PvdA reageert op coalitie accoord

Voorpagina » Nieuws » Politiek » PvdA reageert op coalitie accoord

Een eerste reactie van oppositiepartij PvdA/D66 op het nieuwe coalitie accoord.Voorzitter,
De uitslag van de verkiezingen van 7 maart hebben aangetoond dat de kiezers vernieuwing dan wel verandering wensten. Op grond van deze uitslag was te verwachten dat de partijen die een overwinning behaald hebben als eerste de kans zouden krijgen een coalitie te formeren. Eens te meer omdat zeker twee van de nieuwe coalitiepartners in hun verkiezingsprogramma’ s hebben aangegeven dat verandering, openheid en vooral transparantie noodzakelijk zijn.
Het is in de democratie een goed gebruik dat na de vorming van een nieuwe coalitie de formateur verantwoording aflegt over het proces van coalitievorming en wel hier in de gemeenteraad. Dat is ook de reden geweest waarom ik in het presidium gevraagd heb om als agendapunt “verantwoording coalitievorming” op te nemen.
Vandaag krijgen we alleen officieel het coalitieprogramma aangeboden. En verantwoording afleggen zit daar (nog) niet bij. Een gemiste kans. Toch wil ik hier publiekelijk aangeven hoe wij de onderhandelingen zien en wat wij in eerste instantie van het akkoord vinden.
Ook de combinatie PvdAId66 heeft stemmenwinst behaald. Weliswaar niet in zetels, doch wel in percentage stemmen. Maar dat percentage was klaarblijkelijk niet genoeg om deze combinatie serieus te nemen en in eerste instantie direct bij de onderhandelingen te betrekken. Gaf de formateur aanvankelijk aan niet met de kleine partijen te willen spreken, naderhand mochten wij toch een uitnodiging ontvangen. Het gesprek verliep plezierig, maar al snel was duidelijk dat de combinatie PvdAfd66 niet tot de beoogde coalitie zou gaan behoren. Immers uit de krant mochten wij vernemen dat de SP gekozen had voor Transparant en AB. De programma’s zouden het dichts bij elkaar liggen.
Hoe het ook zij wij hebben nooit een onderbouwing van onze afwijzing gekregen- Over transparantie gesproken !
De keuze van de SP om samen met Transparant en AH een college te vormen verbaasde ons hogelijk. Werd AB door de SP niet altijd genoemd de partij van “list en bedrog”? Of bestaan nu ineens de verschillen tussen de partijen niet meer? En wat bezielde AB om zich te bekeren tot de SP, de partij die hen en de wethouders jarenlang bekritiseerd heeft en niet altijd op fijnzinnige wijze? Of was het zo dat AB de in de verkiezingstijd gebezigde slogan “met AB
regeer je mee” zonder meer gestalte wilde doen, hoe dan ook en met wie dan ook. Of kon AB niet anders omdat men bang was dat een andere partij
dan met de winst en dus een zetel in het college zou gaan weglopen?
Doch dit maar even terzijde. En waarschijnlijk is men de afscheiding van mevr Habets van AB al weer heel snel vergeten. Want nu kan men blijkbaar weer door een deur. Alleen omdat AB de vernieuwing aanhangt??
Van de partijen die aan de onderhandelingen hebben deelgenomen zou verwacht mogen worden dat zij deze transparant en open gevoerd zouden hebben. Dan zou iedereen het proces hebben kunnen volgen. Waar liggen de verschilpunten, wat is niet onderhandelbaar, waar is overeenstemming over bereikt en met welke inhoud. Niets van dit alles. Riekt dit niet naar
achterkamertjespolitiek, iets wat de SP en Transparant altijd anderen hebben verweten? De formateur geeft in een interview in de Gazet wel aan dat hij ook liever in het openbaar had onderhandeld en dat hij verantwoording van het proces heeft afgelegd bij Falcon Radio. Nou ja!! En het argument van de formateur dat als andere partijen niet in openbaarheid wilden vergaderen dan moest je daaraan maar voldoen omdat er anders geen coalitie tot stand zou
