Overweegt Minister Remkes een nieuwe herindeling van gemeenten rondom Maastricht?

Voorpagina » Nieuws » Politiek » Overweegt Minister Remkes een nieuwe herindeling van gemeenten rondom Maastricht?

Het CDA stelt hierover vragen aan het College naar aanleiding van een alarmerend bericht in de pers

Geacht College,

Hedenochtend kopt Dagblad De Limburger op de pagina Regio Maastricht met een alarmerend signaal “Minister dreigt met herindeling”. In betreffend artikel geeft de verslaggever aan dat “Minister Johan Remkes van Binnenlandse Zaken dreigt met herindeling als de gemeenten rond Maastricht de belangen van de regio ondergeschikt blijven maken aan die van zichzelf. De samenwerking tussen stad en buren is hem nu te vrijblijvend”.

Deze uitspraak schijnt minister Remkes te hebben gedaan tijdens een recente bijeenkomst in Den Bosch, waar hij specifiek Maastricht heeft genoemd “als voorbeeld van een stad die door de bijzondere (grens)ligging onvoldoende regie heeft over ontwikkelingen die stad en streek raken. Intergemeentelijke samenwerking moet wat hem betreft een verplichtende karakter krijgen”. In hetzelfde stuk verwijst de verslaggever naar de actie van Burgemeester Leers van Maastricht, die vorig jaar vanwege te grote vrijblijvendheid een eind aan het gewest Maastricht en Mergelland maakte; een samenwerkingsverband dat in optiek van Leers alleen maar vergaderde en helemaal niets concreets opleverde in het belang van stad en streek. Als het aan Remkes ligt zal het gezamenlijk belang veel dwingender worden dan de wens van een individuele gemeente.

Remkes wenst, zo verhaalt het artikel verder, op termijn naar hernieuwde herindeling in Limburg te kijken. Tot slot schijnt Remkes tijdens bedoelde bijeenkomst in Den Bosch de suggestie te hebben overgenomen om de samenwerking rond Maastricht ook over landsgrenzen heen te stimuleren.

Raadpleging van de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft aan dat het mogelijk om het congres “Spelen met samenwerking” betreft op 10 mei j.l. In zijn te raadplegen speech van die dag staat over de regio Maastricht/Mergelland niets te lezen. Wel heeft Minister Remkes gesproken over: Dames en heren, verleden week heb ik de discussienota “Maatwerk in het middenbestuur” gepubliceerd over de toekomst van het middenbestuur. De nota geeft een aantal beleidsuitgangspunten die ik in vijf bijeenkomsten ga bespreken. Eén daarvan is dat een debat over een nieuwe ronde van gemeentelijke herindeling misschien nodig is. Ik vrees dat – in de niet al te verre toekomst, door decentralisatie van nieuwe en complexe taken – de bestuurskracht van kleinere gemeenten tekort kan schieten. Dat zou kunnen leiden tot een vlucht in intergemeentelijke hulpconstructies.”

Vraag 1:

Bent u op de hoogte van de uitspraken van Minister Remkes over deze regio tijdens betreffend congres? Heeft u weet van het rapport “Maatwerk in het middenbestuur” van 2 mei 2006 van dezelfde minister?

Raadpleging van het rapport “Maatwerk in het middenbestuur” bevestigt de kennelijk door Minister Remkes op 10 mei j.l. gedane uitspraken over deze regio Maastricht/Mergelland te Den Bosch. Betreffend minister stelt als duidelijk Beleidsuitgangspunt 1: “Een debat over een nieuwe ronde van gemeentelijke herindeling mag niet uit de weg worden gegaan, gelet op de dynamiek van het decentrale takenpakket en daarmee van de noodzakelijke bestuurskracht. Daarin zou versterking van de bestuurskracht het dominante criterium moeten zijn. De lopende herindelingen worden vanzelfsprekend voortgezet. Bijzondere aandacht dient te worden geschonken aan het relatief grote aantal kleine gemeenten in het randstedelijk gebied en in latere fase ook aan Groningen, Limburg en Fryslân. De titel om het debat aan te gaan verschilt echter voor het randstedelijk gebied en voor het niet-randstedelijk gebied”.

