Open brief van Transperant aan het CDA over samenwerking met buurgemeenten

Voorpagina » Nieuws » Politiek » Open brief van Transperant aan het CDA over samenwerking met buurgemeenten

De opsteller van deze brief aan het College, als huidige fractievoorzitter van het CDA, is als toenmalig wethouder medeverantwoordelijk voor de ontstane situatie zoals geschetst in zijn brief.Hierbij doet de fractie TRANSPeRANT u een open brief toekomen, waarin zij haar kijk geeft op de, onlangs door de CDA-fractie Valkenburg a/d Geul, in de pers gepubliceerde “alarmbrief”, inzake samenwerking en mogelijke “herindeling.”
Graag willen wij aanhalen wat er in het coalitieprogramma 2002-2006 stond opgenomen over de “noodzaak” tot samenwerken
:
6. Regionale Samenwerking
Maatschappelijke, sociaal-economische en bestuurlijke activiteiten laten zich steeds minder binnen de bestaande bestuurlijke, administratieve grenzen organiseren. Het gemeentebestuur kan in veel gevallen niet meer volstaan met het regelen van de “eigen huishouding” alleen. In toenemende mate moet rekening gehouden worden met de effecten van beleid voor de omliggende
gemeenten en omgekeerd. Zo zal Valkenburg aan de Geul de doorontwikkeling van haar historische rol en toeristische spilfunctie steeds meer in overleg met de regio vorm gaan geven. Daarnaast spelen de Regiovisie aastricht/Mergelland en de Visie Plattelandsontwikkeling een vooraanstaande rol.
Om behoud en versterking van het Heuvelland als groene long van Zuid-Limburg te kunnen waarborgen dient de aansturing plaats te vinden vanuit de verschillende plattelandsgemeenten. Door een hechte onderlinge, niet vrijblijvende samenwerking, geconcretiseerd in een verantwoorde juridische rechtsvorm, dient Valkenburg aan de Geul met de omliggende gemeenten te zorgen voor een krachtige regie, die uitgaat van de eigenheid van het Heuvelland en zijn inwoners.
Bovenstaande tekst geeft de noodzaak tot samenwerking tussen de verschillende Heuvellandgemeenten duidelijk aan. Een noodzaak die TRANSPeRANT ook vandaag de dag nog onderschrijft. Echter hoe “wrang en dubbel” is het dan, als deze onderkende noodzaak en gedane belofte in het coalitieakkoord 2002-2006 onder andere door de CDA-fractie Valkenburg a/d Geul niet werd nagekomen en er nu wel plots door deze zelfde CDA-fractie “bezorgde” vragen worden gesteld ?! Iets wat mag blijken uit het onderstaande relaas.
We blikken even met u terug in de recente historie van de besluitvorming rondom het Gewest Maastricht en Mergelland:
2004, de Heuvellandgemeenten zijn dan nog verenigd in het Gewest Maastricht en Mergelland, is het Burgemeester Leers van Maastricht, die reeds geruime tijd van mening was dat er, vanwege een te grote vrijblijvendheid, een einde diende te worden gemaakt aan het gewest Maastricht en Mergelland; een samenwerkingsverband dat in optiek van Leers alleen maar vergaderde en helemaal niets concreets opleverde in het belang van stad en streek. Vanuit “Maastrichtse optiek” gezien verklaarbaar, daar er immers Maastrichts geld in het Gewest werd gestoken en het belang van de stad Maastricht niet noodzakelijkerwijs het belang van de Heuvellandgemeenten hoefde te zijn en dat vaak ook niet was. De broodnodige daadkracht voor samenwerking werd gemist en dat werd ook vastgesteld door de provincie middels de verschillende bestuurskrachtmonitoren. Daadkracht die wel
werd nagestreefd, in elk geval door een aantal gemeenten, beter gezegd een aantal raadsleden. Door deze gemeenten c.q. raadsleden werden vragen gesteld aan Deputé Vrehen, zo ook door Mw. mr. F. Habets namens de fractie Habets in de speciale themabijeenkomst gehouden te Maastricht. Hier werd door Deputé Vrehen duidelijk aangegeven dat, als er 3 Heuvellandgemeenten
zouden zijn, die binnen het Gewest verder zouden willen samenwerken, het Gewest niet opgeheven zou worden. Dat gaf de burger moed, nietwaar ?! Immers de “wil”, nee, verplichting tot samenwerken was er in Valkenburg a/d Geul; het stond nota bene in het coalitieprogramma 2002 – 2006. Een samenwerkingspartner werd geboden door de gemeente Gulpen-Wittem, deze gemeente wilde het gewest ook niet opheffen en een actieve doorstart maken. Vaals twijfelde nog. Valkenburg a/d Geul zou toch wel het goede
