Raad niet volledig geïnformeerd?

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Raad niet volledig geïnformeerd?

Aannemer van Beers komt enkele honderdduizenden euro’s te kort?SP-raadslid Peter Visser maakt zich ernstig zorgen omtrent het Geulkade herstelproject in het centrum van Valkenburg. "Het blijkt uit diverse bronnen dat het project duurder uitvalt dan geraamd", schrijft hij in een brief gericht aan het Waterschap Roer en Overmaas en het College van B&W in Valkenburg.

Aannemer van Beers, die het werk is gegund, heeft bij het Waterschap gemeld dat het project niet voor het afgesproken bedrag voltooid kan worden. "Het blijkt dat het project vele honderdduizenden euro’s hoger uitvalt", schrijft Peter Visser.

De SP maakt zich tevens ernstig zorgen door een uitspraak van een algemeen bestuurslid van het Waterschap omtrent de combinatie mergel en beton.

B&W heeft de raadsleden geïnformeerd. "Deze informatie is niet helemaal compleet", schrijft Visser. Hij stelt tevens vragen aan het Waterschap omtrent de gunningsprocedure. "Waarom heeft u resoluut gekozen voor van Beers en niet voor Janssen De Jong? En heeft van Beers aantoonbare argumenten gebruikt om extra geld te vragen?", wil de SP weten.
Hieronder leest u de volledige SP-brief aan het Waterschap:

Aan: Het dagelijks bestuur en algemeen bestuur van Waterschap Roer en Overmaas.
Ter info mede aan: B&W van Valkenburg en GS van Limburg i.v.m. het noemen van hun naam.
Datum: 22-02-2011
Betreft: Vragen vanwege uitvoering en financiële afhandeling Geulkadeproject Valkenburg.
Geachte besturen van R&O,
U heeft onlangs een uitgebreid artikel in de media kunnen lezen over de afhandeling van het Geulkadeproject. Tevens het gegeven dat een nieuwe muur al omgevallen is. Daarnaast blijkt inmiddels uit bronnen dat het project uiteindelijk veel duurder uit valt dan was afgesproken. Dit zijn de redenen dat de SP fractie van de gemeenteraad in Valkenburg zich tot u wendt met vragen.
Een samenwerkingsverband op 50 – 50 basis van uw Waterschap met de gemeente Valkenburg, waarbij de provincie de gemeente Valkenburg een financiële ondersteuning biedt, voert het Geulkadeproject uit. Het project is al in een vergevorderd stadium.
Er is de laatste tijd enige ophef ontstaan.
– Er was een meningsverschil tussen Roer en Overmaas en Valkenburg over welke aannemer dit project gegund zou krijgen, van Beers of JaJo. De laatste aanbieder zou enkele honderdduizenden euro’s lager ingeschreven hebben.
– De uiteindelijk gegunde aannemer van Beers heeft zich bij uw waterschap gemeld met de mededeling dat ze het project voor het afgesproken bedrag niet kan voltooien. Er zouden vele honderden duizenden euro’s bijgelapt moeten worden.
De gemeente Valkenburg a/d Geul heeft de laatste jaren meerdere grootse plannen op de rails gezet die veel geld kosten waarvoor o.a. inwoners zwaarder belast gaan worden in tijden dat hun welvaart vanwege de recessie toch al daalt.
Plannen die qua uitvoering en financiën in zwaar weer verkeren.
– Nu blijkt dat het project kademuren Geul ook vele honderdduizenden euro’s duurder gaat worden.
– Dit ook nog eens los van het feit dat velen, waaronder een algemeen bestuurslid van Roer en Overmaas, vrezen dat de kwaliteit van de uitvoering bedenkelijk is omdat de combinatie van beton en mergel geen goede hechting biedt.
Voornoemde is voor de SP fractie in de raad van Valkenburg reden om zich ernstig zorgen te maken.
B&W van Valkenburg heeft de raad al van informatie voorzien. Deze informatie is niet helemaal compleet en willen wij aangevuld zien. Daarnaast wil onze fractie ook graag door middel van vragen aan Roer en Overmaas informatie van de partner van Valkenburg krijgen.
Wij stellen het op prijs indien wij antwoord krijgen op de volgende vragen (WOB):
1. U heeft resoluut gekozen voor van Beers, boven JaJo. Kunt u daarvoor de redenen aangeven?
2. Valkenburg heeft met R&O en de voorzitter van het bestuur een briefwisseling gehad over de gunning. Valkenburg stuurde een brief naar het adres van R&O en naar het huisadres van de voorzitter van het bestuur. U heeft deze brieven beantwoord. Kan de SP fractie uw brieven ter inzage krijgen (WOB)?
3. Gezien drie partijen geld hebben ingelegd (R&O, Valkenburg en Provincie), waarom heeft het besluit van de gunning niet in goed overleg plaats gevonden?
4. Is in het oorspronkelijke aanbestedingscontract niet opgenomen dat het een vast bedrag is waar niet van afgeweken kan worden en zo neen, waarom niet?
5. Zijn er vanaf het moment van de gunning in de uitvoering van de verschillende fases nog wijzigingen in het project aangebracht waardoor het project duurder werd, indien ‘ja’ waarom zijn deze niet direct verwerkt in de gunning, waardoor de volksvertegenwoordiging op de juiste manier inzicht zou hebben in de extra kosten?
6. Gezien het gegeven dat er al een kademuur is omgevallen en dat van Beers heeft aangegeven het werk voor het afgesproken geld niet af te krijgen en nog eens vele honderdduizenden euro’s wenst te krijgen, heeft u spijt van uw keuze voor van Beers?
7. Van Beers geeft aan dat door wijzigingen en materiaalkosten het project duurder is geworden, wat een reden zou zijn voor de extra kosten van het project. Dit ondanks onze informatie dat materiaalkosten sinds de aanbesteding niet in prijs zijn verhoogd en zelfs extra btw-voordeel is. Vreest u niet dat van Beers valse argumenten gebruikt om extra geld te krijgen?
8. Kunt u de SP fractie precies aangeven welke aantoonbare argumenten van Beers gebruikt om extra geld te vragen?
9. Kunt u spoedig een volledig transparant financieel overzicht aanbieden?
10. Werkt R&O met mogelijkheden voor toezicht van een rekenkamer (zoals gemeenten en provincie) en bent u bereid om dit geheel te laten onderzoeken op juiste besluitvorming en uitvoering?
Met vriendelijke groeten,
de fractie van de SP in Valkenburg a/d Geul,
Peter Visser

← Vorig bericht

Winst voor HV Vilt Bequick D’s tegen BDC.

Analoog beeld Tv Valkenburg niet optimaal.

Volgend bericht →