Oneigenlijk gebruik van informatieborden

Voorpagina » Nieuws » Politiek » Oneigenlijk gebruik van informatieborden

ze zijn voor verenigingsnieuws en niet voor politieke partijen bedoeld.

Binnen de kernen van onze gemeente zijn algemene informatieborden opgesteld

Op deze borden kunnen verenigingen en andere instanties middels posters de inwoners en passanten attent maken op activiteiten en festiviteiten.

Van deze mogelijkheid wordt veel gebruik gemaakt.

Buiten verkiezingstijd worden, tot grote ergernis van verenigingen en comité’s, deze borden ook gebruikt voor het plakken van posters van voornamelijk één politieke partij (de SP). En wel op een zodanige wijze dat de borden vaak grotendeels of helemaal volgeplakt worden en alle andere posters van verenigingen “overplakt” worden, terwijl de op de posters genoemde activiteiten nog moeten plaats vinden.

Dat dit gebeurt in lokale verkiezingstijd is nog te begrijpen, alhoewel voor die lokale verkiezingen aparte verkiezingsborden geplaatst worden.

Maar dat midden in een zomerseizoen deze borden voor politieke doeleinden “misbruikt” worden, lijkt voorbij te gaan aan het doel van deze gemeentelijke borden. Nu is er wel vrijheid van meningsuiting maar of dat op deze manier moet is nog maar de vraag.

De PvdA/D66-fractie verzoekt u een gedragsregeling op te stellen met als doel dat bedoelde borden in de toekomst niet meer gebruikt mogen worden door politieke partijen. En indien het dan toch gebeurt dan zouden de verwijderingskosten verhaald moeten worden op de desbetreffende partij.

Op basis van artikel 41 vraag ik uw college of u voornemens bent dit te doen.

Met vriendelijke groet,

PvdA/D66 fractie

Ed Sprokkel.

Betreft open brief aan de raadsfractie PvdA / D66:

t.a.v. dhr. Ed Sprokkel

Stina Ruyperspark 16

6301 LC Valkenburg aan de Geul,

e.sprokkel@psychology.unimaas.nl

Geachte mijnheer Sprokkel,

U heeft op 16.augustus 2006 via een ingezonden brief uw ongenoegen uitgesproken over het gebruik van algemene borden

binnen de kernen van onze gemeente door de SP.

U beschuldigt de SP ervan om, tot grote ergernis van verenigingen en comités, deze borden, buiten de verkiezingstijden te gebruiken en zo vol te plakken dat andere posters van verenigingen of comités worden overplakt.

U vindt zelfs dat deze borden door onze partij dermate misbruikt worden dat er een gedragsregeling zou moeten worden vastgesteld waarin wordt opgenomen dat, desbetreffende, aanplakborden, in de toekomst niet meer door politieke partijen gebruikt mogen worden.

Welnu, mijnheer Sprokkel, mogen wij u daarop attenderen dat:

A. De SP een vereniging is die ook buiten de verkiezingsperiode, net als andere verenigingen, gebruik mag maken van de bewuste borden.

B Degene die de borden beplakt uiterst zorgvuldig te werk gaat en er dus op let dat geen posters, affiches van andere verenigingen etc overplakt

gaan worden Bovendien wordt er op gelet dat er niet geplakt wordt over posters waarin evenementen worden aangekondigd die nog niet hebben plaatsgevonden.

C. Dhr., Jef Kleijnen er altijd op toeziet dat alle affiches en posters van actuele gebeurtenissen goed en zichtbaar blijven.

Desnoods hangt hij loslatende posters weer netjes op, zo sociaal is hij nu eenmaal.

D .Dhr Jef Kleijnen gaat zelfs zo zorgvuldig te werk, dat hij te allen tijde een plastic zak bij zich heeft om eventueel afval terstond op te kunnen ruimen.

E .Bovendien moge niet onvermeld blijven dat onze posters uiteraard een informatieve strekking hebben.