kunnen komen slaat nergens op.
Voorzitter ik kan niet anders dan te concluderen dat de twee andere partijen dus niet voor openbaarheid waren. En er zou toch meer openheid komen ??
De formateur heeft in hetzelfde artikel in de Gazet ook aangegeven dat hij gehoord had dat sommige partijen de SP wilde buiten sluiten. Met name noemt hij dan de combinatie PvdA/D66.
Ik weet niet waar hij dat gehoord heeft maar het slaat nergens op. Aan het begin van mijn betoog heb ik al aangegeven dat het logisch is dat de SP de onderhandelingen zou voeren. Dus van uitsluiting is geen sprake.
Voorzitter, de SP verwijt ons dat wij via de media communiceren. Hierop kan ik alleen maar zeggen wie de schoen past trekt hem aan !
Het moge duidelijk zijn dat wij vinden dat het proces van onderhandelingen en de formatie niet de schoonheidsprijs verdient en ook niet voldoet aan de vernieuwende gedachten van de nieuwe coalitiepartners. Dan zou je dus meer verwachten van de inhoud van het coalitieprogramma. Met spanning werd dan ook naar de inhoud van dit programma uitgekeken.
Via een persconferentie werd het programma bekend gemaakt nog voor dat de voorzitter van de raad conform de gebruikelijke juridische procedure zijn advies/mening kenbaar had kunnen maken. Wij vinden dit niet conform de regels en dus niet erg netjes !
Het programma roept het beeld bij me op “van noch vlees, noch vis “. Is dit nu de vernieuwing, verandering en transparantie die gepredikt werd?? En hebben nu zoveel kiezers op deze partijen gestemd om te mogen constateren, dat er in grote lijnen weinig veranderd.
Zeker er zijn accentverschuivingen aan te geven, maar veel moet nog worden besproken of nader worden bestudeerd. Men wist voorheen zo goed aan te geven wat er allemaal moest veranderen. Of is men bang voor tegenwind. Zie bijvoorbeeld de plannen met betrekking tot AH en de bungalow. Niets meer wordt er over gezegd nu er meteen massaal een reactie kwam.
Of wordt dit de nieuwe politiek. Eerst iets roepen, vervolgens kijken of er reactie komt en komt die dan gauw aanpassen of zwijgen. ? Voorzitter de
SP heeft eens geroepen Ze dronken een glas, deden een plas en gingen verder zoals het was.
Als ik voor het woordje was nu bijna zet dan kan deze spreuk ook nu weer opgaan, maar dan voor dit college.
Inhoudelijk zal ik nader op het programma ingaan op 29 mei. Wel zou ik nu al geïnformeerd willen worden over de vraag hoeveel tijd en dan bedoel ik met name van het ambtelijk apparaat is gestoken in de voorbereiding van deze coalitie. En dan niet tijd in uren uitgedrukt, maar wel in geld.
Voorzitter, een tanker op zee vereist op de brug een kapitein die alles goed kan overzien en een goede bemanning om gezamenlijk het schip op koers te houden. Ik ben bang dat dit college door meerdere kapiteins geleid zal worden. We zullen zien hoe men op koers blijft. We zijn benieuwd.
Voorzitter, ondanks alle kritiek en reserves wens ik het college een goede vaart toe. Al zal de zee soms wel hoog gaan, zullen stormen het tij teisteren en zullen alle zeilen bij moeten worden gezet en zullen alle hens aan dek moeten, om de koers te houden.
De PvdAID66 combinatie zal het college kritisch volgen en de oppositie zal zakelijk zijn.
Niet zoals de SP aangeeft vanuit onderbuikgevoelens. Die hebben wij niet ten aanzien van dit college. Wel zullen wel aan de kaak stellen waarvan wij vinden dat het anders moet en we zullen de partijen herinneren aan wat zij eerder allemaal hebben gezegd en beloofd.
Voorzitter, tot slot wens ik de nieuwe wethouders veel wijsheid toe.

← Vorig bericht

IBGV reactie op coalitie accoord

C.D.A. reactie op coalitie accoord

Volgend bericht →