Reactie van IBGV tijdens bespreking van het Coalitie-akkoord

Voorpagina » Nieuws » Politiek » Reactie van IBGV tijdens bespreking van het Coalitie-akkoord

In het laatste persbericht aangaande de coalitiebesprekingen werd ruim anderhalve maand geleden (15 april) een tipje van de sluier opgetild aangaande de beleids-onderwerpen waarop de nieuwe coalitie overeenstemming had bereikt en ik moet u zeggen dat een groot deel van de onderwerpen, stilzwijgend mijn instemming konden krijgen. Meer nog door de bijdrage van de formateur, die letterlijk stelt in deze brief dat “deze en andere zaken in het definitieve coalitieakkoord nader worden uitgediept”.

Helaas, van dit alles nagenoeg niets.

Een zwak, weinigzeggend document volgt. Een document ook, dat absoluut niet doelgericht, laat staan met een smartformulering is ingevuld of onderbouwd.

Een document waarbij de fracties van SP/AB/Transperant met een overgroot deel aan open eind omschrijvingen getracht hebben – enigszins zonder gezichtverlies naar programma’s en verkiezingspropaganda toe – een akkoord te presenteren, waarbij geen concrete keuzes worden gemaakt.

Op 3 mei jl. noemde ik het al – het akkoord van de armoede of beter gezegd ‘een armoedig akkoord’ – dat absoluut geen recht doet aan de titel “het kan anders, het moet beter”.

Dat het anders kan stond en staat buiten kijf, getuige ook de uitspraken en stellingname in de diverse verkiezingsprogramma’s van voornoemde fracties. Helaas van de vele toezeggingen en beloftes aan de kiezers vindt men nagenoeg niets concreets terug in dit akkoord.

Dat het blijkbaar niet beter hoeft, blijkt uit het gegeven dat de huidige coalitie het overgrote deel aan beleidsvelden oppervlakkig en summier houdt en slechts een zéér klein aantal beleidsvelden een vernieuwend aspect in zich hebben. Sterker nog men geeft aan, beleid te willen ontwikkelen dat de afgelopen periode ree is ingevoerd!!

Het is mij bekend dat vandaag van ons verwacht wordt inhoudelijk reageren op het voorliggende akkoord.

Echter wij kunnen niets anders constateren dan dat er in het voorliggende akkoord te veel open eind constateringen zijn opgesomd en er te weinig concrete, laat staan vernieuwende onderdelen worden verwoord.

Het voorliggende akkoord is zeker niet geruststellend in het perspectief van de verdere ontwikkeling van de regio maar vooral van de gemeente Valkenburg aan de Geul.

Als IBGV fractie zien wij de eerste inhoudelijke discussie dan ook eerst zitten, als de huidige coalitie en een aanvang maakt met besturen!

Besturen is toch vooruitzien? Nou dan.

Coalitiefracties kom uit die afwachtende houding, die aangeleerde gevechtshouding, en onderneem actie! Ga besturen en aan de slag met de smartformulering en financiële onderbouwing van het meerjarenprogramma voor de komende raadstermijn.

Eerst dan kunnen we in onze bevinding een gedegen inhoudelijke discussie met elkaar voeren in deze raad.

Verder hoop ik dat de formateur en huidig wethouder Kleijnen zijn toezegging van 3 mei jl. vom geeft en dat binnen afzienbare termijn een collegeprogramma met financiële onderbouwing aan deze raad zal worden gepresenteerd.

I.d.u.

W.H. Weerts.

Raadsfractie ibgv.

← Vorig bericht

CDA vraagt tijdens de Raadsvergadering een interpellatie-debat aan

zwemclub valkenburg organiseert kring speedo finales.

Volgend bericht →