F. Als laatste, maar zeker niet minder belangrijk gegeven willen wij u informeren dat, in het kader van gezond bewegen het, ook voor een wethouder geldt dat hij vooral moet

Blijven plakken.

De SP fractie is bovendien uiterst verbaasd dat U, mijnheer Sprokkel, schijnbaar, niets beters te doen heeft dan een partij van iets te beschuldigen waarvan u weet dat het niet waar is. Is het spijkers op laag water zoeken? Is het de komkommertijd?

Duidelijk moge zijn dat wij van mening zijn dat eenieder beter van u zou mogen verwachten.

Met vriendelijke groet,

Namens de SP fractie,

Elke de Vries-Becker, Fractievoorzitter

Open brief aan mevr E. de Vries, fractievoorzitter SP

Geachte mevrouw de Vries.

Op 21 augustus jl. mocht ik van u een open brief ontvangen naar aanleiding van de vragen die ik aan het College van B. en W gesteld heb over het gebruik van gemeentelijke borden. U attendeert me op een aantal punten om vervolgens mij aan te geven dat ik schijnbaar niets beters te doen heb dan een partij te beschuldigen waarvan ik weet dat het niet waar is.

Welnu, mevrouw de Vries, op woensdag 2 aug. hebben wij geconstateerd dat de borden in Berg op erg ruime mate beplakt waren met SP posters en op verscheidene borden nagenoeg niets anders meer hing.

Verschillende verenigingen hebben voorafgaande aan 2 augustus hun activiteiten op die borden aangekondigd en een lid van onze partij heeft zelf heb op diverse plaatsen in Berg en Vilt posters opgehangen (geniet). Op 2 augustus waren er geen posters maar aanwezig, maar wel meerdere van dezelfde posters van de SP naast en onder elkaar.

Natuurlijk is de SP een vereniging. Het recht op plakken kan hen, en andere politieke partijen niet ontnomen worden, maar de vraag is of die borden daarvoor bedoeld zijn. En dat is de strekking van de brief van de PvdA.

Als alle politieke partijen die borden gebruiken voor hen algemene propagandaposters, is het voor verenigingen bijna niet meer mogelijk hun informatie m.b.t. activiteiten en festiviteiten aan de burgers te tonen; zij zijn niet in de gelegenheid en willen dat ook niet, dat dagelijks/wekelijks de borden nagegaan moeten worden om te zien of hun informatie daar nog hangt.

Uw opmerking dat de SP Poster een informatief karakter had, moet ik toch nuanceren; de tekst luidde: “SP Nu, lid worden: WWW.SP.nl “of woorden van gelijke strekking. Dit is propaganda en heeft geen informatieve strekking. Gisterenavond waren op het bord in Vilt 2 posters van de SP aanwezig met de informatieve tekst “SP NU”. Zij waren geplakt over andere posters, maar die waren van een activiteit van 5 en 6 augustus.

Kern blijft dat de borden m.i. daar niet voor bedoeld zijn.

De PvdA/D66zoekt geen spijkers op laag water, maar vindt heel simpel dat bedoelde borden er zijn voor lokale en regionale verenigingen om burgers attent te maken op festiviteiten, activiteiten en bijeenkomsten. De vele vrijwilligers van die verenigingen moeten niet in de wielen gereden worden door algemene propaganda van organisaties en van politieke partijen.

Politieke partijen hebben veel meer mogelijkheden in zijn algemeenheid en bij verkiezingstijd in het bijzonder door extra borden waar andere verenigingen dan ook geen gebruik van mogen maken. Dus ja, instellen van gedragsregels.

De PvdA wil niemand beschuldigen van iets wat niet waar is, maar de SP kan toch moeilijk ontkennen dat hun plakgedrag een unicum is in onze gemeente en dat bedoelde borden daar ruimschoots voor gebruikt worden.

Met vriendelijke groet

Ed Sprokkel

Fractievoorzitter PvdA/D66 fractie

← Vorig bericht

Feestelijke opening kinderspeelhoek in Oosterbeemd

Premiére musical Inferno verschoven door het slechte weer

Volgend bericht →