Reactie van de Dorpsraden op het Coalitie-akkoord

Voorpagina » Nieuws » Politiek » Reactie van de Dorpsraden op het Coalitie-akkoord

Ten aanzien van het bereikte coalitieakkoord merken de gezamenlijke dorpsraden het volgende op. Met instemming constateren we dat veel onderwerpen aan de orde komen die vanuit de invalshoek leefbaarheid en vitaliteit van kernen (soms zeer) relevant zijn. Positief vinden we verder, dat voor een aantal van die issues, zoals het onderhoud van trottoirs en wegen, een planning op kernniveau voor ogen staat. Dit kan de duidelijkheid naar de inwoners toe ten goede komen. Wij hopen in de gelegenheid te worden gesteld hier een zinvolle bijdrage in te kunnen leveren. Dat geldt ook voor het (achterstallig) onderhoud van wandelpaden en de toegankelijkheid daarvan voor kinderwagens, rolstoelen etc. In dit verband pleiten we ervoor om de noodzakelijk geachte inzet van extra middelen voor onderhoud van wegen zodanig integraal te laten zijn, dat daar waar mogelijk combinaties op de drie terreinen in een wijk niet op voorhand uitgesloten worden.

Hoopvol zijn we eveneens over het voornemen om vanuit toeristisch beleid de lokale economie te ondersteunen door in de kernen in te zetten op een aantal belangrijke randvoorwaarden als natuur en voorzieningen; dat is immers niet alleen in het voordeel van de ondernemers en de rustzoekende toerist, maar ook de lokale bevolking kan daarvan profiteren.

De uitdaging in het akkoord over het ontwikkelen van een visie op de toekomst van onze kernen zullen we –zo veel mogelijk via het spoor van dorpsontwikkelingsplannen- zeker oppakken.

Evenwel realiseren we ons, dat dit akkoord nadere concretisering vraagt. We gaan ervan uit, dat die uitwerking zal plaats vinden in de geest van hetgeen we met de voorzitters van de vorige fracties hebben besproken ten aanzien van onze rol, positie en ondersteuning. Dat geldt wat ons betreft niet alleen voor de bovengenoemde onderwerpen, maar ook voor andere, voor de leefbaarheid van onze kernen relevante thema’s (zoals behoud huidige basisscholen, ondersteuning vrijwilligerswerk en gemeenschapshuizen, servicewinkels/steunpunten bank/TPG etc.). We veronderstellen dat bij hetgeen op blz. 8 onder “Actieve betrokkenheid” is vermeld ook nadrukkelijk gedacht is aan dorpsraden. Mocht u daar anders over denken, dan hopen we dat u dat bij de bespreking van het akkoord op 31 mei ook zult aangeven. Aansluitend hieraan geven we in overweging of een meer kerngerichte aanpak, waarbij één portefeuillehouder aanspreekpunt en verantwoordelijk is voor al hetgeen voor een kern van belang is, voor alle betrokkenen geen meerwaarde kan hebben.

Tot slot dringen we er bij het college op aan om op korte termijn met ons gezamenlijk in overleg te treden over de wijze waarop een en ander verder uitgewerkt kan worden.

Met vriendelijke groet,

namens de dorpsraad Berg en Terblijt

namens de dorpsraad Houthem Sint Gerlach

namens de dorpsraad Schin op Geul

namens de dorpsraad Sibbe-IJzeren

de voorzitters

← Vorig bericht

Walram 2 speelt finale voor promotie naar de 1ste klasse!

Start woningbouw brandweerkazerne

Volgend bericht →