Open brief van SP over uitzending Raodskalle

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Open brief van SP over uitzending Raodskalle

Uitspraken gedaan die tegenstrijdig zijn met de werkelijkheid

Raadsfractie van de SP

Vroenhof 88B

6301 KH Valkenburg a/d Geul

tel: 043 6041523

Aan de raad en het college van burgemeester en wethouders

van de gemeente Valkenburg a/d Geul

Per fax 043 6016825

Betreft: open brief.

Houthem, 24 september 2008

Reactie van de SP fractie op ‘Raodskalle’ d.d. 21 september jl. m.b.t. de centrumplannen.

Tijdens deze uitzending bekroop me het gevoel dat er uitspraken werden gedaan die tegenstrijdig zijn met de werkelijkheid.

Zo werd het programma aangekondigd met de woorden ’de ongebreidelde bouwplannen van de SP-AB en CDA.’ De fractie IBVG werd niet vermeld wat toch een beetje vreemd is, daar zij wezenlijk onderdeel uit maken van de coalitie, maar dit terzijde.

Uitgenodigd voor dit gesprek waren de heren Weekers, Huntjens en America. Deze heren lieten hun licht schijnen op de plannen.

Wat mij hierbij opviel was de toonzetting alsof de raad weinig of geen regie heeft in de plannen.’ De burgemeester en wethouders smeden plannen zonder de mensen hier in te betrekken’ was de tendens. ‘De raad heeft het mandaat in handen van het college gelegd’….enz.

Niets is minder waar, de raad heeft wel degelijk de touwtjes in handen, het college voert slechts uit wat hen opgedragen is.

Even terug in de tijd. Het zal de bewoners van onze gemeente niet ontgaan zijn dat in het verleden grootse plannen werden gelanceerd, plannen die vervolgens weer in de kast verdwenen omdat ze, financieel, niet haalbaar bleken. Ook het laatste centrumplan bleek niet haalbaar en verdween van tafel.

De raad heeft vervolgens het college de opdracht gegeven een nieuw plan te ontwikkelen. Onze fractie heeft deze opdracht destijds als volgt geformuleerd.: ‘het college dient alternatieve plannen uit te werken met als uitgangspunt, middels een gefaseerde aanpak deelplannen te ontwikkelen die passen binnen het totaalconcept en die, op zichzelf, realistisch en financieel haalbaar zijn. Plannen, die hun toegevoegde waarde blijven behouden mocht onverhoopt het totaalconcept financieel niet haalbaar blijken en plannen die mogen rekenen op een groot draagvlak onder de inwoners en ondernemers binnen onze gemeente.’

Tegelijkertijd kreeg het college de opdracht de raad vroegtijdig te betrekken bij het opstellen van de begroting en deze plannen te verwerken in het begroting/meerjarenperspectief. Alles moet tenslotte financieel haalbaar zijn en de raad wil hier nauw bij betrokken zijn om de vinger aan de pols te houden.

Het college is hier vervolgens mee aan de slag gegaan en heeft in het voortraject veelvuldig overleg gehad met belanghebbenden uit alle geledingen. Zo zijn er denktanks gevormd waar deze plannen uitgebreid werden besproken en vorm gegeven. Om het college nu te verwijten dat van inspraak geen sprake is geweest is dan ook helemaal niet terecht.

Het college heeft zich van haar taak gekweten en, in plaats van de gebruikelijke voorjaarsnota, die slechts ziet op knelpunten/ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan bij de uitvoering van de lopende begroting, werd de raad de kaderbrief 2008 voorgelegd. Hierin ligt een opdracht formulering waarbinnen het college verder uitwerking moet geven richting begroting/meerjarenperspectief.

Het leek er even op alsof verschillende fracties vergeten waren dat zij die opdracht aan het college hadden gegeven, er brak een discussie los die maar liefst 2 uur geduurd heeft. De wethouder was blij dat de bedoeling van de kaderbrief, voor de SP fractie althans, van meet af aan duidelijk was. Uiteindelijk zagen ook de andere fracties in dat de raad duidelijk gevraagd werd de koers uit te zetten en de kaders te stellen waarin het college deze plannen verder uit dient te werken.

In deze kaderbrief werd vermeld dat de verkoop van gronden een onderdeel zijn van de financiering van het centrumplan. Hier heeft onze fractie, heel hard over moeten nadenken. Wat beogen we met de centrumplannen en hoe kan hier vorm aan gegeven worden?

