Parkeerstrepen in Valkenburg

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Broekhem » Parkeerstrepen in Valkenburg

In Broekhem en Valkenburg OostInfobulletin
Valkenburg aan de Geul, 23 april 2007
Betreft: strepen in Valkenburg
Registratienummer: 07.05
Aan de raad,
De afgelopen maanden is er veel ophef geweest over de eind 2006 aangebrachte belijning in diverse straten binnen de bebouwde kom van Valkenburg, met name vanuit de woonwijk Broekhem. De laatste paar weken zijn wederom in diverse straten parkeervakken aangebracht en er zullen de komende weken nog meer straten volgen. Waarom worden er in al deze straten nou parkeervakken aangelegd?
In 2004 en 2005 is er een onderzoek gedaan naar de parkeersituatie in en rondom centrum Valkenburg. Een van de knelpunten die hierbij naar voren kwam is dat het voor vele weggebruikers onduidelijk was waar er wel en niet geparkeerd mag worden in Valkenburg. Zo parkeerden er veel toeristen zonder vergunning in vergunninghoudergebieden, vaak omdat men niet wist dat men zich in een vergunninghoudergebied bevond. Ook zijn er in het verleden diverse klachten ontvangen over auto’s die geheel of gedeeltelijk voor inritten geparkeerd waren.
In het parkeerbeleidsplan zijn er voorstellen gedaan om deze onduidelijkheden op te heffen. Eind 2005 heeft de gemeenteraad, na onder meer diverse informatieavonden, het parkeerbeleidsplan vastgesteld. Momenteel worden de maatregelen uit dit parkeerbeleidsplan verder uitgewerkt.
Door het aanbrengen van duidelijke parkeervakken wordt aangegeven waar er geparkeerd mag worden. In de vergunninghoudergebieden wordt er in deze parkeervakken een aanvullend symbool geplaatst. Dit symbool duidt de weggebruikers erop dat deze parkeerplaatsen bestemd zijn voor vergunninghouders. Op deze wijze wordt het aantal foutparkeerders naar verwachting teruggebracht.
Na het aanbrengen van de belijning in Broekhem-Zuid zijn er vele opmerkingen gemaakt over de vorm van de lijnen. Zo zijn er voor de inritten kruizen geplaatst om extra te benadrukken dat daar niet geparkeerd mag worden. Door vele bewoners wordt dit als overbodig ervaren. Ook zijn er opmerkingen gemaakt over de breedte en hoeveelheid aangebrachte belijning. De breedte van de belijning is een vaste maat waaraan niet getornd kan worden. Ten aanzien van de hoeveelheid lijnen wordt, gelet op de binnengekomen klachten, overgegaan naar een meer sobere vorm van strepen. Bij alle nog nieuw aan te brengen belijning wordt de langsmarkering van de vakken onderbroken uitgevoerd. Verder worden de kruizen voor de inritten voorlopig achterwege gelaten. Blijkt er alsnog behoefte te ontstaan aan kruizen dan kunnen deze alsnog in een later stadium worden aangebracht.
In de straten waar de huidige parkeerregeling niet gehandhaafd kan worden bij het aanbrengen van vakken is er vooraf een enquête gehouden in de straat. In deze enquête krijgen de bewoners de keuze uit een aantal opties. Op basis van de binnengekomen reacties is uiteindelijk de keuze bepaald voor de definitieve locatie van de parkeervakken.
Zodra in alle straten de parkeerbelijning is aangebracht worden er aan de randen van dit gebied zogenaamde parkeerverbodzoneborden geplaatst. Ook zal er ondersteunende markering bij deze zonegrenzen worden aangebracht. Plaatsing van deze parkeerverbodzoneborden betekent dat er in het betreffende gebied alleen nog maar geparkeerd mag worden binnen de aangegeven parkeervakken. Op deze wijze worden discussies over al dan niet foutief parkeren voorkomen.
Het uiteindelijke doel van deze maatregelen is dus een duidelijk en overzichtelijk beeld te krijgen van de parkeersituatie en foutief parkeren terug te dringen.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
C.A.C.M. Nuijtens
Burgemeester

← Vorig bericht

Limburgs Muziekspektakel

Veolia ziet in Limburg positieve cijfers

Volgend bericht →