Risico tijdens verbouwing centrum.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Risico tijdens verbouwing centrum.

Bezorgdheid CP over op handen zijnde plannen.Aan de leden van de gemeenteraad van de Gemeente Valkenburg aan de Geul.
Valkenburg aan de Geul, 11 juni 2009

Betreft: raadvergadering juni/juli 2009
Onderwerp: Centrumplan Valkenburg

Geachte raadsleden,

Ondernemers in Valkenburg hebben stuk voor stuk hart voor Valkenburg. Ook de ondernemersvereniging Centrum Promotion heeft herhaaldelijk uitgesproken een groot voorstander te zijn van plannen welke leiden tot een verbetering van de bezoekkwaliteit van Valkenburg en!!.. een verbetering van het ondernemersklimaat in Valkenburg. Voor veel van de thans voorgestelde plannen hebben wij waardering, maar niet voor alle plannen…. Wij hebben het raadsvoorstel aandachtig gelezen en maken daarbij de volgende opmerkingen:

Betrokkenheid ondernemers.
Alvorens inhoudelijk in te gaan op de plannen zoals die zijn omschreven in het voorliggende raadsvoorstel, moet ons van het hart dat, ondanks herhaalde toezeggingen van de zijde van het gemeentebestuur, de ondernemersvereniging Centrum Promotion, andere brancheverenigingen, de VOR en de individuele ondernemers niet betrokken zijn geweest bij het samenstellen van dit raadsvoorstel. Wij zijn niet gehoord, niet geraadpleegd en voelen ons enigszins genegeerd, terwijl wij toch rechtstreeks belanghebbende zijn. Er wordt wel eens gezegd dat er klankbordgroepen waren samengesteld. Voor zover dat al juist is kan worden vastgesteld dat deze klankbordgroepen nimmer welke andere ondernemer of ondernemersorganisatie dan ook hebben vertegenwoordigd en dat de frequentie waarin deze klankbordgroepen bijeen kwamen en de daarin besproken onderwerpen geen enkele rechtvaardiging bieden voor de stelling dat ondernemers bij het opstellen van deze centrumplannen zijn betrokken. Wij wijzen een dergelijke suggestie dan ook als volledig onjuist van de hand.

Wij kunnen het raadsvoorstel nu dan ook niet anders beoordelen dan op basis van de tekst van het onderhavige voorstel zelve en datgene wij als ieder ander in de media daarover hebben kunnen lezen.
Is het verhaal compleet?
Wij hebben waardering voor de wijze waarop een aantal onderwerpen in een breder verband bijeen gebracht is, waardoor de onderlinge samenhang meer zichtbaar kon worden gemaakt. Daar schuilt wel een risico in dat een aantal andere knelpunten wat onderbelicht is gebleven. Wij noemen u de aanslepende situatie van de Wilhelminalaan, het winkelgebied Passage en Lindenlaan, met het project postkantoor en bijna nog pijnlijker het verpauperen van de Plenkertstraat. Onze vereniging heeft in alle delen van Valkenburg haar leden en verwacht dat het gemeentebestuur ook oog heeft voor de soms moeilijke omstandigheden waarin ondernemers daar de boterham moeten verdienen. Wij hadden graag gezien dat het gemeentebestuur met ons en andere brancheorganisaties vooraf een gesprek gevoerd zou hebben over ‘ondernemen in Valkenburg’. Juist nu de economische omstandigheden het ondernemen onder druk zetten verwachten wij een nog grotere betrokkenheid van ons gemeentelijk bestuur bij het ondernemen in al haar facetten. In het raadsvoorstel (pagina 6) worden de plannen met betrekking tot evenementen op het plein niet nader uitgewerkt. Wij zijn van mening dat wij sterke evenementen nodig hebben, breed van opzet en door het hele jaar heen.
Er is een andere kant aan de economische impuls!
Zoals gezegd, zijn wij als ondernemers niet betrokken geweest bij het opstellen van de plannen. Wij kennen het rapport niet van ECORYS en kunnen ook niet beoordelen waarop de conclusie gebaseerd is dat de omzetgroei in de detailhandel 25% zou bedragen. Wij veronderstellen dat hiermede bedoeld wordt de omzetten die in de ‘nieuwbouw’ van het winkelcentrum gegenereerd zullen worden. Wij willen meegaan in de gedachte dat meer bezoek aan Valkenburg ook meer bezoek aan de bestaande winkels kan opleveren. Onderzoek daarnaar is voor zover wij weten niet gedaan, althans wij waren daar niet bij betrokken.

