Raad neemt 28 besluitern over centrum.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Raad neemt 28 besluitern over centrum.

Centrumplannen leven onder bevolking.De Valkenburgse gemeenteraad kan dinsdag 30 juni 28 besluiten nemen omtrent de businesscase ‘Hart van Valkenburg’. De besluiten vormen een volgende stap in het renoveren van het centrum en het herstel van de cultuur-historische binnenstad.
De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul,
Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 23 juni 2009;
Gehoord de raadscommissies EFT en SOB d.d. 22 juni 2009

Besluit:
1. Akkoord te gaan met het herstel van de bebouwing naast de Berkelpoort (dichtzetten huidige doorgang voor gemotoriseerd verkeer).
2. Akkoord te gaan met de herbouw van de Geulpoort (inclusief voorzien van een nieuwe brug, alleen voor langzaam verkeer).
3. Kaderstellend te bepalen dat bij de uitwerking van de verkeersstructuren aandacht wordt besteed aan de fietsroutes en -stalling.
4. Akkoord te gaan met de in par. 2.3 vermelde uitgangspunten van de parkeergarage.
5. Kennis te nemen van de voorgestelde toepassing van de parkeernota (par. 2.4 )
6. Akkoord te gaan met het Programma van Eisen voor de technische uitvoering als vermeld in par. 2.5.
7. Te kiezen voor één van de genoemde alternatieven voor de ontsluiting van de parkeergarage (par. 2.6)
8. Akkoord te gaan met de voorgestelde openingstijden als vermeld in par. 2.7.
9. Te kiezen voor een Europese aanbesteding.
10. Te kiezen voor het zelf verwerven en slopen van panden.
11. Te kiezen voor het Berkelplein als tijdelijke locatie voor bestaande huurders.
12. Akkoord te gaan met het -als uiterste middel -inzetten van publiekrechtelijke middelen als WVG en onteigening.
13. Akkoord te gaan met de stedenbouwkundige kaders zoals verwoord in de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor het centrumplan Valkenburg.
14. Akkoord te gaan met toevoeging van ca 1.900 m2 winkels en 40 -55 appartementen aan het centrum.
15. Akkoord te gaan met de procedure en de locatie voor de herhuisvesting van ondernemers.
16. Akkoord te gaan met de voorgestelde procedure voor het bouwrijp maken van het plangebied.
17. Akkoord te gaan met de financiële opzet van het Centrumplan Valkenburg.
18. De helft van de kosten van de onrendabele top voor zijn rekening te nemen, zijnde 6,1 mln; in de andere helft ad 6 mln voorziet de provincie Limburg.
19. De financiële opzet voor de parkeergarage vast te stellen-
20. De voorgestelde tariefmaatregelen parkeren als kader vast te stellen voor het nader onderzoek naar de verkeerskundige effecten daarvan.
21. Het betaald parkeren in de parkeergarage 24 uur per dag te laten gelden, met dien verstande dat het college zoekt naar een oplossing waarbij de klant tussen 9 en 11.00 uur gratis kan parkeren.
22. De toeristenbelasting per 1 januari 2011 te verhogen van 1,13 naar 1,25 per persoon per nacht voor campings en van 1, 27 naar 1 ,60 per persoon per nacht voor hotels, pensions, bungalows.
23. de door de ondernemers te betalen bijdrage van 2 miljoen nader uit te werken en de extra inkomsten te zijner tijd te betrekken bij de vaststelling van de definitieve tarieven van de toeristenbelasting.
24. De risicoanalyse van het Centrumplan vast te stellen.
25. Akkoord te gaan met het bereikte onderhandelingsresultaat met 3 Wals verwoord in de vaststellingsovereenkomst.
26. Akkoord te gaan met de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de ontwikkeling van de locaties Villa Via Nova en het Polfermolengebied.
27. Akkoord te gaan met het ineens afwaarderen van de boekwaarde van het terrein Villa Via Nova en de daarmee gemoeide financiële consequenties ad 495.000,- Euro ten laste te brengen van de algemene dekkingsreserve (de boekwaarde van het weitje in het Polfermolengebied is 0).
28. akkoord te gaan met de wijzigingen 2, 3 en 4, mits deze esthetisch verantwoord en noodzakelijk zijn voor de hotelinvulling.
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 30 juni 2009.
Foto’s zien ?In MEDIA – onder fotoalbum 013 – vindt u alle (zover bij Tv Valkenburg bekend zijnde officiële) afbeeldingen die betrekking hebben op de hierboven genoemde punten.

← Vorig bericht

Risico tijdens verbouwing centrum.

Kerkbesturen Houthem, Berg en Broekhem fuseren.

Volgend bericht →