Ouders schrijven brief over speeltuin in Broekhem Zuid

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Broekhem » Ouders schrijven brief over speeltuin in Broekhem Zuid

In Broekhem Zuid zijn de afgelopen week 332 handtekeningen opgehaald door inwoners van de buurt tot behoud van het speeltuintje in de wijk. Tv Valkenburg berichtte er vorige week al over.
De CDA fractie in de raad steunt de actie van de ouders en vraagt het College om in de toekomst, samen met eventueel Wonen Zuid en de ouders, op een van de groenstroken een nieuw speeltuintje aan te leggen ?
Een oudercomité uit de wijk zelf heeft maandag 25 september onderstaande brief bij de gemeente Valkenburg aan de Geul afgegeven.

College van Burgemeester en Wethouders

Postbus 998

6300 AZ VALKENBURG AAN DE GEUL

Valkenburg aan de Geul, 23 september 2006

Onderwerp: speeltuintje Prinses Christinalaan / Van Heinsberglaan

Bijlage: handtekeningen omwonenden

Geacht College,

Naar aanleiding van het ontmantelen van het speeltuintje gelegen tussen de twee flatgebouwen aan de Prinses Christinalaan / Van Heinsberglaan vraag ik uw aandacht voor het volgende.

Reeds enige tijd hebben wij als bewoners geconstateerd dat enkele speeltoestellen op de genoemde locatie zijn verwijderd. Vervolgens zijn er geen nieuwe speeltoestellen teruggeplaatst ter vervanging van de verwijderde toestellen.

Bij navraag bij de gemeente is ons meegedeeld dat het grondstuk waarop deze toestellen staan, niet in het bezit is van de gemeente Valkenburg aan de Geul. Dit terrein blijkt bezit

te zijn van de woningstichting Wonen Zuid. Navraag aldaar leerde dat het stuk grond inderdaad in hun beheer is. Op de vraag wat de toekomstplannen met het terrein zijn,

deelde een medewerker van Wonen Zuid ons mee dat alle speeltoestellen te zijner tijd,

indien de toestellen gevaar opleveren voor de kinderen en niet meer voldoen aan de gestelde veiligheidsnormen in verband met ouderdom en slijtage (houtsplinters, ondeugdelijk werkende toestellen), verwijderd worden.

Als gevolg van klachten van omwonenden van de aangrenzende flatgebouwen zoals geluids-overlast en vandalisme zegt Wonen Zuid een tijd geleden te hebben besloten dat er geen vervangende speeltoestellen meer worden geplaatst. Voor zover wij weten zijn bedoelde klachten van enige mensen al van enige jaren geleden en werden deze voor het merendeel veroorzaakt door volwassenen dan wel ‘grotere’ kinderen. Tevens investeert Wonen Zuid niet meer in de aanleg van een nieuwe speeltuin. Als antwoord op de vraag waarom dit niet meer gebeurd, is ons meegedeeld dat Wonen Zuid hierover contact heeft gehad met de gemeente. Naar verluidt heeft de gemeente Valkenburg aan de Geul aangegeven geen medewerking en ondersteuning te willen verlenen in de aanleg en beheer van een nieuwe speeltuin.

Dit betekent dat het speeltuintje, waar de kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 10 jaar van Broekhem-Zuid veelvuldig gebruik van maken, binnenkort volledig zal verdwijnen.

Het verdwijnen van deze speelfaciliteit staat ons inziens haaks op de mede door de gemeente geopperde doelstelling om de kinderen meer te laten bewegen o.a. in openbare ruimten en minder voor de computer dan wel TV te laten zitten. Mocht het speeltuintje verdwijnen

wordt dit doel volledig voorbijgestreefd. De jeugd van Broekhem-Zuid zal dan geen enkele mogelijkheid meer hebben om lekker te ravotten en gebruik te kunnen maken van een speeltuin omdat in de directe omgeving geen enkele andere speelfaciliteit aanwezig is.

Enige tijd geleden is langs de spoorlijn in Broekhem-Noord (achterzijde station) een nieuwe speeltuin aangelegd voor de kinderen uit die omgeving. Naar onze mening is dit een vergelijkbare situatie. Ook aldaar bestond een grote behoefte aan speelfaciliteiten.

Onder welke voorwaarden is deze speeltuin aangelegd? Welke stappen dient men te ondernemen om ook tot de aanleg van een soortgelijke speeltuin te komen voor de kinderen uit onze omgeving?

Zoals reeds eerder vernoemd zal er voor de kinderen in Broekhem-Zuid (omgeving Prinses Christinalaan) door het verdwijnen van de speeltuin geen enkele locatie meer zijn waar de kinderen hun vrije tijd buitenshuis kunnen doorbrengen met spelen. Waar ligt hier de norm? Kun je hier niet spreken van een gelijkheidsbeginsel? Indien aan de kinderen van Broekhem-Noord deze faciliteit worden geboden, waarom dan ook niet een soortgelijke faciliteit aan de kinderen van Broekhem-Zuid?

Recent hebben een aantal ouders de overige buurtbewoners gepolst hoe men denkt over

het verdwijnen van het bestaande speeltuintje. Dit hebben we uitgevoerd met behulp van

een handtekeningenactie. Het resultaat van deze actie treft u aan in de bijlage.

Hierbij zijn ook de bewoners van de straten bezocht welke in de nabijheid wonen van het speeltuintje. Iedereen, dus ook de bewoners van de flats die direct gelegen zijn aan de speeltuin van de Prinses Christinalaan, is het volledig eens met onze actie en men vindt

de actie voor behoud van het speeltuintje een heel goed initiatief.

Gezien het aantal handtekeningen van personen die we thuis aantroffen (332 stuks) is

dan ook te constateren dat de gehele omgeving onze actie meer dan steunt. Slechts twee personen welke thuis waren, voelden zich niet direct betrokken bij het onderwerp en hebben niet getekend.

Indien de huidige locatie van het speeltuintje niet meer beschikbaar is, bestaan binnen de

buurt enkele alternatieven. In de omgeving van de Prinses Christinalaan zijn meerdere “veldjes” (bijvoorbeeld Prinses Irenelaan of van Heinsberglaan) waar een vergelijkbare speeltuin kan worden gerealiseerd.

Ik hoop dat u ons verzoek met alle aandacht wilt bekijken en ons dan ook spoedig wil laten weten welke mogelijkheden of opties bestaan om de “oude” speeltuin te behouden of een nieuwe speeltuin te realiseren voor onze kinderen uit Broekhem-Zuid.

Namens alle kinderen, papa’s en mama’s en bewoners van Broekhem-Zuid.

H.L.M. Jalhay

Prinses Christinalaan 39

6301 VW Valkenburg aan de Geul

A.V.G.M. Simons

Prinses Beatrixsingel 39

6301 VK Valkenburg aan de Geul

← Vorig bericht

CDA vragen over afbraak speeltuintje in Broekhem-Zuid

Brief Niks aan de Hand over verkrotting Lindenlaan

Volgend bericht →