Provincie grijpt niet in.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Provincie grijpt niet in.

In het besluitvormingsproces rond het Centrumplan.Deputé Ger Driessen ziet geen aanleiding om in te grijpen in de besluitvorming rond het Centrumplan in Valkenburg. Dat schrijft hij in een brief aan de samenwerkende ondernemers en burgers van Valkenburg aan de Geul. "Op basis van de reactie van de Adviescommissie Centrumplan heb ik er alle vertrouwen in dat het besluitvormingsproces met voldoende waarborgen is omkleed", aldus Driessen.

De Adviescommissie bestaat uit een evenredige vertegenwoordiging van belangenorganisaties en inwonergroeperingen uit de gemeente.

Lees hier brief van de secretaris van de Adviescommissie Centrumplan en de brief van deputé Driessen van de Provincie Limburg.Provincie Limburg
t.a.v. gedeputeerde de heer G .H.M. Driessen Postbus 5700
6202 MA MAASTRICHT
Valkenburg aan de Geul, 7 september 2010.
Onderwerp: Centrumplan Hart voor Valkenburg. Geachte heer Driessen,
Inzake opgemeld onderwerp vragen wij uw aandacht voor het navolgende-
Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Valkenburg aan de Geul
heeft begin dit jaar de Adviescommissie Centrumplan Hart voor Valkenburg (hierna: de commissie) ingesteld, met het doel haar besluitvorming rond het centrumplan (nog) beter te doen plaatsvinden. De commissie is zo breed mogelijk samengesteld uit vertegenwoordigers van ondernemers(organisaties), bewoners in het plangebied, overige belanghebbenden en betrokken burgers, vaak met een inhoudelijke expertise op het gebied van planontwikkeling en -realisatie.
Onlangs mochten wij van de zijde van het College van Burgemeester en Wethouders aan U cq Provinciale Staten gerichte correspondentie ontvangen waarin het beeld wordt geschetst van een proces met volstrekt onvoldoende communicatie en inspraak.
Onze commissie heeft op dinsdag 31 augustus 2010 over deze correspondentie gesproken en constateert dat zij zich absoluut niet herkent in het geschetste beeld. Integendeel, de commissie is van oordeel dat voor de ontwikkeling van het centrumplan de kaderstelling zoals deze democratisch gelegitimeerd door de Raad van de Gemeente Valkenburg aan de Geul plaatsvindt, leidend moet zijn. Onze commissie heeft een adviserende taak. Het Bevoegd Gezag dient vervolgens een belangenafweging te plegen, waarbij zij heeft aangegeven de adviezen van onze commissie te betrekken. Zowel de commissie, het College van Burgemeester en Wethouders, alsook de projectontwikkelaar zijn van oordeel dat er momenteel sprake is van een positieve dialoog, overigens binnen de eerder genoemde kaderstelling door de Raad van onze gemeente.
De leden van de commissie zijn voorts van oordeel dat individuele belangen (waarvoor zij overigens alle begrip hebben) in het wettelijke inspraaktraject een plek moeten krijgen.
De commissie achtte het dienstig ook haar standpunt onder uw aandacht te brengen, zulks met het oogmerk een bijdrage te leveren aan de beeldvorming rond een ambitieus project, gericht op een naar onze mening noodzakelijke upgrading van het centrum van ons Geulstadje.
Hoogachtend,
Adviescommissie Centrumplan Hart voor Valkenburg
namens deze
mr. M.C. Geurten (secretaris )

← Vorig bericht

Beslissing start onteigening panden centrum.

Zondag inzegening Sjötterbeeld.

Volgend bericht →