Platform Broekhem schrijft het College een brief over de belijning

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Broekhem » Platform Broekhem schrijft het College een brief over de belijning

En voegt hierbij de uitslag van een gehouden enquete.

Het zal genoegzaam bekend zijn dat verleden jaar de woonwijk Broekhem Zuid werd overvallen door een ploeg werklieden die in een korte tijd in de hele wijk dikke witte strepen en kruisen op het wegdek hebben aangebracht.

Bovendien werden er nog gele parkeerborden in deze vakken geschilderd. Zowel door de Stichting Platform Broekhem alsook van diverse particulieren werd hierop schriftelijk gereageerd met de vraag waarom dit nodig was en waarom de bewoners hier helemaal niet in gekend zijn. Ook de politieke partij TRANSPERANT heeft er een artikel 41 brief aan gewijd.

Het antwoord van de betrokken afdeling was dat er in 2005 een parkeerbesluit is genomen geaccordeerd door de Raad.

Echter als wij het betrokken Parkeerbesluit erop nazien, blijkt dat er maatregelen zouden worden genomen voor de kern Valkenburg, te weten de parkeerzones 1, 2 en 3.

Hierna zou eind 2006 een evaluatie plaatsvinden over deze genomen maatregelen. En pas DAARNA zou bekeken worden wat wenselijk zou zijn om ook in Broekhem Zuid en andere woonwijken aan maatregelen te treffen. Hierover zou, zoals gebruikelijk in een democratisch stelsel, overleg gepleegd worden met de bewoners.

Wij moeten concluderen dat de evaluatie van de kern, zone 1, 2 en 3, nog steeds niet heeft plaats gevonden, laat staan overleg is geweest met de bewoners van Broekhem Zuid en toch heeft men de hele wijk vol gekalkt met deze onzinnige belijning.

Daarnaast beroept de betrokken afdeling zich in hun brieven erop dat Broekhem Zuid bij de kern (zone 1,2 en 3 )zou behoren (zie bijgaande kopieën), terwijl duidelijk in datzelfde Parkeerbesluit Broekhem Zuid als zone 9 wordt vermeld.

Deze zaken werden nogmaals met de verantwoordelijke wethouder dhr. J. Kleijnen besproken. Deze gaf toen aan dat niet duidelijk was wat iedere bewoner in deze wenste.

Dat er ook geluiden waren op de afdeling dat er klachten waren van de bewoners over parkeren in Broekhem Zuid. Hij verwoordde dat in een weekblad in de zin “met tot op het bot toe uitgezocht willen hebben”

Daarop hebben wij als Platform Broekhem een enquête gehouden in de betrokken wijk, te weten de straten: Statenlaan, Pr. W. Alexanderlaan, Pr. Irenelaan, Pr. Christinalaan, Van Pallandlaan, Heinsberglaan, Leenhoflaan, Graaf van Hoensbroeklaan en van Brabantlaan

Het gaat hier om 441 huisadressen welke stuk voor stuk zijn bezocht en er is de bewoners naar hun mening gevraagd Op 47 adressen werd, na herhaalde malen, niemand aangetroffen.

Van ca 400 adressen, een kleine duizend bewoners, werden de bijgevoegde resultaten genoteerd.

Het resultaat is:

95 % van de mensen is tegen de genomen maatregelen

55% wil dat alles wordt weggehaald

40% wil in ieder geval dat de kruisen en rechtdoor lopende strepen verwijderd worden.

Wat nog het meest naar voren kwam in onze huis aan huis bezoeken is dat de bewoners geen enkel vertrouwen hebben in de leiding van onze Gemeente omdat er van alles gedaan wordt zonder de mensen erbij te betrekken. Ook is door het onzorgvuldig trekken van de vakken het aantal parkeerplaatsen zeker 10 % minder geworden wat ook tot onvrede van de bewoners leidt.

Wat de wensen betreft is er inderdaad onderscheid in de wensen tussen de verschillende straten. Zo zijn er enkele straten die de dwars strepen niet onwelkom zijn maar dat had op dezelfde manier kunnen gebeuren zoals dat in Schin op Geul in de Tolhuisstraat is uitgevoerd (zie bijgaand foto’s)

Dat is heel wat anders dan hoe er in Broekhem Zuid tekeer is gegaan. (zie bijgaande foto’s)

Maar het grootste verwijt is nog wel dat er maar wat gedaan is in Broekhem Zuid zonder overleg met de bewoners.

Wij kunnen niet anders constateren dat in deze aangelegenheid het Raadsbesluit uit september 2005 onjuist is uitgevoerd en totaal wordt voorbij gegaan aan datgene de bewoners in deze zouden wensen.

Na deze duidelijke uitslag van de wensen van de bewoners van deze wijk dienen ons inziens dan ook maatregelen te worden genomen:

– zo dient men tegemoet te komen aan de wensen van de bewoners in die straten die alles verwijderd willen hebben;

– in de overige straten moeten de kruisen en lengtestrepen worden verwijderd.

Men dient zich vooral te realiseren dat zulke visueel ingrijpende maatregelen, eerst met de bewoners worden besproken en uit te zoeken of er draagvlak is alvorens maatregelen genomen worden en er kosten gemaakt worden op conto van de bewoners van Valkenburg aan de Geul.

In afwachting van Uw bericht

Met hoogachting

Namens Platform Broekhem

De secretaris Jo Huijnen

← Vorig bericht

Provinciale Genootschapsdag met presentatie themanummer

Cheque Oud Prinsen en Oud Ministers voor Teekens aan de Wand

Volgend bericht →