Politiek bezorgd over 2 zendmasten in Berg.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Politiek bezorgd over 2 zendmasten in Berg.

Nieuwe mast bouwen in hoog landschappelijk gebied?Zowel de CDA als de PPGV fractie in de gemeenteraad hebben brieven geschreven omtrent de bouwvergunning van een tweede zendmast in de kern Berg.

Lees hieronder de CDA brief d.d. 27 juni 2010:
Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Gemeentehuis
Valkenburg aan de Geul
Berg en Terblijt, 27 juni 2010
Onderwerp: Vragen krachtens artikel 41 Reglement van Orde
inzake antennes t.b.v. mobiele communicatie.
Geacht College,
In de tweede helft van 2008 begint het verhaal van de vergunningaanvragen wegens de kennelijke noodzaak volgens KPN om antennemasten ten behoeve van mobiele communicatie te kunnen plaatsen binnen onze gemeente.
Eind september 2008 werd er een voorlichtingsavond gehouden in Cascade te Vilt. Het ging over het plaatsen van een zendmast te Vilt, waarbij aan een locatie achter Lambrix Elektrotechniek te Vilt werd gedacht en een mast te Berg aan de Douboomweg. Toen bleek ook dat bedoelde UMTS-mast een bereik heeft van ongeveer 3 km. Dit zou kunnen betekenen dat voor een goede mobiele bereikbaarheid binnen onze gemeente er meerdere antennes nodig zijn.
Later berichtte Dagblad De Limburger dat de voorgenomen plaatsing van de zendmast in Vilt geen doorgang zou vinden, omdat de locatie naast de camping De Cauberg onaanvaardbaar bleek.
Medio 2009 vernamen wij via Heuvelland Aktueel dat de gemeente voornemens was om positief te gaan beslissen op de aanvraag van de KPN om een mast te gaan bouwen aan de Douboomweg te Berg. De cda-fractie was daar zeer verbaasd over.
Onze gemeente heeft altijd een zeer restrictief beleid gevoerd ten aanzien van vergunningverlening voor bouwen in het buitengebied, c.q. in agrarisch gebied met hoge landschappelijke waarde.
De voorziene locatie aan de Douboomweg valt onder hoge landschappelijke waarde. Daarenboven was de noodzaak van een tweede zendmast op zo’n korte afstand allerminst duidelijk.
Informeel vernamen wij dat er diverse zienswijzen werden ingediend tegen de plannen en dat het college in gesprek was gegaan met de verantwoordelijken van de Falcon Radio zendmast aan de Grotestraat te Berg.
Wij ontvingen positieve geluiden in die zin dat de problemen konden worden opgelost; Falcon Radio wilde medewerking verlenen om de door KPN gesignaleerde technische problemen inzake het gebruiken van de Falcon Radiomast te helpen oplossen.
Daarnaast zou het college advies gaan inwinnen over mogelijke schadelijke gevolgen voor de gezondheid.
Groot was dan ook de verbazing en het ongeloof van de cda-fractie bij het lezen van de aankondiging in Heuvelland Aktueel in mei j.l. dat het college had besloten tot ontheffing en het verlenen van een vergunning voor het bouwen van een communicatiemast aan de Douboomweg. En kort daarna konden wij via Heuvelland Aktueel vernemen dat Falcon Radio vergunning kreeg om de bestaande mast te herontwikkelen, c.q. te vernieuwen.