Verderop in het rapport stelt de minister: “De drie provincies in het Zuiden van het land mogen onderling in tal van opzichten sterk uiteenlopen; een sterke eigen regionale identiteit hebben zij gemeen. Door recente herindelingoperaties is de schaal van gemeenten in Noord-Brabant en zeker in Zeeland aan de maat. Voor Limburg geldt dat laatste niet. Daar is een aanvullende herindelingoperatie gewenst”.

Vraag 2:

Onderschrijft uw College deze zienswijze van de minister in zijn rapport “Maatwerk in het middenbestuur”?

In het nieuwe coalitieakkoord wordt zeer summier over samenwerking in de regio gesproken. Ik citeer: “Gemeentelijke samenwerking in netwerken binnen – primair – het Heuvelland zal mede kunnen bijdragen aan de kwaliteit en de herkenbaarheid van het openbaar bestuur. Samenwerkingsprocessen dienen aantoonbaar meerwaarde te hebben voor de eigen, sterke organisatie en daarom draagvlak te hebben zowel binnen de eigen organisatie als binnen het werkgebeid en efficiënt – ook uit kostenoverwegingen – te worden ingericht”. Verder schrijft het coalitieakkoord over het Tripool-overleg: “Met de plattelandsgemeenten in het gebied Zuid-Limburg zal worden geijverd voor het verkrijgen van een eigen plaats binnen het Tripool-overleg van Maastricht, Sittard-Geleen en Parkstad”.

Deze zeer behoudende passage in het coalitieakkoord staat in schril contrast tot de vrij harde en vergaande uitspraken van de minister. Daar waar de minister in niet mis te verstane bewoordingen praat over een versterking van de noodzakelijke bestuurskracht en een extra herindelingoperatie wenst, praat het coalitieakkoord nog over het zoeken naar een aantoonbare meerwaarde van samenwerking.

Volgens de CDA fractie kan het nieuwe college niet volstaan met een voorzichtige zoektocht naar samenwerking. Als centrumgemeente in het Heuvelland, zowel qua toeristische infrastructuur als regionaal verzorgingscentrum, moet Valkenburg aan de Geul op de allerkortste termijn in deze het voortouw nemen. Zo niet, dan roept het nieuwe college per definitie het herindelingspook vanzelf op zich af. Als CDA zijn wij de mening toegedaan dat op het gebied van strategische samenwerking niet over ons gepraat wordt; nee, Valkenburg aan de Geul zit aan de overlegtafel en is trekker en gesprekspartner. De CDA fractie roept het nieuwe college op per direct werk te maken van een verbindende en niet vrijblijvende samenwerking in de regio. Kennelijk is in de ogen van minister Remkes de huidige samenwerking van de Tripool gemeenten met de omliggende plattelandsgemeenten onvoldoende om een herindeling af te wenden. Het is dus zaak, dat het nieuwe gemeentebestuur pro-actief aan de slag gaat, willen wij aan een herindeling ontkomen. Een trekkersrol die ons gemeentebestuur overigens al in het Kerngebied is toebedeeld in het kader van het recentelijk provinciaal toegekend subsidie renovatie Geulkades fase 2/Wellnessboulevard.

Vraag 3:

Bent u het met ons eens dat het nieuwe college met de geciteerde passages uit het coalitieakkoord vanzelf het herindelingspook over zich afroept? Zo ja, hoe gaat u hiermee om? Zo nee, wat gaat u hiertegen doen?
Vraag 4:
Wat is het standpunt van het college inzake de gewenste herindelingoperatie van Minister Remkes in onze regio?
Vraag 5:

Deelt u de mening van de CDA fractie dat uw nieuwe college niet kan volstaan met een voorzichtige zoektocht naar samenwerking in de regio doch pro-actief het voortouw dient te nemen om haar samenwerkingpartners op te zoeken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke manier en binnen welk tijdsbestek gaat u deze uitdaging aan?

Vraag 6:

Indien u pro-actief de uitdaging aangaat, bent u bereid op korte termijn hierover met de gemeenteraad in debat te gaan dan wel verantwoording af te leggen van de door u nieuw te ondernemen stappen in samenwerking in de regio?

Met vriendelijke groeten,

Roger Huntjens,

CDA Valkenburg aan de Geul.

← Vorig bericht

Vragen aan het College over de verkeerssituatie Plenkertstraat

Broekhems buurtfeest

Volgend bericht →