PPGV vraagt voor extra raadsvergadering.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » PPGV vraagt voor extra raadsvergadering.

Inzake planschade problematiek Hendriks."Kunt u het nog volgen?" Dat is de toon die fractievoorzitter Jef Kleijnen bezigt in een brief aan de overige raadsfracties in de gemeenteraad inzake de planschade van Hendriks. "Ondanks uitspraken van rechtscolleges en een onafhankelijke arbitragecommissie, besluit het College om het toegekende voorschot niet te betalen", aldus Kleijnen.

Hij roept alle fracties op om een extra raadsvergadering te houden. Deze zou dan vóór 14 febr. gehouden moeten worden. Dan pas wil het College de planschadezaak Hendriks in de raad bespreken.
"Veel te laat", laat Kleijnen weten.
Op grond van artikel 17 lid 2 van de Gemeentewet is de instemming van vier raadsleden voldoende
om een extra raadsvergadering te houden. De P.P.G.V. van Kleijnen telt twee raadsleden. Hij wil voor 6 januari een reactie van de overige raadsleden vernemen.
Hieronder leest u de volledige brief van de PPGV fractie:

Raadsfractie Progressieve Partij Groot Valkenburg
Valkenburg a/d Geul, 3 januari 2011.
Raadsfractie PPGV,
Hekerbeekweg 66,
6301 EN Valkenburg a/d Geul.
Tel: 06-11567995.
Aan de raadsfracties van AB, CDA, VVD, PvdA/D66 en SP van de gemeente Valkenburg a/d Geul,
Geachte collega raadsleden,
Het nieuwe jaar is zojuist begonnen. Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar gewenst aan u allen! De afgelopen dagen hebben we de motor weer op kunnen laden, zodat wij er weer volop tegenaan kunnen.
Op 22 december 2010 hebben wij van het college van burgemeester en wethouders een informatiebulletin mogen ontvangen inzake planschade Hendriks. Volgens het college zou er van planschade geen sprake zijn vanwege de bouwverordening. Wij kunnen het niet meer volgen!!! U wel??? De Raad van State heeft een uitspraak gedaan dat er sprake is van planschade. De raad van de gemeente Valkenburg a/d Geul heeft op 11 mei 2009 daarom besloten dat de geleden planschade voor een vergoeding in aanmerking zou komen en dit zo spoedig mogelijk afgehandeld diende te worden. De hoogte van de planschade diende vastgesteld te worden door een arbitragecommissie waarin zowel de gemeente Valkenburg a/d Geul, Dhr. A. Hendriks en een onafhankelijke vertegenwoordigd zouden zijn.
Gezien het feit dat er geen overeenstemming werd bereikt en de geruime tijd die inmiddels verstreken is heeft de voorzieningenrechter al twee keer opgedragen een voorschot van € 50.000 over te maken aan Dhr. A Hendriks. En nu stelt het college dat er geen sprake zou zijn van geleden planschade en wil men niet over gaan tot de uitbetaling van de laatste toekenning van € 50.000 en wil men reeds het uitbetaalde bedrag van € 50.000 terugvorderen. Met als logisch gevolg dat wij als gemeente weer in een nieuwe juridische procedure verwikkeld zullen worden, met alle negatieve gevolgen vandien. En laten wij het dan nog maar niet hebben over wat het voeren van al deze procedures ons wel kost.
N.a.v. het informatiebulletin van het college van 22 december 2010 heb ik u verzocht of u ook net als wij behoefte heeft om door het college eerder geïnformeerd te worden over hun nieuwe strategie in dezen. Zij willen dat pas doen tijdens de eerstkomende reguliere raadsvergadering die gehouden wordt op14 februari 2011. Wij vinden dit veel te laat. Een zichzelf respecterende raad zou, gezien de toch wel erg vreemde opstelling van het college van burgemeester en wethouders in dezen, toch van de hoed en de rand willen weten.

Wij betreuren het dat wij in feite enkel een reactie van Peter Visser van de SP hebben mogen ontvangen. Wat hij ons laat weten is vlees nog vis. Ik citeer: ‘’uitspraak loopt in de lijn van de verwachtingen. En het college zal ons als raad uitnodigen. Dus het komt vanzelf’’.
N.a.v. het bovenstaande willen wij u indringend verzoeken conform Artikel 17.2 van de Gemeentewet een extra raadvergadering te houden. Voor de duidelijkheid: Artikel 17.2 van de Gemeentewet houdt in: ‘’Voorts vergadert de raad indien de burgemeester het nodig oordeelt of indien tenminste een vijfde van het aantal leden waaruit de raad bestaat schriftelijk, met opgave van redenen daarom verzoekt’’.
Dat betekent dus concreet, dat als vier raadsleden dit schriftelijk verzoek zouden doen aan het college dit gehonoreerd dient te worden. Het moge duidelijk zijn dat wij een extra raadsvergadering op zeer korte termijn over dit heel belangrijk onderwerp nodig achten.
Indien u bereid bent om samen een verzoek voor een extra raadsvergadering in te dienen, laat ons dat dan weten voor 6 januari 2011.
Namens de raadsfractie van de PPGV,
Jef Kleijnen

← Vorig bericht

Twee Broekhemnaren vormen jubileumpaar.

CDA wil beleid bij extreem winterweer.

Volgend bericht →