Openstaande vragen niet beantwoord

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Openstaande vragen niet beantwoord

Inzake rekenkameronderzoek naar PolfermolenRaadsfractie van de SP
Vroenhof 88B
6301 KH Valkenburg a/d Geul
Tel: 0436041523
Aan het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Valkenburg a/d Geul
Per fax 0436016825
Betreft: schriftelijke vragen krachtens artikel 41 Reglement van Orde.
Houthem, 7 juli 2008
Geacht college,
Naar aanleiding van onze technische vragen m.b.t. de jaarrekening 2007, waarin wij u er aan herinnerden dat onze ingediende vragen naar aanleiding van het rapport van de rekenkamercommissie nog steeds niet beantwoord waren, het volgende.
Uw antwoord hierop was: ‘Destijds hebben wij u geadviseerd om uw vragen m.b.t. het rapport van de rekenkamercommissie door te leiden naar de voorzitter van die commissie. Het onderzoek is inmiddels afgerond en de raad heeft het rapport van de rekenkamer behandeld en conclusies getrokken’.
Inderdaad is het zo dat iedere fractie destijds schriftelijke vragen in kon dienen bij de rekenkamercommissie. Ook onze fractie heeft haar vragen ingediend en deze vragen zijn als zover mogelijk door de commissie beantwoord.
Voor alle duidelijkheid moeten wij hierbij niet uit het oog verliezen dat de rekenkamercommissie, binnen het beschikbare budget en de tijd die ze tot haar beschikking had, deze vragen niet allemaal tot in detail kon beantwoorden. Bovendien heeft men zich gehouden aan de opdracht zoals door de raad destijds werd verstrekt, zijnde:
‘onderzoek te doen naar bepaalde onderdelen in dit dossier, de wettelijke kaders, de informatie naar de raad , de inhoud van de samenwerkingsovereenkomst, aangegane verplichtingen, kortom het verloop in het ‘Polfermolendossier’.
Dit, om als raad enig inzicht te krijgen in hoe een en ander verlopen is, waar eventueel fouten werden gemaakt en welke verplichtingen er destijds zijn aan gegaan. Bovendien werd het onderzoek bemoeilijkt door het feit dat de verslaggeving van het dossier niet volledig was.
Welnu, de beantwoording van onze vragen door de commissie hebben enkele bange vermoedens van onze fractie bevestigd. Met name het feit dat de daadwerkelijke totale financiële inbreng door onze gemeente voor het realiseren van ‘sportcentrum Polfermolen’ tot op heden niet helder is en hoogst waarschijnlijk meer bedraagt dan tot nu toe werd verondersteld.
In de samenwerkingsovereenkomst is immers opgenomen dat de aankoopsom voor de gemeente van de door Cocarde uitgegeven aandelen bestaat uit 2 componenten. Een kapitaalstorting in contanten ter hoogte van 22 miljoen gulden en het bedrag dat de gemeente ten tijde van de aandelenuitgifte van Cocarde te vorderen had. Beide bedragen zou door Cocarde worden aangewend om de kosten van bouw van de eerste fase te dekken.
In de investeringsopzet wordt enkel het bedrag van 22 miljoen gulden vermeld als zijnde inbreng van de gemeente. Het bedrag dat de gemeente te vorderen had en, zoals overeengekomen door Cocarde, aangewend zou worden om de kosten van bouw van de eerste fase te dekken, wordt in deze investeringsopzet echter niet vermeld.
In het antwoord van de rekenkamercommissie op onze vraag wat de hoogte van het bedrag was dat de gemeente, ten tijde van de aandelenuitgifte van Cocarde, te vorderen had is te lezen dat op dat moment de onderhavige schuld aan de gemeente fl. 8.848.598 bedroeg.
Naar aanleiding van dit antwoord vond onze fractie het noodzakelijk een paar, aanvullende, vragen in te dienen bij het college om hier duidelijkheid over te verschaffen. Het is immers niet aan de rekenkamercommissie om deze aanvullende vragen te beantwoorden. Het feit dat de commissie haar onderzoek heeft afgerond ontheft het college niet om verantwoording van zaken af te leggen aan de raad, ook al hebben deze zaken zich in het verleden afgespeeld.
Onze vragen betreffen geen kleine financiële afwijking, integendeel we spreken hier over een afwijking van ca 8,8 miljoen gulden!!! Dit zou toch gemakkelijk te achterhalen moeten zijn dunkt ons.
Onze fractie heeft tijdens de raadsvergadering van 17 maart jl. reeds aangegeven dat wij er alle vertrouwen in hadden!/hebben? dat onze vragen alsnog beantwoord gaan worden door het college.
De SP heeft transparant beleid hoog in het vaandel staan en financiële transparantie is hier een zeer belangrijk onderdeel van, immers, wij spreken hier over gemeenschapsgelden waar de raad, destijds haar verantwoording over af heeft moeten leggen.
Ook al is een meerderheid van de fracties, uitgezonderd de fractie ‘Transperant, het niet met onze stelling eens, dat: ’transparantie ook geldt voor zaken uit het verleden’, zij hebben immers afgezien van ons voorstel om onze vragen in een EFT vergadering uitvoerig te bespreken, zal onze fractie, gezien het feit dat het verleden de toekomst mede bepaalt, blijven ijveren voor een optimaal inzicht in zaken, voor zowel de raad als onze inwoners.
Bovendien kan, indien volledig inzicht gegeven wordt door het college, hier van geleerd worden.
Inzicht in overeenkomsten die in het verleden zijn afgesloten, bijkomende financiële afspraken en financiële constructies biedt de raad handvaten om mogelijke financiële risico’s en valkuilen in toekomstige financiële constructies tijdig te kunnen opsporen, beter in te schatten en, zover als mogelijk te voorkomen. Dit volledig inzicht kan pas dan verkregen worden als alle nog openstaande vragen van onze fractie zijn beantwoord.
Gezien de vele grootschalige projecten die op stapel staan binnen onze gemeente is het voor de raad en onze inwoners van cruciaal belang zich verzekerd te weten dat het college ten alle tijden de financiële onderbouwing van elk project en de mogelijke risico’s transparant naar de raad en de burgers toe zal communiceren. Onze fractie heeft er alle vertrouwen in dat het huidige college ons die garantie kan geven, echter het feit dat het college afwijzend staat tot beantwoording van onze openstaande vragen m.b.t. het ‘Polfermolendossier’, stelt ons teleur
en roept ook vragen op. Is het college onwillig, of soms niet in staat onze vragen te beantwoorden? Men moet toch beseffen en onderkennen dat iedere raadsfractie, ieder raadslid afzonderlijk recht heeft op beantwoording van vragen, vooral gezien het hier vragen betreft die haar controlerende functie moeten waarborgen.
Zoals eenieder bekend baseert de SP haar te nemen conclusies op onderzoek en dossierkennis.
Daar nog vragen openstaan kan onze fractie haar conclusies over het ‘Polfermolendossier’ vooralsnog niet nemen.
Onze vraag is dan ook: is het college bereid deze, nog openstaande vragen, zo spoedig mogelijk te beantwoorden zodat zowel onze fractie als ook onze inwoners krijgen waar zij recht op hebben, namelijk inzicht en helderheid in gemeentelijk beleid?
Beleid van nu en tevens beleid van toen.
Namens de raadsfractie van de SP,
Corry Fulmer- Bouwens

← Vorig bericht

Ingezonden brief: uitspraak Eurlings

Emile Weekers volgt Marc Habets op

Volgend bericht →