Open brief PPGV over brieven CDA, Transperant en SP.

|
,

Verontwaardiging van raadslid Fulmer.PPGV Raadslid Corry Fulmer beschrijft in een open brief aan het College en de pers haar verontwaardiging over enkele actuele zaken die middels brieven art 41 aan het College door de politieke partijen CDA, Transperant en SP deze week verzonden zijn.

Hieronder leest u de open brief:
Raadsfractie PPGV
Vroenhof 88 B
6301 KH
Valkenburg aan de Geul
Tel: 0436041523
Aan de inwoners van de gemeente Valkenburg aan de Geul
cc de raad van Valkenburg aan de Geul
cc het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul
cc de media
Betreft: open brief naar aanleiding van een recentelijk ingezonden artikel 41 brief van de CDA fractie en een, gezamenlijke ingezonden, artikel 41 brief van de fractie Transperant en SP.
Houthem, 6 januari 2010
Geachte inwoners van de gemeente Valkenburg aan de Geul,
Wederom is de fractie PPGV met stomheid geslagen. Naar aanleiding van de artikel 41 vragen ingediend door de fractie CDA waarin zij het college vraagt het achterstallig onderhoud van het mortuarium tegenover de kerk in Berg en Terblijt ter hand te nemen het volgende; Indien, zoals gesteld door de CDA fractie, zij op de hoogte waren van de noodzaak om dit achterstallig onderhoud aan te pakken, zo waren zij zelf aanwezig tijdens een van de overleggesprekken in begin september 2009, waarom gewacht tot na de begrotingsvergadering?
Dit is namelijk het tijdstip bij uitstek om dit soort urgente zaken aan te kaarten, met doeltreffende argumenten de noodzaak aan te tonen en, middels het indienen van een motie, de raad over te halen hiervoor de benodigde gelden vrij te maken. Het is immers de raad die financiële middelen beschikbaar stelt en de programmabegroting goedkeurt. Een opdracht geven aan het college zonder dat men zich sterk maakt om de benodigde gelden vrij te maken,is in onze ogen not done. Het lijkt er sterk op dat, in het licht van de komende verkiezingen, geprobeerd wordt “zieltjes te winnen”.
Mevrouw Verheggen is, gezien de hechte contacten met het kerkbestuur, nadrukkelijk op de hoogte van de stand van zaken. Zo weet ze dus ook dat er nog vervolggesprekken gevoerd gaan worden. Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat er sprake is van belangenverstrengeling.
Met betrekking tot de artikel 41 vragen van raadslid Blom (Transperant-CDA-SP??) in samenwerking met fractie SP het volgende; Dit slaat werkelijk alles!!
Wij zijn van mening dat hier ondertussen geen touw meer aan vast te knopen is; Waar en voor welke partij staan deze mensen? De vraagstelling tart de logica; deze verkeersmaatregel is genomen op verzoek van de bewoners van de Bergstraat en is gericht op snelheidsremming in deze straat. Enerzijds wordt de opmerking gemaakt dat een geparkeerde auto tussen de
twee aangebrachte wegversmallingen gevaar oplevert anderzijds wordt gesteld dat andere geparkeerde auto’s ervoor zorgen dat er niet meer hard gereden kan worden.
Vooropgesteld zijn deze maatregelen, in goed overleg met de bewoners van de Bergstraat, genomen in opdracht van de wethouder, die destijds nog onder de SP vlag opereerde.
Bovendien zijn deze maatregelen primair genomen op aandringen van het “Transperant” echtpaar Leenders-Habets.
Tijdens de, goedbezochte informatieavond aangaande veiligheid in Sibbe, waar ik overigens, als enige vertegenwoordiger van de gemeenteraad, aanwezig was is dit onderdeel uitvoerig aan de orde geweest. Duidelijk werd dat de oplossing, aangedragen door de bewoners van de Bergstraat en inmiddels uitgevoerd, bij andere inwoners op bezwaren stuitten. In het kader van zelfsturing is het van belang dat maatregelen gedragen worden door een meerderheid van de inwoners van een kern.
Ondertussen hebben een aantal mensen in Sibbe een aantal zaken actief opgepakt.
Een opdracht aan het college geven om een eerder gevraagde maatregel nader te bekijken is natuurlijk geoorloofd, maar o.i. dienen hier alle inwoners van Sibbe in betrokken te worden.
Zoals gezegd; geen touw aan vast te knopen, snapt u het nog, of komen de verkiezingen eraan?
Namens de PPGV fractie, met vriendelijke groet,
Corry Fulmer-Bouwens.

← Vorig bericht

Storend vliegverkeer in het Heuvelland?

Valkenburg heeft nog voor twee weken zout.

Volgend bericht →