In het coalitie programma spreken we over de noodzaak van het ‘upgraden’ van het centrum, niet alleen om een economische impuls te geven aan onze gemeente maar tevens ter verbetering van de leefomgeving van onze inwoners en bezoekers. Hoe denken wij dit te kunnen bereiken en vooral hoe kunnen wij dit gaan betalen?

Verkoop van de gronden betekent dat er ook gebouwd gaat worden, anders brengt de grond niets op. De volgende overweging dient dan gemaakt te worden. Kunnen wij garanderen dat hetgeen gebouwd wordt een toegevoegde waarde zal hebben voor het gebied? Vormgeving, materiaal gebruik, beperkte bouwmassa, allemaal zaken die belangrijk zijn om de kwaliteit te garanderen. Onze fractie heeft ook aangegeven dat de opbrengsten van de verkoop van de gronden ingezet moeten worden voor het ‘upgraden’ van de directe omgeving. Het college heeft ons voorstel overgenomen. Dit betekent dus dat er niet alleen gebouwd wordt in ‘de Koel’, maar dat daarnaast, de Passage, het Theodor Dorrenplein, Gozewijnstraat en de Jan Deckersstraat een facelift gaan krijgen.

Wat de bouw van de 5 sterren Bed and Breakfast in ‘de Koel’ betreft het volgende. Kwaliteit hebben wij allen geëist en is ons toegezegd. De fracties hebben inmiddels inzage gehad in de bouwtekeningen. Binnenkort kunnen ze door iedereen ingezien worden en gaat de inspraak/bezwaar procedure van start. De raad moet bezien of het bouwplan voldoet aan de kwaliteitseisen die gesteld zijn en daadwerkelijk de uitstraling van de directe omgeving zal verhogen alvorens akkoord te gaan met de voorgestelde bouw. Dus ook hier volledige raadsbetrokkenheid.

Het onterechte gemor uit bepaalde hoek heeft geleid tot veel onrust binnen onze gemeente. Er had en moet beter gecommuniceerd worden naar de inwoners toe, want…………onbekend maakt onbemind.

Het feit dat de verkoop van de gronden breeduit in de pers werd vermeld, nog voor de bouwplannen ingezien konden worden, heeft geleid tot op hol geslagen speculaties onder de inwoners. Erger nog, het heeft tevens geleid tot weerstand en verzet tegen plannen, waarvan de inhoud niet duidelijk was. Ofschoon zaken niet altijd volgens schema kunnen verlopen had hier wel op geanticipeerd moeten worden en had een duidelijke uitleg aangaande de bouw in ‘de Koel’ deze weerstand eventueel kunnen voorkomen.

Daarnaast werd er een handtekeningenactie gestart die, in onze ogen, gebaseerd is op valse gegevens. Er ligt namelijk, bij deze actie, een tekening ter inzage waar de invulling ter plekke onjuist wordt voorgesteld. Er zal immers geen sprake zijn van vierkante blokken!!!! Onze fractie houdt geregeld handtekeningen acties en voor ons is een juiste voorstelling van zaken van essentieel belang. De mensen moeten wel weten waar ze voor of tegen tekenen.

Of al deze mensen deze actie ondertekent zouden hebben als ze het totaalplaatje hadden kunnen zien valt te bezien.

Onze inwoners zijn zeer kritisch en terecht. Het gaat immers over hun eigen leefomgeving en de uitstraling naar buiten toe. Het is voor iedereen duidelijk dat er wat gebeuren moet in het centrum en veranderingen moeten ten alle tijden leiden tot verbeteringen.

De raad heeft de kaders gesteld. Ze kan en zal controleren of het college uitvoering geeft aan de plannen binnen de vastgestelde kaders. Het is nodig de stem van de mensen te blijven horen en hen daadwerkelijk mee te laten denken hoe invulling gegeven kan worden aan het ‘upgraden’ van onze kern. Onze burgemeester heeft de mensen tijdens zijn interview met TV Valkenburg op geroepen dit vooral te blijven doen, zo dat we gezamenlijk de plannen kunnen blijven bijsturen. Ook de raadsleden behoren dit te doen.

Dus mensen; positieve gedachtes en ideeën zijn welkom. Samen werken aan verbetering zorgt voor draagvlak en daadkracht. De schop moet nu toch echt in de grond, het is echt vijf voor twaalf!!!

Namens de raadsfractie van de SP,

Corry Fulmer-Bouwens.

← Vorig bericht

Toernooi ter herinnering aan Gielke Wessels

Nieuwe opzet voor het Juniorcollege

Volgend bericht →

Plaats een reactie