Overpeinzingen van de fractie SP

Voorpagina » Nieuws » Politiek » Overpeinzingen van de fractie SP

bij buslijn 50 (noemt Veolia die lijn ook nog zo) en de algemene beschouwingen

U heeft natuurlijk inmiddels wel begrepen dat Veolia, de nieuwe aanbieder van het Openbaar Vervoer in Limburg, in onze gemeente buslijn 50 wil laten vervallen.

De belangrijkste reden is, dat de treinverbinding tussen Maastricht en Heerlen sterk verbeterd wordt: stoptreinen verdubbelen waardoor elke 30 minuten ook in Houthem en Schin op Geul een trein richting Heerlen en Maastricht gaat. Daarnaast blijft de sneltreinverbinding bestaan.

Vooropgesteld, dit is een geweldige verbetering. Het had dan ook nooit mogen gebeuren dat NS, vele jaren terug, de verbinding gehalveerd heeft. Het gevolg was dat ook het aantal reizigers in die tijd is gehalveerd. Immers, als je naar school moest of naar je werk in ‘de grote stad’ had je veel te lange wachttijden. Dus dan maar weer met de auto of bromfiets. Nu is het wachten op een trein weer acceptabel. Het treinvervoer is weer mogelijk op een niveau zoals de SP dat ook altijd gewenst heeft.

Maar nu de vervelende consequentie: buslijn 50, van Heerlen via Valkenburg ‘centraal’ verder door Houthem en Meerssen naar Maastricht, verdwijnt. Dit heeft grote negatieve consequenties voor vele reizigers. Ik wil u er een paar opnoemen:

Tussen Valkenburg en Meerssen is nog maar één opstappunt om te kunnen reizen: Station Houthem.

Dit station ligt ongunstig voor mensen die moeilijk kunnen lopen want het station ligt niet alleen boven het dorp en voor veel mensen is dit een onoverbrugbare ‘bergpas’.Het is ook haast het einde van het dorp.

Houthem is ‘neet breit mèr láááááááánk’ zouden ze in Maastricht zeggen. Houthem is een straatdorp. Dit betekent dat, als je niet in het midden van Houthem woont, je direct erg ver weg woont van het station en dus een behoorlijke afstand moet afleggen.

Vooral groepen mensen die echt afhankelijk zijn van het openbaar vervoer, met name afhankelijk zijn van de bus met zijn verschillende stopplaatsen direct langs de bewoonde weg, zijn het meeste gedupeerd.

Als je in Strabeek (ook lááááánk) woont heb je ineens een groot vervoersprobleem.

De SP vindt dit dus niet kunnen. Vandaar dat we direct in actie gekomen zijn:

Onze wethouder, Jef Kleijnen, is druk bezig om alles in het werk te stellen om vanuit het college van B&W deze maatregel ongedaan te maken. Hij heeft contact gehad met Veolia maar ook met de verantwoordelijke gedeputeerde in de provincie. N.a.v. dit alles wordt er een informatiebijeenkomst belegd in Houthem.

Fractievoorzitter, Elke de Vries, heeft direct de fractie in de Provinciale Staten (Edwin Bus) benaderd zodat deze vanuit die hoek ook druk kan uitoefenen op de verantwoordelijken.

Daarnaast heeft Corry Fulmer met andere SP leden een handtekeningenactie in Houthem en omgeving opgezet om Veolia en de Provincie te laten zien wat inwoners ervan denken. Handtekeningen zijn nog steeds welkom. Er zijn er inmiddels zo’n 600 ingezameld.

We moeten zeer alert zijn want voor hetzelfde geld verdwijnt straks ook de lijn tussen Valkenburg, via Oud-Valkenburg, Schin op Geul en Etenaken naar Gulpen. Eenzelfde situatie als buslijn 50!!!

Indien Veolia stelt dat het laten rijden van zo’n grote bus door Houthem helemaal niet rendabel is dan zullen ze dat eerst hard moeten maken maar zelfs dan heeft de SP grote problemen. Immers, Veolia zal dan eerst naar goede alternatieven moeten zoeken voor de mobiliteit van onze inwoners. En die zijn er zeker….

