingen worden meegenomen.
Dhr. Savelkoul; Worden de te nemen maatregelen demontabel? Dit is wellicht nodig om additionele kosten bij evenementen zoals de Amstel Gold Race of de Tour te voorkomen. Dit zal door de dorpsraad in de besprekingen worden meegenomen.
Dhr.Muurmans; Waarom wordt er in Geulhem op de brug richting Houthem aan beide zijden een andere voorrangs situatie gemaakt, dit lijdt to veel verwarring omdat de afstand tussen beide situaties kort is. Dit zal door de dorpsraad in de besprekingen worden meegenomen.
Dhr.Blom; Aangezien de Geulhemmerweg een doorgaande weg is, moet het minimaal 50km/h blijven. Wellicht is het mogelijk net als op de Cauberg matrix borden te plaatsen die de snelheid aangeven. Dit zal door de dorpsraad in de besprekingen worden meegenomen.
Website
De voorzitter meldt dat ook de website on-line is. Deze zal worden gebruikt om informatie te verspreiden en het contact met de dorpsbewoners te vergroten. Het adres is www.dorpsraad.info ook zijn we via e-mail bereikbaar; informatie@dorpsraad.info . Mevr. Ubags vraagt of de aanvangstijd van de openbare vergaderingen kan worden vermeld. Dat zal worden aangepast.
Overige mededelingen
· Gedacht wordt om een speciale openbare dorpsraadvergadering te houden in de Fonterhof. Zo kunnen we beter contact maken met de senioren in onze kernen.
· Indien er vragen zijn voor de dorpsraad, deze dan graag tijdig en schriftelijk (of via e-mail) indienen.
· Gedacht wordt om een speciale prijs in te stellen voor dorpsverfraaiende of verbeterende projecten.
Discussie, wat wordt er van ons verwacht
Aangezien dit onze eerste vergadering is willen we graag weten wat er van ons wordt verwacht. De voorzitter vraagt de aanwezigen aan te geven wat van ons wordt verwacht. Hierop volgt een constructieve discussie in de zaal.
Mevr.Verheggen; Wat gaat de dorpsraad doen aan de situatie rond de Bergervliet. DR; wij weten niet wat de exacte status is.
Mevr.Verheggen; Benieuwd hoe hiermee verder te gaan. Voor de verkiezingen is een pamflet rondgestuurd door buurtvereniging Langen Akker waarop wordt gesteld dat door de gemeenteraad alles reeds is geregeld. In het pamflet wordt ook geïnsinueerd dat als SP en Transperant in de coalitie komt, de gehele plannen nogmaals kunnen worden bekeken.
DR; De dorpsraad heeft hetzelfde gevoel. Door de bewoners van de buurtvereniging wordt gesteld dat wij de volledige plannen hebben goed-gekeurd maar dat is feitelijk niet waar. De dorpsraad heeft alleen gepleit voor het behoud van de voorgevel en verder zijn er geen beslissingen genomen.
Mevr.Verheggen; Het is jammer dat Dhr. Kleijnen niet aanwezig is anders zou hij uitleg hierover kunnen geven.
Dhr Slijpen; Gaat de dorpsraad voor het individuele belang van een dorpsbewoner of voor het algemene belang van de kernen?
DR; De dorpsraad gaat voor het algemene belang, we willen een breder inzicht, wat willen de kernen en vervolgens wordt gekeken hoe dat gerealiseerd kan worden.
Dhr Slijpen; Welke visie heeft de dorpsraad, willen we in het overleg met de gemeente met een conflict model of een overleg model werken.
DR; Historisch gezien hebben we overleg gevoerd met de gemeente maar ook regelmatig het conflictmodel gehanteerd. Ons streven is om het overlegmodel als basis te nemen en dit verder uit te werken. Hiervoor werken we ook samen met de andere dorpsraden van de Gemeente Valkenburg aan Geul. We willen eerder worden betrokken bij besluitvorming en communiceren met onze achterban en op die manier in een eerder stadium terug gaan naar de gemeente voor bespreking van de plannen.
