Raad geen invloed op hoogte OZB belasting.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Raad geen invloed op hoogte OZB belasting.

Dit zou de rechtsongelijkheid tussen burgers en gemeenten aantasten.De PPGV-fractie in de gemeenteraad distantieert zich van de uitlatingen van AB-er Eric Donners over de te hoge OZB belasting in de gemeente Valkenburg aan de Geul. "Feit is dat de gemeenteraad geen invloed kan uitoefenen op die hoogte", schrijft Sjaan Savelsbergh van de PPGV.

Savelsbergh vindt het vreemd dat Donners nu over deze materie begint terwijl AB in januari 2010 over dit onderwerp niets te melden had. Donners zou spreken als lid van een raadscommissie.

"Bij mijn weten zit Donners niet in een raadscommissie", aldus Sjaan Savelsbergh.

Hieronder leest u de volledige brief van de PPGV fractie:

Sjaan Savelsbergh
Emmabergweg 7
6301 RD Valkenburg aan de Geul
Tel: 0436015668
Aan het college van burgemeester en wethouders
van en de raad van de gemeente Valkenburg a/d Geul
cc de media
Betreft: korte reactie op een artikel in dagblad de “Limburger” aangaande OZB tarieven.

Valkenburg aan de Geul 2 september 2010
Geacht college en leden van de raad,
Naar aanleiding van een publicatie in dagblad “de Limburger” d.d. 1 september 2010 waarin belastingadviseur Eric Donners namens de AB fractie uitlatingen doet over het feit dat, volgens hem, de waarde van de woningen in onze gemeente te hoog getaxeerd zou zijn het volgende;
In het artikel wordt gesuggereerd dat ‘politiek Valkenburg’, om te voorkomen dat de OZB-tarieven naar boven toe moeten worden bijgesteld, doelbewust de waarde van de huizen in Valkenburg aan de Geul te hoog heeft ingeschat. Wij kunnen de burgers van Valkenburg aan de Geul verzekeren dat hier geen sprake van is en dat de PPGV zich nooit en te nimmer zal inlaten c.q. meewerken aan dit soort praktijken.
Feit is dat de gemeenteraad geen invloed kan uitoefenen op de hoogte van de WOZ-waarde. Dit mede om te voorkomen dat rechtsgelijkheid tussen belastingplichtigen en rechtsgelijkheid tussen gemeenten in het gedrang komen. Het is aan de Waarderingskamer om te controleren of de taxatie van woningen aansluit op het marktniveau binnen een gemeente.
De Waarderingskamer geeft in haar rapport van bevindingen, gedateerd 3 november 2009, aan dat, uit onderzoek, blijkt dat de uitvoering van de Wet WOZ in de gemeente Valkenburg aan de Geul goed verloopt.
In het artikel wordt tevens melding gemaakt dat Dhr Donners lid is van de gemeenteraadscommissie in Valkenburg aan de Geul. Bij ons weten is dit niet het geval, maar dit terzijde, wij mogen aannemen dat hij namens de AB fractie spreekt.
Tijdens de discussie aangaande de OZB-tarieven 2010 in de commissievergadering van 20 januari 2010 werd door de PPGV fractie uitgebreid ingegaan op deze materie. We hebben ondermeer onder de aandacht gebracht dat het belang en de noodzaak van een uiterst zorgvuldig uitgevoerde hertaxatie nog is toegenomen. Dit mede gezien het feit dat de WOZ-waarde niet alleen de heffingsgrondslag biedt voor de onroerend-zaakbelasting maar ook als grondslag wordt gebruikt voor o.a. het eigenwoningforfait, de vermogensrendementsheffing, waterschapsbelasting en sedert 1 januari 2010 ook als grondslag voor de erfbelasting en schenkbelasting wordt aangehouden.
Aangaande de informatie naar de burgers toe hebben wij de volgende opmerking gemaakt; ‘Door de huidige situatie op de onroerendzaakmarkt verwachten veel burgers dat de WOZ-waarde van hun onroerende zaak fors is gedaald.
Door onbekendheid met de wijze waarop de OZB-tarieven worden bepaald, verwachten veel burgers tevens dat de aanslag onroerend-zaakbelasting 2010 in vergelijking met 2009 aanzienlijk lager is. Veel eigenwoning-bezitters zullen bij het ontvangen van de aanslag onroerend-zaakbelasting dan ook zeer ontstemd zijn. Een goede communicatie hieromtrent is dan ook noodzakelijk’.
Daar, tijdens de commissievergadering van 20 januari 2010, de fractie AB het niet nodig vond zich in de discussie te mengen, vragen wij ons oprecht af waarom Dhr Donner, als spreekgerechtigde van de fractie AB, het nodig heeft geacht thans deze uitlatingen op dit late tijdstip te doen immers, de burger heeft ondertussen al betaald.
Was het niet zuiverder geweest eventuele opmerkingen, vragen of kanttekeningen tijdens de commissievergadering door een commissielid naar voren te laten brengen zodat een en ander duidelijk gemaakt had kunnen worden. Dan had men, in onze ogen, niet overgegaan op deze vorm van sensatie zoeken middels het doen van zeer irrelevante en tendentieuze uitspraken via de media. Hetgeen alleen maar leidt tot onnodige onrust bij de burger die hierdoor wellicht op het verkeerde been gezet wordt.
met vriendelijke groet,
Namens de PPGV,
Sjaan Savelsbergh.

← Vorig bericht

Borden bij rotonde Sibbe weggehaald.

Koninklijke Onderscheiding Pierre Dullens.

Volgend bericht →