Plan doorgaande weg Houthem gereed

Voorpagina » Toerisme » Plan doorgaande weg Houthem gereed

Het plan om de weg door de kern Houthem – St. Gerlach aan te passen is gereed. Op maandag 18 april 2016 zijn de eerste schetsen gepresenteerd van de reconstructie van de voormalige Provinciale weg St. Gerlach (fase 1 en 2)  en de Stationsweg. Tijdens deze inloopmiddag is er door de aanwezigen veel input gegeven ten aanzien van het ontwerp.
Nu ligt er een (besteks-)plan waarin deze input grotendeels is verwerkt. Het plan is ook opgesteld op basis van de visie van de Provincie Limburg (Buitengoed Geul en Maas) en de wettelijke eisen die gelden voor weginrichting.
Vanaf maandag 19 september tot en met woensdag 19 oktober 2016 kunnen geïnteresseerden dit (besteks-)plan inzien via www.valkenburg.nl of in het gemeentehuis van Valkenburg aan de Geul. U kunt een afspraak inplannen met Jules Berkers van het Team Openbare Ruimte. Dit kan via j.berkers@valkenburg.nl of via telefoonnummer 14 043  (Klant Contact Centrum).
Onderstaande tekst is vorige week gepubliceerd in de Staatscourant. De tekst nemen wij integraal over:
—–
Verkeersbesluit: verplaatsen bushaltes St. Gerlach te Houthem
Logo Valkenburg aan de Geul

Burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul,
Overwegende dat:
het wegvak Sint Gerlach onderdeel uit maakt van het lokale gemeentelijke wegennet en een functie vervult voor het lokale verkeer tussen Houthem-Sint Gerlach en Valkenburg v.v.;
de huidige functie en inrichting van het wegprofiel van het wegvak Sint Gerlach niet passen bij het gewenste verkeersgedrag;
de gemeente Valkenburg aan de Geul een reconstructie van de het wegvak Sint Gerlach voorbereidt die conform de actuele planning in 2017 zal worden uitgevoerd;
de gemeente Valkenburg aan de Geul voornemens is het wegvak af te waarderen naar een erftoegangsweg binnen de bebouwde kom met een maximum snelheid van 30 km/u;
dit betekent dat het wegvak zodanig heringericht wordt dat het gewenste verkeersgedrag en het nieuwe snelheidsregime redelijkerwijs wordt afgedwongen;
hierdoor positieve effecten op de verkeersveiligheid en/ of de leefbaarheid zijn te verwachten;
alle keuzes en afwegingen ten aanzien van het nieuwe snelheidsregime en de gewenste inrichting uitvoerig zijn besproken met alle belanghebbenden;
het ontwerp aldus het resultaat is van een zorgvuldige belangenafweging;
in het ontwerp voorzien is in voldoende openbare parkeergelegenheid naast de rijbaan van het wegvak Sint Gerlach en dat aanwonenden beschikken over parkeervoorzieningen op eigen terrein;
vanwege de herinrichting van het gehele wegvak het noodzakelijk is bushaltes, ten behoeve van een comfortabel instap en bijbehorende vormgeving van de bushalte, te verplaatsen;
alle in dit besluit genoemde wegvakken in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Valkenburg aan de Geul en dat de gemeente de rol van wegbeheerder vervult;
overleg is gevoerd met de politie, basiseenheid Heuvelland, en dat de politie positief adviseert aangaande dit verkeersbesluit.
BESLUIT
1.   Het verplaatsen van de bushalte aan de noordzijde van het wegvak Sint Gerlach ter hoogte van huisnummer 46 naar een nieuwe locatie in westelijke richting ter hoogte van huisnummer 60.
2.    Het verplaatsen van de bushalte aan de noordzijde van het wegvak Sint Gerlach ter hoogte van huisnummer 18 naar een nieuwe locatie in oostelijke richting ter hoogte van huisnummer 2.
3.    Het verplaatsen van de bushalte aan de zuidzijde van het wegvak Sint Gerlach ter hoogte van huisnummer 9 naar een nieuwe locatie in oostelijke richting ter hoogte van huisnummer 2.
Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant waarna de stukken vanaf dinsdag 6 september 2016 gedurende zes weken ter inzage liggen bij het Klanten Contact Centrum (KCC) van Valkenburg aan de Geul.
Valkenburg 2 september 2016
Burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul
Namens deze,
ing. B. Klinkien
Beleidsmedewerker verkeer & mobiliteit
Mededelingen
Indien u het niet eens bent met de inhoud van dit besluit dan kunt u ingevolge de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van publicatie bij het college van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Dit bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en tenminste het volgende te bevatten:
1.    de naam en het adres van de indiener;
2.    de dagtekening;
3.    een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
4.    de gronden van het bezwaar.
Indien u van mening bent dat er onmiddellijk tegen dit besluit actie moet worden ondernomen, dan kunt u, nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg verzoeken een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. Een dergelijke voorziening kan bijvoorbeeld de schorsing van het besluit inhouden. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn echter wel kosten verbonden. Voor nadere informatie hierover kunt u terecht bij de rechtbank.
Een verzoek om een voorlopige voorziening dient u te richten aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.
U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).
Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
—–

← Vorig bericht

Achtervolging in Houthem

Vacature bij kernoverleg Berg en Terblijt

Volgend bericht →