Ontwikkelingen Ignatiusvallei liggen stil

Voorpagina » Toerisme » Ontwikkelingen Ignatiusvallei liggen stil

Dinsdag, tijdens de Nieuwjaarsreceptie van het college van Burgemeester en Wethouders, was er nieuws over het project ‘Ignatiusvallei’. Het is het project in Broekhem-Noord met de renovatie van het voormalige Jezuitenklooster Boslust en de herinrichting van het omliggende gebied. De bouw ligt stil. Burgemeester Schrijen gebruikte de beeldspraak van ‘de slapende vulkaan die nu lijkt te slapen maar zomaar tot leven kan komen’.
Zijn speech bestond niet alleen uit een opsomming van de plannen van het college die gerealiseerd of nog worden uitgevoerd in het nieuwe jaar. Zoals de door het college verwachte start van de bouw van hotel Croix de Bourgogne op het Theodoor Dorrenplein. Een startdatum noemde Schrijen niet.
Een tweede nieuwtje werd onthuld. In het nieuwe jaar gaat de gemeente Valkenburg aan de Geul zich inspannen om het Krijtland van Zuid-Limburg te erkennen als Unesco Werelderfgoed.
Een klein deel van Schrijen’s toespraak bevatte een duidelijke ‘vaderlijk vingerwijzing’ naar  inwoners die gebruik maken van sociale media. Een ander deel van de Nieuwjaarsspeech van Schrijen ging over de relatie tussen mensen onderling. De burgervader sloot zijn redevoering af met een gedichtje van Pieter Smit.
Hieronder leest u de gehele Nieuwjaarsspeech.