Dhr.Wolters; In het verleden is de relatie tussen gemeente en dorpsraad niet altijd goed geweest. Hoe wil de dorpsraad dat nu gaan vormgeven. Feit is dat de dorpsraad moet scoren om kiezers te werven. Hoe wil de dorpsraad dat gaan doen.
DR; Wij willen in een eerder stadium met de gemeente in overleg treden. Om op die manier sneller betrokken te zijn en onze ideeën kenbaar te maken.
Dhr.Wolters; er moet worden voorkomen dat er een “welles nietes” situatie ontstaat, wat zijn de concrete plannen?
Mevr. Wolfs; In de 22 jaar dat ik dorpsraad lid ben geweest, hebben we elk halfjaar een gesprek gehad met het college van B&W en alle directeuren, waarbij een lijst van punten werd besproken. De gemeente heeft hier altijd naar geluisterd en het overleg is altijd positief geweest.
Mevr.Verheggen; We hebben momenteel een dualistisch systeem en in het verleden een monolistisch systeem. Dit betekent dat de dorpsraad zich wendt tot de gemeenteraad als hoogste orgaan in de gemeente. Eerste stap hierin is het overleg met de fractievoorzitters. Dit moet vooral worden doorgezet.
Dhr.Wolters; Kijk naar het verleden en leer van het verleden. Heb contact met het hoogste orgaan in de gemeente en niet alleen met mensen op een lager uitvoerend niveau.
Dhr. Blom; Nieuwe bouwprojecten moeten worden opgestart, hoe staat de dorpsraad tegenover starterswoningen?
DR; de dorpsraad is hier voor en zullen ervoor wedijveren bij de gemeente, de gemeente moet de projecten echter uitvoeren.
Dhr. Blom; Zijn bouwplaatsen nog mogelijk? DR; Dit weten wij momenteel niet, wellicht zijn er nog boerderijen die omgebouwd kunnen worden.
Dhr.Wolters; Het gras langs het wandelpad aan de Klein Heide weg
wordt momenteel maar 1x per jaar gemaaid. Deze frequentie moet afhankelijk van de groei groter zijn. Het pad is nu vaak niet te zien of is niet bereikbaar, waardoor wandelaars op de rijbaan lopen. Dit brengt onnodig gevaarlijke situaties met zich mee. Daarnaast wordt door automobilisten geparkeerd op het wandelpad in de bocht. Wellicht kan hier een bord ter indicatie van het wandelpad worden geplaatst, als dan toch auto’s parkeren moet er strenger worden gehandhaafd.
DR; Dit is een aandachtspunt voor de dorpsraad en zal in de besprekingen worden meegenomen.
Rondvraag
Dhr Slijpen; Hoe staan wij tegenover BOA’s, moeten ze afslanken of juist meer worden ingezet?
DR; Wij vinden dat juist meer inzet van BOA’s moet komen. We zullen pleiten voor meer handhaven omtrent overlast hondenpoep en afval dat wordt achtergelaten op het milieuperron bij het winkelcentrum.
Dhr Slijpen; 29 April is Koninginnedag. De jonkheid, Spoetnikkers en Oranje commite, organiseren dan weer een feest op de markt. Wellicht kan er volgend jaar ook iemand van de dorpsraad in de organisatie plaatsnemen om te ondersteunen met contacten bij de gemeente, vergunningen e.d.
Dhr Slijpen; De Put, wordt deze nog gebouwd?
DR; De put staat nog steeds op de planning en de voorbereidingen daarvoor zullen weer worden opgepakt.
Dhr Slijpen; Niet zozeer een vraag maar eerder een opmerking. Het plan om per toerbeurt in Berg en Vilt de vergadering af te wisselen is een goed streven. Hopenlijk zijn alle mensen vanavond aanwezig ook in Vilt aanwezig.
Sluiting
Voordat Hub aan de sluiting begint heeft Hub in de Braekt nog een verassing. Hij draagt de voorzittershamer officieel over aan Hub zodat deze in volgende vergaderingen gebruikt kan worden. Daarna sluit de voorzitter de vergadering met een dankzegging aan alle aanwezigen.

← Vorig bericht

De fraktievoorzitter van de SP beantwoordt vragen over het coalitie-akkoord

PvdA nodigt inwoners Berg & Terblijt uit aan de Rwaj Keuketaofel

Volgend bericht →