Wat wel vaststaat, door te kijken naar winkelcentrum plannen die elders gerealiseerd worden, is dat de bestaande detailhandel tijdens de sloop, bouw, herinrichtingsplannen van een nieuw centrum gedurende een aantal jaren! grote omzetverliezen kent en dat elders menig ondernemer zijn zaak heeft moeten sluiten voordat het betreffende centrumplan na soms veel vertraging gereed kwam.

Wij missen de paragraaf die ingaat op de moeilijke omstandigheden voor ondernemers die tijdens de herontwikkeling van het centrum op de eigen locatie blijven zitten. De achterblijvers in de bouwput. Centrum Promotion roept met kracht op tot het instellen van een compensatiefonds waarop deze ondernemers een beroep kunnen doen indien hun eigen bedrijfsvoering ten gevolge van de bouwplannen gevaar loopt.

Bijdrage MKB.
Enigszins verbaasd nemen wij kennis van de aanname dat ondernemers een convenant gesloten zouden hebben op basis waarvan aan ondernemers elk jaar een bedrag van € 200.000 gevorderd zou kunnen worden. Wij snappen niet goed op welk convenant deze keer gedoeld wordt, maar zoals in het raadsvoorstel wordt aangegeven wordt wellicht geduid op de toeristische visie van 2002. Inmiddels is de toeristische visie losgelaten, heeft de baatbelasting het niet gehaald en is een zeer groot gedeelte van de ondernemers van 2002 gemuteerd. Met andere woorden ook nu wreekt het zich dat over dit onderwerp geen voorafgaand overleg met de ondernemers en ondernemersverenigingen van 2009 heeft plaatsgevonden. Een eventuele bijdrage van ondernemers zal naar ons oordeel alleen ingeboekt mogen worden na zorgvuldig overleg en afweging van de belangen van alle betrokkenen. In het stuk wordt aangegeven dat het MKB gevormd wordt door een veelheid van kleinere ondernemingen, maar getotaliseerd gezien kan worden als een grote werkgever. Juist om die reden hebben ondernemers zich georganiseerd en wensen zij zich vertegenwoordigd te zien door de resp. brancheorganisaties, zoals Centrum Promotion.

Businesscase en brancheringscommissie
Hoewel wij de businesscase niet kennen (zie pag 11) en wij ook hierin geen gesprekspartner waren, vermoeden wij dat bij de ontwikkeling van de centrumplannen geen rekening gehouden is met de wensen van de zittende detailhandel op het gebied van de meest wenselijke branchering. Aan onze vele malen geuite wens om te komen tot een brancheringcommissie is door de gemeente nog geen gevolg gegeven. Wij overwegen dan ook om in samenwerking met het Hoofdbedrijfsschap Detailhandel zelf een onafhankelijke brancheringscommissie in te stellen.

Terloops wordt bij de ambitie (pagina 12) ook gesproken over de ontwikkeling van medisch toerisme. Als een completair marktsegment lijkt ons dat niet verkeerd. Wij gaan er dan wel van uit dat het traditionele toerisme in al haar facetten, waardoor Valkenburg groot is geworden, onverminderd gesteund blijft worden. Wij nemen aan dat een verhoging van de toeristenbelasting daar niet direct een positieve bijdrage aan levert.

Parkeren.
Het koopcentrum heeft als een sterke concurrentietroef naar de regio het vrij parkeren tot 11 uur. Juist omdat onze parkeertarieven in vergelijking met de regio tot de hoogste behoren. Het geeft geen pas om te suggereren dat ondernemers de eerste paar uur parkeren dan maar voor hun rekening zouden moeten nemen, terwijl er ook tal van andere maatregelen voorgesteld worden die ondernemers voor extra hoge lasten zullen stellen. Wij raden dringend een grote terughoudendheid aan bij het opnieuw verhogen van parkeertarieven, zie de terugval van het bezoek aan Valkenburg bij eerder doorgevoerde verhogingen van parkeertarieven. Ook het verlengen van de uren waarop betaald parkeren wordt ingevoerd wijzen wij af. Wij pleiten daarentegen voor een spoedige invoering van betaald parkeren achteraf. Iets waar iedere zichzelf respecterende stad al lang mee bezig is.
Openbare ruimte
Ondanks alle goede plannen, (met realisatieprognoses vanaf 2012, 2014??) moeten we vaststellen dat het onderhoud van vandaag het straatbeeld in negatieve zin beïnvloedt. Wij zouden graag willen weten welke maatregelen genomen gaan worden om het achterstallig onderhoud terug te dringen en het straatbeeld er tijdens de herontwikkelingsplannen, nu en in de komende jaren, goed te laten uitzien.
Veiligheid
Ook het onderwerp veiligheid wordt genoemd. Het is te eenvoudig om te veronderstellen dat met meer bewoning de sociale controle en daardoor de veiligheid toeneemt. Wij betreuren de passieve houding die de gemeente inneemt bij het dossier Keurmerk Veilig Ondernemen en maken ons daarnaast grote zorgen over de beschikbaarheid van politie-inzet in de nachtelijke uren en tijdens de weekenden.
Geulpoort
De herbouw van de geulpoort lijkt ons vanuit ondernemersstandpunt een ‘haastklus’ in de plannenmakerij. Niet alleen wordt er een heel groot beslag gelegd op investeringmiddelen die elders hard nodig zijn, maar wordt ook een economische ader doorsneden. Grotestraat en Th Dorrenplein worden visueel gescheiden, daar waar verbinden juist noodzaak is. Passanten vanuit de Grotestraat zullen bij de poort omkeren, zoals dat ook gebeurt bij de Berkelpoort. Het hotel en de Geulpoort zorgen voor een grote schaduwwerking op het plein. Wij weten ook niet wat er verstaan moet worden onder een social return project, maar het klinkt als een bouwplaats die te lang de bedrijfsvoering van een aantal bedrijven aan het plein en in de Gosewijnstraat zal schaden. Wij vernamen dat het de bedoeling is er een bijna permanente meerjarige mergelbouwwerkplaats van te maken. Wat dit voor aanliggende bedrijven betekent laat zich raden!