Dames en Heren,
Bij het begin van het nieuwe jaar hoort een toespraak. terugkijken, bezinnen en vooruitblikken.
Op voorhand kan ik u meedelen dat wij tijdens deze receptie geen “ondernemer van het jaar” bekend zullen maken. Afgelopen jaar waren er gemeenteraadsverkiezingen,
feest van de lokale democratie. Het opkomstpercentage was met bijna 5% verhoogd tot 61,8 %, wat mij betreft de volgende keer een opkomst van twee derde: 66%. Na de verkiezingen zijn van de 17 raadsleden er 8 vrouw en 9 man. Bijna de helft vrouwen. Het zou tijd worden ook. In 2019 is het 100 jaar geleden dat vrouwen in Nederland actief kiesrecht kregen. Verkiezingen zijn er om te vernieuwen en te verjongen. Dat is aardig gelukt met 7 nieuwe raadsleden. En een gemiddelde leeftijd die daalde van 60 jaar naar 50 jaar! De uitslag van de verkiezingen vertaalde zich ook in een nieuwe coalitie.
In 2019 herdenken wij met een uitgebreid programma dat Valkenburg aan de Geul 75 jaar geleden bevrijd is. De bevrijding van ons grondgebied duurde 5 dagen. Op 13 september 1944 Sibbe, IJzeren, Terblijt en Vilt, op 14 september waren Berg, Oud-Valkenburg en Schoonbron aan de beurt, op 16 september werden Schin op Geul en Valkenburg bevrijd. En tenslotte op 17 september Walem, Heek, Emmaberg, Strabeek en Houthem St. Gerlach.
In 2019 zullen de verschillende onderdelen op het voormalig Leeuwterrein – inmiddels bekend onder de naam Par‘Course – worden opgeleverd. De fysieke contouren zijn duidelijk zichtbaar. In het voorjaar zal Shimano haar Europees Experience Center openen.
Ook verwachten wij dat de veel besproken bouw van Croix de Bourgogne start. En er zal duidelijkheid komen over het Pradoe-gebouw of de financiële borging gegarandeerd is
En Boslust, de Ignatiusvallei is net een vulkaan, lijkt nu te slapen maar kan zomaar weer tot leven komen.
Met de reconstructie van het Walramplein werd de ontwikkelingsvisie Vestingstad Valkenburg afgerond. Dat dachten wij maar wij hebben buiten de waard gerekend. Martin Eurlings en zijn gideonsbende willen de Wolfstoren bij de kasteelruïne herbouwen. En daarmee een nieuwe toeristische attractie toevoegen aan het rijke palet van Valkenburg.
Nu de werkzaamheden op het Walramplein afgerond zijn roept dat de vraag op of wij dit prachtige plein kunnen en willen gebruiken als evenemententerrein. In zo’n discussie dient dan ook het Berkelplein betrokken te worden. Droom eens met mij mee van een heringericht Berkelplein bovengronds stadspark en parkeren ondergronds. En als wij toch aan het dromen zijn… Ik droom van een herwaardering van de Plenkert als verbindingsas tussen ParÇourse en Grendelpoort een haltermodel met positieve effecten op beide.
Dames en heren,
Ik constateer dat inwoners steeds vaker een beroep doen op het gemeentebestuur of de burgemeester om onderlinge geschillen op te lossen met handhaving. Ook als het in de rede ligt dat mensen zaken zelf oplossen, elkaar aanspreken en zaken onderling bespreken. Respectvol naar elkaar luisteren. Blijkbaar durft men dit niet. Zijn mensen bang. Door de verruwing van de omgang met elkaar. Op de sociale media is de verhuftering leesbaar en zichtbaar. Als je ziet wat mensen schrijven…. De harde oordelen over andere mensen die men niet eens kent, onwaarheden voor waar aannemen waaruit dan weer hele slingers van leugens, vermoedens, verwijten voortkomen soms wordt het zelfs racistisch en discriminerend. Mensen alsjeblieft…..tel eerst eens tot 10… denk eerst even na voordat je een bericht op Facebook plaatst.
Het nieuwe jaar zal ook weer veel momenten van saamhorigheid hebben. Zoals de Vastelaovend met al zijn rituelen en eigen heersers en rijken. De ontvangsten van Sinterklaas in de verschillende kernen, de processies die overal trekken. Ik verheug mij op al die feestelijke ontmoetingen. Ik verheug mij op de bezoeken aan de honderdjarigen (in 2018 jaar een drietal honderdplussers en esgodbleif…deo volente….in 2019 …5!) bezoeken aan 60-jarige huwelijksparen (16 afgelopen jaar) en 65-jarige huwelijken (3). Het uitreiken van Koninklijke onderscheidingen (waren er 8 in 2018).
In Valkenburg aan de Geul zijn vele evenementen. Dat is ook nodig voor de lokale economie met zijn belangrijke toeristische sector. Daarbij is de inzet van hulpdiensten
politie, brandweer en GGD en ook de inzet van onze eigen BOA’s onmisbaar. Hun werk is zeker niet altijd even makkelijk, er wordt veel van hen gevraagd. Daarom is respect en waardering voor hun inzet op zijn plaats ! Het is onvoorstelbaar en onacceptabel dat hulpverleners belemmerd worden in de uitoefening van hun taak, bekogeld worden met flessen en vuurwerk zoals recentelijk in Utrecht en Groningen.