voorbeeld geven, zou toch zeker wél vasthouden aan haar belofte ?! Niets was minder waar. Tijdens de raadsvergadering d.d. 31 oktober 2005 waarin de besluitvorming rondom de opheffing van het Gewest Maastricht en Mergelland aan de orde kwam, bleek er binnen de gemeenteraad van Valkenburg a/d Geul geen meerderheid te zijn voor handhaving van het Gewest Maastricht en
Mergelland. De toenmalige oppositiepartijen fractie Habets, SP en VVD vonden alleen de toenmalige coalitiepartij Inwoners Belang Groot Valkenburg aan hun zijde. Was het niet het voormalige college dat destijds van mening was dat het belang van het Heuvelland bij Maastricht in “goede handen” was en er alle vertrouwen in had dat Maastricht het belang van het Heuvelland in
TRI-poolverband en bij de Provincie Limburg zou “verdedigen” ???
Ook met het voorstel van fractie Habets om toch alles in het werk te stellen om Valkenburg a/d Geul c.q. het Heuvelland als 4e gesprekspartner aan de tafel te krijgen (Quattropool) werd niets gedaan. En nu dan plots het “herindelingsspook”, een “spook” dat in golfbewegingen van zich doet spreken. Een “spook” dat alarmbellen doet rinkelen, bij een voormalig,
medeverantwoordelijk collegelid en gemeenteraden in de “loopgraven” dwingt. “Alarmbellen” die niet nodig waren geweest als het onlangs afgetreden college, inclusief de steller van de ‘brandbrief’ inzake, zich de afgelopen periode ook maar iets had aangetrokken van de resultaten van de bestuurskrachtmonitor en men vooral het concrete samenwerkingsverband van de Heuvellandgemeenten binnen het Gewest had gekoesterd.
Nee, “koesteren” en samenwerking uitbouwen zat er helaas niet in,volgens een aantal Heuvellandgemeenten, lag dit mede aan de “arrogante houding” van Valkenburg a/d Geul?! Daarmee de lont voor het “opblazen” van het Gewest aan Maastricht gevend. Dat Maastricht graag de lakens wil uitdelen in het omringende Heuvelland, is voor de fractie TRANSPeRANT al lang geen geheim meer. Men behoeft hiertoe slechts de Maastrichtse Stadsvisie
2030 te lezen waarin het Heuvelland al door Maastricht wordt ‘ingevuld’ en het “lobby-gedrag”van Dhr. Leers richting Den Haag te volgen, met als voorlopig “dieptepunt” voor Valkenburg aan de Geul het “hengelen” van Maastricht naar het Casino.
De strategie die het voormalige college met betrekking tot samenwerking volgde, is in de raadsvergadering van 31 oktober 2005 treffend door de voorzitter weergegeven:
“Het college van burgemeester en wethouders van Valkenburg a/d Geul meent ook dat men geleidelijk aan moet kijken hoe een en ander zich zal ontwikkelen”.
Conclusie: Van een “sprankelend actief beleid” en concreet handelen door het toenmalige college was in elk geval géén sprake. Op strategisch/bestuurlijke niveau had men in Valkenburg a/d Geul toch kunnen, nee móéten weten, dat het opheffen van het Gewest voor Maastricht, provincie en ministerie dé aanleiding zou zijn om het thema “herindeling” weer op de agenda te krijgen.
Diverse fracties binnen de Valkenburgse gemeenteraad hebben hier nadrukkelijk voor gewaarschuwd, zoals hierboven is te lezen. Het is daarom “wrang en dubbel” dat juist de CDA-fractie Valkenburg a/d Geul de “alarmklok” meent te moeten luiden en van het nieuwe college per direct concrete antwoorden en oplossingen vraagt voor problemen die zij zelf in 4 jaar tijd niet hebben opgelost, nee zelfs veronachtzaamd hebben. “Dubbel” te meer hun eigen fractievoorzitter, steller van de ‘CDA-brief/ artikel 41 vraag’ inzake de gemeentelijke herindeling, tot voor kort onderdeel uitmaakte van een college wat nota bene actief heeft meegewerkt aan de concrete opheffing van het Gewest Maastricht en Mergelland en daarmee rechtstreeks medeverantwoordelijk is voor dit, door hen, gewraakte gemis aan een “actief
samenwerkingsbeleid”.
Dat er op korte termijn daadwerkelijk concreet van de samenwerking binnen het Heuvelland werk dient te worden gemaakt, werd door de fractie Habets en wordt door de fractie TRANSPeRANT volledig onderschreven. Gelet op de, in het verleden jammerlijk gemaakte beslissingen in dit kader, betekent dit inderdaad een zwaar te leveren strijd.
Gezien hun brief is de CDA-fractie hier nu blijkbaar ook achter gekomen?! Wellicht dat we de “Quattropool” gedachte alsnog samen in praktijk kunnen gaan brengen?
Met vriendelijke groet,
Namens fractie TRANSPeRANT,
Ing. R.W.M. Leenders
Raadslid TRANSPeRANT

← Vorig bericht

Dag van het park in het Geulstrand

Geen zestal schieten in Houthem

Volgend bericht →