Navraag leerde ons dat de meest betrokken ondernemers in dit gebied niet betrokken zijn bij de plannenmakerij om de geulbruggen te versmallen. Zij lezen alles uit de krant, terwijl op pagina 15 nog maar eens gesteld wordt dat “bewoners en ondernemers de kans krijgen om hierin mee te denken”. Kortom wij raden dringend aan om geen besluiten te nemen met betrekking tot de Geulpoort zolang alle consequenties voor ondernemers aan weerszijden van de poort niet in kaart gebracht zijn.

Tijdelijke winkelcentrum Berkelplein
Wij begrijpen dat, indien er gebouwd moet worden aan een nieuw centrum, er dan een alternatief winkelcentrum ingericht moet worden. Nu reeds benadrukken wij dat er dan totaal nieuwe looproutes naar en van het centrum zullen ontstaan en dat er ander koopgedrag zal optreden. Wij pleiten nu reeds voor het deugdelijk aanduiden van looproutes naar het ‘bestaande’ winkelcentrum, waar tal van ondernemers achterblijven in één grote bouwput en dit dwingend voor te schrijven aan de kandidaat projectontwikkelaars. Risicoanalyse Wij zijn zeer teleurgesteld in de door het college opgestelde risicoanalyse. Hoewel bij voortduring gepraat wordt over de economische aspecten van de plannen etc., wordt geen enkele keer stil gestaan bij de betekenis van de plannen met name tijdens de uitvoering ervan, voor de ondernemers!
De kleine en middelgrote ondernemer loopt enorme risico’s tijdens de uitvoering van de plannen. Vraagstukken als bereikbaarheid, aantrekkelijkheid, omzetderving, permanent klantenverlies etc., maar geen van die aspecten wordt in deze centrumplannen aangestipt. Als Centrum Promotion hadden wij verwacht juist hierover met het gemeentebestuur van gedachten te mogen hebben wisselen. Een wrange bijsmaak krijgen wij dan ook als tegelijkertijd aangekondigd wordt dat er zo goed met ondernemers en andere betrokkenen gecommuniceerd is en zal worden.
Samenvattend.
Centrum Promotion en de ondernemers zijn niet tegen verbeterplannen van en voor Valkenburg. Wij, juist wij! hebben hart voor Valkenburg. Wij zijn ervan overtuigd dat het welslagen van deze plannen beter gezekerd is met een brede loyale steun van brancheorganisaties en respect van ondernemers. Die steun en dat respect moeten verdiend worden door ondernemers als volwaardige gesprekspartners te zien. Dit laatste ervaren wij op dit moment allerminst! U gaat belangrijke besluiten nemen, besluiten die belangrijk zijn voor Valkenburg, maar ook voor de ondernemers die elke dag weer, nu en in de toekomst, hun brood moeten verdienen in het Hart van Valkenburg. Wij rekenen op u!
Namens het bestuur van Centrum Promotion
Chretien Jamin -Voorzitter –

c.c. College van B&W van de gemeente Valkenburg aan de Geul
Leden Centrum Promotion
Collega ondernemersverenigingen
Hoofdbedrijfsschap Detailhandel

← Vorig bericht

Reactie op TV-item over Curfsweg en Curfsbrug.

Raad neemt 28 besluitern over centrum.

Volgend bericht →