De oppositie heeft tijdens de Algemene Beschouwingen hierover een motie ingediend. Zij waren van mening dat het gemeentebestuur alles in het werk moet stellen om de buslijn 50 te behouden. Waarom de oppositie met deze motie kwam is ons volstrekt onduidelijk omdat er al van alle kanten (behalve van deze oppositie) druk gewerkt wordt aan het probleem. Dit is mosterd na de maaltijd en deze mosterd is daarom ‘afbesteld’. De SP- fractie wil geen motie ondersteunen die niet bijdraagt aan het oplossen van het probleem maar alleen bedoeld is om ‘goede sier’ te maken in de krant. En zo komen we bij de ………………….

Algemene beschouwingen.

We kunnen stellen dat de coalitie van AB, Transperant en SP de aanvallen van de oppositie op een uitstekende manier doorstaan heeft. De kritieken van de oppositie vielen, in ieder geval voor de coalitie, reuze mee. Ik kreeg zelfs een beetje het idee dat men dacht: het ziet er allemaal nog niet zo gek uit met deze clubs. Vandaar dat het mij opviel dat de kritieken van de oppositie slechts handelde over enkele details in het programma voor 2007. Dit kwam waarschijnlijk ook omdat de coalitie er duidelijk op gehamerd heeft dat, als je geld wil besteden aan iets anders, ook moet aangeven waar je het geld dan wil weghalen. Een eurocent kun je maar één keer uitgeven, ook in Valkenburg a/d Geul. De belangrijkste moties van de oppositie betroffen:

Geen bezuinigingen op subsidie individueel muziekonderwijs. Hoewel korten op ‘culturele subsidies’ nooit de voorkeur van de SP heeft, waren we tegen omdat inperking van deze subsidie, ook voor hen die het niet nodig hebben, begrijpelijk is gezien de middelen van de gemeente. De SP en coalitiepartners hebben wel een andere motie ingediend om inwoners met een lagere subsidie tegemoet te komen en om mensen die het muziekonderwijs niet kunnen betalen te ondersteunen.

Geen bezuinigingen op subsidie schoolbegeleiding De SP was tegen omdat deze subsidie voor een groot deel overgenomen is door de landelijke overheid en toch eens nauwkeurig bekeken moet worden waar de gemeente nog moet bijspringen. Vandaar de motie van de SP met haar coalitiepartners die het college opdraagt om samen met de scholen om de tafel te gaan zitten en dan samen kijken wat nodig is. Ook hier nieuw beleid. Wordt vervolgt.

Instellen cameratoezicht in het centrum van Valkenburg. De SP was tegen deze dure investering die bijna iedereen, inclusief de politie, niet erg nuttig vindt. Het college zet in op handhaving door mensen en niet door apparaten.

Geen bezuinigingen subsidie streekmuseum. De SP was tegen. Het college is in overleg en wil nieuw beleid voor het museum inpassen in de toeristische visie. Dit betekent dat deze motie nu niet goed uitkomt. Wordt vervolgd.

Uitbreiding breekfonds met subsidie voor lage inkomens voor schoolbenodigdheden. De SP was tegen. Het college wil op een andere meer integrale manier mensen met een laag inkomen helpen. Het aannemen van deze motie zou dit beleid doorkruisen.

Geen aantasting subsidie openluchttheater. Iedereen vindt dat dit theater niet mag verdwijnen. Maar op dezelfde voet, zo veel subsidie voor zo weinig bezoekers, doorgaan is geen optie. Ook hier streeft het college naar een ander beleid met betere mogelijkheden.

Een motie van de VVD voor afsluiting voor gemotoriseerd verkeer van het Theodoor Dorrenplein tijdens de kerstmarktperiode als proef voor verdere afsluiting. Met dit prima idee konden alle partijen het alleen maar volmondig mee eens zijn

Duidelijk is dat dit college, gesteund door AB, Transperant en SP een nieuwe koers vaart, een koers die zijn vruchten zal afwerpen. Efficiëntie en effectiviteit zijn hier sleutelwoorden. Natuurlijk is dit college niet ‘Sinterklaas’, maar een klein beetje ‘Kerstman’ is het toch wel.

← Vorig bericht

Topkunst tijdens Sylvesterboulevard

De Waterrat wordt in Schin op Geul weer uit de Geul gehaald

Volgend bericht →