In de commissievergadering Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, d.d. 8 juni j.l. meldde de heer Franssen van Falcon Radio dat er voor KPN geen enkel technisch beletsel zou zijn om geen gebruik te kunnen maken van de antennemast van Falcon. De heer Franssen gaat procederen tegen de vergunningverlening. De verantwoordelijke wethouder zei het college tot dat besluit gekomen was op grond van een rapport waarmee gestaafd wordt dat die technische onmogelijkheden om gebruik te kunnen maken van de Falconmast er voor KPN wel zijn. De cda-fractie vraagt zich af of de technische gegevens van KPN nog wel gelden als de Falcon-zendmast is vernieuwd.
Gezien de grote impact van het bouwen van een nieuwe mast van ongeveer 40 meter hoog op een bouwplek van minstens 100 vierkante meter met betrekking tot de aantasting van het landschap, de horizonvervuiling, de risico’s van planschade voor de diverse omliggende woningen, de onzekerheid en onwetendheid ten aanzien van de gezondheidsrisico’s op de lange termijn, wil de cda-fractie U verzoeken om al het mogelijke te doen teneinde te voorkomen dat er 2 zendmasten binnen 200 meter in Berg komen te staan.
Concreet heeft de cda-fractie in dit verband de volgende vragen:
1. Eind 2008 werd er een vergunning aangevraagd voor een noodzakelijk UMTS-mast in Vilt, teneinde een goede mobiele communicatie te kunnen waarborgen. Die vergunning werd afgewezen. Zijn er inmiddels misschien andere maatregelen getroffen opdat de mobiele bereikbaarheid toch voldoende is, zo ja, welke?
2. Vroeger had elk huis een eigen tv-antenne op het dak staan. Gaan wij nu naar de situatie dat de zogenaamde providers voor elk dorp een antenne zouden willen om een goede mobiele communicatie te kunnen waarborgen, gezien het bereik van ongeveer 3 km?
3. Hoeveel UMTS-antennes telt onze gemeente momenteel?
4. Hoeveel aanvragen voor vergunning voor het plaatsen van antennes voor de mobiele communicatie zijn er in de afgelopen 5 jaar geweest en voor welk dorp was dat?
5. Zijn er momenteel nog aanvragen voor plaatsing van antennemasten binnen onze gemeente in behandeling bij de gemeentelijke afdelingen?
6. Onlangs heeft U Falcon Radio vergunning verleend om de zendmast aan de Grotestraat te vernieuwen, c.q. te herontwikkelen. Geeft dit geen nieuwe situatie in die zin dat de technische argumenten van KPN opnieuw bekeken dienen te worden op hun geldigheid door een onafhankelijke partij?
7. Volgens de jongste plannen en gezien de door U verleende vergunningen heeft de kern Berg binnenkort 2 antennemasten met een onderlinge afstand van ongeveer 200 meter. Acht U dat noodzakelijk om een goede mobiele communicatie te kunnen waarborgen voor Berg?
In afwachting van uw antwoord op deze vragen verblijft namens de CDA-fractie,
hoogachtend,
Marij Verheggen-Penders,

