Onduidelijkheden rond stemprocedure B.I.Z.

Voorpagina » Toerisme » Onduidelijkheden rond stemprocedure B.I.Z.

De gevolgde stemprocedure over het instellen van een Bedrijven Investeringszone (B.I.Z.) is niet geheel helder verlopen. Daarover zijn vragen bij TV Valkenburg binnen gekomen. De uitkomst van de stemming zal er niet door veranderen.
TV Valkenburg berichtte eerder over de komst van dit orgaan. Nu deze BIZ-Valkenburg er gaat komen moeten in dit gebied alle ondernemers uit de detailhandel, de horeca, de logiesverstrekkers en de (culture) attracties er aan meebetalen. Dit om de leefbaarheid, de veiligheid, de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van het aangewezen gebied te bevorderen.
Op herhaalde vragen van TV Valkenburg laat de gemeente – mede verantwoordelijk voor de organisatie van de stemming – weten dat kappers en andere dienstverleners tijdens de stemperiode onterecht een stemformulier hebben toegezonden gekregen. Sommigen van hen hebben de gemeente hierover direct aangesproken. Anderen hebben gewoon gestemd. De gemeente verklaart nu dat deze stemmen niet zijn meegeteld bij het bepalen van het totaal aantal stemgerechtigden. En dat de door deze groep van dienstverleners/kappers daadwerkelijk ingediende stemmen uiteindelijk niet zijn meegeteld in de uitslag van de draagkrachtmeting.
Bij het bepalen van de definitieve uitslag heeft de gemeente per bedrijf maar één stem meegeteld. Want er waren bedrijven die meerdere stemformulieren ontvangen hadden. De gemeente geeft ook aan dat tegen de vaststelling van het draagvlak door de gemeente geen bezwaar kan worden ingediend. Terwijl dit wel het besluit is waardoor de BIZ daadwerkelijk van start kan gaan.
Het Openluchttheater en het Museum Land van Valkenburg hebben ook een stemformulier ontvangen. Dit laten ondernemers en de gemeente weten aan TV Valkenburg. Zij worden door hen tot de categorie (culturele) attracties gerekend. Tenminste één van deze culturele instellingen heeft daadwerkelijk een stem uitgebracht. Deze stem is dus meegeteld bij de einduitslag.
TV Valkenburg heeft de gemeente laten weten dat hierbij blijkbaar voorbij is gegaan aan het door de gemeente vastgestelde Reglement Draagvlakmeting. Dit reglement bepaalt dat alleen bij de gemeente bekende bijdrageplichtigen mogen stemmen. Het Openluchttheater en het Museum kunnen naar het oordeel van TV Valkenburg niet bijdrageplichtig zijn. In de gemeentelijke Verordening BIZ staat namelijk aangegeven dat zij bij de bepaling van de heffingsmaatstaf buiten aanmerking gelaten worden. Dus niet hoeven bij te dragen.
De in aanmerking komende ondernemers ontvangen in 2020 een belastingaanslag voor hun BIZ-bijdrage. Te innen door de dienst Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg te Roermond. Tegen deze belastingaanslag kan overigens wel bezwaar worden ingediend.

← Vorig bericht

Schaatsbaan in kerstperiode bij Par'Course

Lekkage in dak parkeergarage Aan de Kei Valkenburg

Volgend bericht →