Kerststad Valkenburg 2018 is bijna voorbij. Veiligheidsaspecten kregen veel aandacht. De organisatie van de kerstmarkt in de Gemeentegrot kwam onvoorzien op het bord van de gemeente. Op korte termijn zal er geëvalueerd worden. Vooruitlopend daarop informatie over het aantal geregistreerde bezoekers: Dat was in 2017: 143.742 (verkochte tickets 155918). Deze editie 146.825 geregistreerde bezoekers (verkochte tickets 154948). Kerststad is van groot belang voor de lokale economie. Vraag het de exploitanten van hotels en restaurants. Echter…een aantal inwoners ervaart overlast gedurende die 6 weken. Overlast vanwege de grote omweg en vertraging bij het bereiken van hun woning, Overlast van geparkeerde bussen. Overlast omdat alle parkeerplekken in de straat bezet zijn door bezoekers. Wij zullen zeker niet alle overlast kunnen wegnemen. Dat ontslaat ons echter niet van onze plicht om te bekijken of er mogelijkheden zijn de overlast te beperken. Bijvoorbeeld door een structurele oplossing voor het busparkeren. Of de aanleg van een parkeerterrein, dat als overloop kan dienen. Zo’n overloop parking is ook bruikbaar bij andere grootschalige evenementen zoals de Bokkemert. Of wie weet een toekomstige finish van een Touretappe in Valkenburg Wielerstad.
Zo dromen wij ook over de uitvoering van de Passie in het unieke en feeërieke mergeldecor van Valkenburg Valkenburg Mergelstad. Dat brengt mij op de inspanningen om het Krijtland van Zuid LimburgTe erkennen als Unesco Werelderfgoed. Komend jaar zal duidelijk worden in hoeverre dit haalbaar is. Hoe dan ook de weg ernaar toe is net zo belangrijk. Kan een impuls zijn voor de onderlinge samenwerking in Zuid Limburg.
Dames en heren,
In een interview vlak voor de Kerst stelde Jan Terlouw dat onze democratische rechtstaat berust op de principes van de Franse revolutie. U kent ze wel, Liberté, Égalité, Fraternité
Vrijheid, gelijkheid en Broederschap! Toeval of niet. Bas Heijne, een columnist in de NRC, schrijft in hetzelfde weekend over deze begrippen. Vrijheid en gelijkheid kun je vastleggen in regels en wetten. Echter voor het begrip broederschap heb je geen regels. Dat gaat over de relatie tussen mensen onderling. Broederschap moet van binnen uit komen, je moet het voelen. Dat kwam ook aan de orde in de Kersttoespraak van onze Koning. Ik citeer enkele zinnen uit die toespraak. “Vrijheid, gelijkheid en eerlijke kansen voor iedereen zijn óók afhankelijk van de manier waarop wij dagelijks met elkaar omgaan. De Nederlandse norm is dat we oog hebben voor elkaar en het gedeelde belang. Dat we samenwerken en geven en nemen. Op veel plekken nemen burgers het heft in handen om samen dingen op te pakken en te organiseren”.
Dan is het bruggetje naar ons eigen samenleving in Valkenburg aan de Geul gauw gemaakt. Het bruggetje naar de vele vrijwilligers die altijd en overal klaar staan. In de mantelzorg, in ons rijke verenigingsleven, bij de vele evenementen. Denk ook aan de Kernoverleggen en Heerlijkheden de buitenboordmotoren van onze gemeenschappen. Zij organiseren burgerkracht, eigen inbreng, de handen uit de mouwen. Met de realisatie van prachtige projecten zoals bijvoorbeeld Wijland in Houthem, Kalkovens in Berg, het Natuurontwikkeligsproject in Vilt, de muur bij het kerkhof van Oud-Valkenburg enz. enz.
Samen werken aan leefbaarheid aan een aangename woon- en leefgemeenschap, waarin mensen zich geborgen weten, hart hebben voor elkaar, hart voor het dorp en de mooie natuurlijke omgeving. Zich bewust zijn van de eigen kleine doch grootse geschiedenis waaraan identiteit, authenticiteit en trots ontleend kunnen worden. Saamhorigheid ervaren.
Ter afsluiting nog een toepasselijk gedichtje van Pieter Smit (bundeltje bij zijn afscheid burgemeester van Liempde in 1986)
Keren het Getij
als ik mijn ik
en jij jouw jij
eens samensmelten tot een wij
als wij onz’ wij
en zij hun zij
eens samensmelten tot één wij
dan zal
jouw jij
zijn hij
onz’ wij
tezamen keren het getij
Mag ik dit gezegd hebbend nu eindelijk met u het glas heffen. Toasten op Valkenburg aan de Geul in al zijn facetten. Ik wens u voor 2019 veel broederschap en geborgenheid en persoonlijk en zakelijk, alle Goeds, Gezondheid en Geluk !!
← Vorig bericht

Ruzie in de Kerkstraat

Expositie 'karakters' in museum Valkenburg

Volgend bericht →