Lees hieronder de PPGV brief d.d. 1 juli 2010

Raadsfractie Progressieve Partij Groot Valkenburg
Valkenburg a/d Geul, 1 juli 2010.
Raadsfractie PPGV,
Hekerbeekweg 66,
6301 EN,
Valkenburg a/d Geul
Tel: 06-11567995.
Aan: de voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Valkenburg a/d Geul
Burgemeester M. Eurlings,
Geachte burgemeester,
Betreft: schriftelijke vragen krachtens artikel 41 Reglement van Orde.
Met grote verbazing hebben wij het informatiebulletin gelezen betreffende de UMTS-mast waarin u o.a. aangeeft dat u op 11 mei 2010 een bouwvergunning met ontheffing hebt verleend voor het plaatsen van een antennemast aan de Douboomweg in Berg en Terblijt. Deze aanvraag loopt al sinds het begin van 2008. De reden waarom deze bouwvergunning werd aangehouden is vanwege het feit dat, ten tijde ik wethouder was, het college altijd het uitgangspunt heeft gehad om zeer zorgvuldig en weloverwogen met deze ingewikkelde en zeer technische materie om te gaan, alvorens een besluit te nemen.
Waarom werd destijds deze zorgvuldigheid in acht genomen. Heel simpel. De beargumentatie van KPN om niet aan site-sharing te kunnen doen op de mast van Falcon-Radio is gewoon boterzacht. In eerste instantie zou en moest er ook een mast komen nabij Camping De Cauberg. Ook daar kon men niet goed beargumenteren waarom er een mast moest komen. En die mast is er uiteindelijk ook niet gekomen.
Dhr. Franssen van Falcon Radio heeft op 21 mei 2010 een bouwaanvraag ingediend om de huidige mast te vervangen door een mast van dezelfde hoogte (36 meter). Deze mast zal bestaan uit een stevige constructie die voldoet aan de Europese Constructienormen 2010. Dat betekent dus dat hier ook UMTS-apparatuur op bevestigd kan worden. Men zou hier kunnen spreken over de mast van de toekomst. Men komt door deze constructie dus volledig tegemoet aan de wensen van KPN. Tevens is de huidige mast van Falcon Radio, die al zo’n 15 jaar bestaat, hoognodig aan vervanging toe.
Als uw besluit weloverwogen was geweest, dan had u op zijn minst, voordat u een vergunning aan KPN verleende, deze bouwaanvraag moeten toetsen. Dit is dus schijnbaar niet gebeurd.
Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat KPN en misschien ook wel MONET u voor hun karretje willen spannen. KPN is alleen maar uit op macht en wil zodoende het alleenrecht claimen, zodat alle andere providers van hun nieuwe mast gebruik moeten gaan maken. Volgens ons spelen economische overwegingen hier een zwaarwegende rol voor KPN.
En dan het volgende wat voor ons een zeer grote rol speelt. Indien deze mast daadwerkelijk op deze plek gerealiseerd wordt wij, in ons vijfsterren landschap, zomaar een metalen kolos van meer dan 40 meter hoog geplaatst zullen zien. Dit is horizonvervuiling ten voeten uit.
Waar blijft overigens het respect voor een lokale ondernemer die in staat is om zijn eigen boontjes te doppen. Ook Dhr. Franssen van Falcon Radio heeft er baat bij dat de providers bij hem op de antenne blijven. Zo niet, dan kan hij het ook wel schudden. Dat zou dus betekenen dat een goedlopende lokale radiozender, waar duidelijk behoefte aan is in onze regio, het loodje moet leggen. Een nieuwe antenne op zo’n 250 meter afstand van de huidige antenne van Falcon Radio levert ook nog behoorlijk wat storingen op voor deze zender.
Tevens willen wij bij u nadrukkelijk in herinnering brengen dat indien er site-sharing toegepast kan worden, dit ook daadwerkelijk binnen onze gemeente dient te gebeuren.
Wij weten dat Dhr. Franssen van Falcon Radio inmiddels een beroepsschrift tegen uw besluit bij de voorzieningenrechter heeft ingediend.
N.a.v. het bovenstaande willen wij de volgende vragen ex. art. 41 RvO aan u stellen die wij graag schriftelijk beantwoord willen zien:
1. Waarom heeft het college m.b.t. het verlenen van een bouwvergunning aan KPN niet gewacht totdat men de bouwaanvraag voor het vervangen van een zendmast voor Falcon Radio objectief beoordeeld had?
2. Wij willen u als college dringend verzoeken dit alsnog te doen. Bent u hiertoe alsnog bereid?
3. Is het college met ons eens dat u, aangaande het verlenen van een bouwvergunning aan KPN, veel te voorbarig bent geweest en dus niet zorgvuldig te werk bent gegaan?
4. Bent u als college bereid om de huidige regelgeving m.b.t. tot site-sharing, zoals deze binnen onze gemeente van toepassing is ook in dit geval onverkort van toepassing te laten zijn?
5. Is het college met ons van mening dat indien site-sharing toegepast kan worden op de vervangende mast bij Falcon Radio ons mooie landschap rondom de Douboomweg niet aangetast hoeft te worden en gevrijwaard blijft van horizonvervuiling?
Namens de raadsfractie van de PPGV,
Jef Kleijnen.
raadslid.

← Vorig bericht

Ingezonden brief: hondenpenning?

Geen drugsdealen bekend bij politie.

Volgend bericht →