Polfermolen als verkiezingsthema

Voorpagina » Toerisme » Polfermolen als verkiezingsthema

Een sport- en recreatiecentrum met een kostenpost van meer dan een miljoen voor de belastingbetaler komt bijna niet aan bod in deze verkiezingstijd. Dat is op zijn zachtst gezegd vreemd. De gevolgen van een beslissing in de volgende raadsperiode kunnen gigantisch voor Valkenburg aan de Geul uitpakken.
Behalve in een politiek debat via TV Valkenburg is het onderwerp helemaal niet aan bod gekomen.
Niet op radio, niet op TV en niet in de krant.  Het ‘hoofdpijn-dossier Polfermolen’ werd in de vorige eeuw nog ‘de molensteen om de nek van Valkenburg’ genoemd. Ga maar na.
Vorige zomer stelde het provinciale bestuur dat de begroting van de gemeente Valkenburg aan de Geul in 2021 sluitend moet worden. Daarop stelde het college van B&W – bestaande uit de politieke partijen Algemeen Belang, PGP en VVD – een scenario vast waarbij uitgegaan werd van sluiten en afbraak van het sportcentrum. Toen dat nieuws bekend werd waren de rapen gaar bij de politieke fracties. Behalve bij D66. Die partij is van begin duidelijk geweest: sluiting en afbraak.
Vooral het CDA zette vol in op behoud van de Polfermolen. Droegen mogelijkheden aan, vroegen om een volksstemming. Tevergeefs tot op de dag van vandaag. De coalitiepartijen (de meerderheid in de raad, red.) wachten op de realisatie van een gezondheidscentrum in het gebouw. Is niet gelukt. Kostbare tijd is verloren gegaan. Daardoor is een motie die door alle politieke partijen gesteund werd, te laat uitgevoerd: ‘Zoek naar marktpartijen die interesse kunnen hebben”. Voor de zoektocht is zegge en schrijve 9 weken uitgetrokken. En dan te bedenken dat de Polfermolen de afgelopen 6 jaar zeer regelmatig in de media aan de orde is geweest. Een partij meldde zich: projectontwikkelaar Wyckerveste. Het resulteerde niet in een succesvolle overname. Alle onderzoeksresultaten liggen wel op straat. Dus in te zien door andere marktpartijen. Wie ziet er nog brood in?
De verkiezingscampagne begint. Mooie folders, kranten, boekjes en affiches zijn verdeeld onder het kiezersvolk. Wollig taalgebruik en mooie beloften.
Wat zijn de standpunten van de partijen (in alfabetische volgorde genoemd) in het dossier Polfermolen:
AB:
Een vermelding:
– “Voor wat het Polfermolencomplex betreft dient een goede afweging te worden gemaakt tussen financiën en functies”
CDA:
Twee vermeldingen:
– “Belangrijke maatschappelijke functies vragen om passende gemeentelijke ondersteuning en financiële bijdragen. Dat geldt wat het CDA betreft evenzeer voor het sport- en recreatiecentrum Polfermolen”
– “dat herijking van subsidie- en accommodatiebeleid niet primair plaatsvindt vanwege bezuinigingsdrift (o.m. de discussie rond het Polfermolencentrum) …”
D66:
Een vermelding:
“De kosten voor de Polfermolen BV worden niet meer doorbelast aan de inwoners”
PGP:
Drie vermeldingen:
”Er kan niet meer geld worden uitgegeven dan dat er binnenkomt. (….) Dat heeft bijvoorbeeld ook betrekking op een moeilijk dossier als De Polfermolen: Niemand wil De Polfermolen sluiten (…)
Dus ook de komende jaren zal blijven worden gezocht naar een verantwoorde invulling voor het complex”
“Behoud Polfermolen in een verantwoorde vorm”.
VSP:
Een vermelding:
“Behoud van Polfermolen, als gemeenschapshuis en ontmoetingsplek”
VVD:
Geen vermelding
Tot zover de verkiezingsprogramma’s.
Zeg nu zelf: met deze teksten kun je je geen buil vallen vóór de verkiezingen. En na 21 maart kunnen diezelfde teksten met alle gemak anders uitgelegd worden.
Handhaven van de Polfermolen in zijn huidige vorm betekent € 1,2 miljoen besparen. Dat is een berekening van het college van B&W. Een zeer fors, majeur bedrag.
Waarop zou de raad kunnen bezuinigen? Met kleinere bedragen gaan we die 1 miljoen euro niet vinden. Met de volgende posten – een keuze van de redactie – zou de miljoen gehaald kunnen worden.
De voorbeelden:
– bezuinigen op wegenonderhoud (kan tot maximaal € 350.000 opleveren)
– bezuinigen op groenonderhoud (kan tot tot maximaal € 350.000 opleveren)
– bezuinigen op subsidie VVV (kan tot maximaal € 300.000 opleveren)
– bezuinigen op een deel van de 400 evenementen?
– verdere bezuiniging op subsidies van verenigingen en stichtingen?
Eerlijk. Dit zijn eigenlijk geen reëele besparingsposten. De vraag rijst: waar moet dan wel op bespaard worden?
Wij gaven hier alleen een voorzet om de discussie te openen. Wel in de openbaarheid. Zouden de verkiezingsdebatten nog uitsluitsel kunnen brengen?
Geef uw mening via onderstaande poll:

Mijn stem gaat op 21 maart as naar een partij die de Polfermolen:


  • wil handhaven met een ander bedrijfsconcept (37%, 259 Stemmen)
  • wil handhaven (32%, 224 Stemmen)
  • wil slopen (22%, 157 Stemmen)
  • ik stem niet (8%, 59 Stemmen)

Totaal stemmers: 699

Laden ... Laden ...

← Vorig bericht

Programma amateurvoetbal voor zondag a.s.

Roken op open terras toch beboet

Volgend bericht →