SP-fractievoorzitter Corry Fulmer schrijft open brief

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » SP-fractievoorzitter Corry Fulmer schrijft open brief

Reactie op “winkeliers: gemeente praat te vaak zonder ons”.Raadsfractie van de SP
Vroenhof 88 B
6301 KH Valkenburg aan de Geul
Tel: 0436041523
Aan de inwoners en ondernemers van Valkenburg a/d Geul.

Cc de raad en het college van burgemeester en wethouders.
Cc de media.
Reactie op het artikel in Heuvelland actueel d.d. 11 maart 2009.

Onderwerp: “winkeliers: Gemeente praat te vaak zonder ons”.
Houthem, 12 maart 2009.
Beste mensen,

Naar aanleiding van dit artikel het volgende;Onze fractie vind het jammer dat in dit artikel door bepaalde personen gesuggereerd wordt dat, in zake de verbouwingsplannen van het centrum, er geen sprake zou zijn van communicatie en overleg door het college met onze ondernemers. Hier wordt, naar onze mening, een zeer onterecht beeld geschetst van de werkelijke gang van zaken. Het college heeft ons verzekerd dat zij van meet af aan, dus al in het voortraject, veelvuldig overleg heeft gehad met belanghebbenden uit alle geledingen. Uiteraard waren hier ook de ondernemers bij betrokken. Zo zijn er destijds denktanks in het leven geroepen om de invulling van het centrumplan samen vorm te geven. Gaande de rit van voorbereiding is het college steeds in nauw overleg met de ondernemers verder gegaan met het ontwikkelen van het centrumplan.
Ook nu deze plannen eindelijk vastere vorm beginnen te krijgen en we binnenkort, naar het zich laat aanzien, gaan beginnen met de gefaseerde uitvoering van het centrumplan wordt keer op keer, tijdens bedrijfsbezoeken en vergaderingen van de VOR, de stand van zaken en het plan van aanpak besproken.Ook wordt momenteel, door het college, de mogelijkheid onderzocht om naast de, reeds bestaande overlegsituaties, netwerkborrels te gaan organiseren.Het college heeft ons verzekerd er zorg voor te dragen dat tijdens werkzaamheden de ondernemers zo min mogelijk overlast zullen ondervinden en dat hun zaak, zo goed als mogelijk, bereikbaar zal zijn voor hun klanten. Ook qua tijdsplanning zal rekening worden gehouden met de ondernemers. Zo zal de Wilhelminalaan er tijdens het vakantieseizoen niet opgebroken bij liggen en zullen pas ná het seizoen de werkzaamheden weer hervat worden.
De raad heeft n.a.v. het voorstel van de SP bewust gekozen voor een gefaseerde aanpak zodat er geen sprake zal zijn van één grote bouwkuil in het centrum. Bovendien is het voordeel van deze aanpak dat per deelproject maatregelen getroffen kunnen en zullen worden om overlast voor zover als mogelijk, uiteraard niet alleen voor onze ondernemers, maar ook voor onze inwoners en bezoekers, te beperken.De gefaseerde aanpak heeft ook het voordeel dat ieder deelproject afgerond zal worden vooraleerst er over gegaan wordt op een volgende onderdeel. Deze werkwijze zal de duur van de werkzaamheden verkorten. Dit alles zal er toe bijdragen dat de overlast, voor een groot deel, beperkt wordt en dat de ondernemer niet onnodig gehinderd wordt.
Inspraak, overleg, communicatie en meedenken zijn begrippen die door sommige mensen in onze gemeente gezien wordt als eenrichtingsverkeer. Vanwege het feit dat er gekozen is voor een financieel haalbaar plan, waar wellicht ook onderdelen in zitten waar niet iedereen het mee eens is, wordt, ten onrechte overigens, verondersteld dat er geen rekening is gehouden met bezwaren en dat deze niet in de afwegingen zijn meegenomen.De opdracht die de raad zichzelf heeft gesteld is om, na alle jaren van het maken van plannen die financieel niet haalbaar bleken, een centrum plan te ontwikkelen dat daadwerkelijk uitgevoerd kan worden. De raad heeft vervolgens het college de opdracht gegeven hier mee aan de slag te gaan en binnenkort zal met het eerste project gestart worden.
Men kan het uiteraard niet iedereen naar de zin maken en de afweging die wij steeds gemaakt hebben en nog zullen moeten maken zal altijd gericht zijn op het algemeen belang, dus het belang van alle inwoners en ondernemers in onze gemeente.Bovendien betreft het hier een majeur plan waarvan de opstart nu eenmaal zeer zorgvuldig dient te gebeuren, wat tijd nodig heeft. De kwaliteitseisen zoals vastgelegd door de raad worden in ieder project meegenomen in de planning Als er nog geen zicht is op wanneer er met bepaalde onderdelen een aanvang gemaakt gaat worden is het onmogelijk mensen hier over te informeren.
Echter, zodra het voortraject is afgesloten zullen wij er op toezien dat per deeltraject, dat zal worden uitgevoerd, iedereen uitvoerig geïnformeerd wordt. Kortom zoals al gezegd, jammer dat sommige personen persisteren in negatief denken en dat terwijl wij, gezien de crisis die momenteel heerst, alle zeilen bij moeten zetten om de economie van onze gemeente, die hier toch al merkbaar onder te lijden heeft een impuls te kunnen geven. Als gemeente dienen wij er alles aan te doen om te voorkomen dat door ons handelen, of niet tijdig handelen, onze economie verder in een neerwaartse spiraal terecht komt.De” klagende” ondernemers in dit artikel geven nota bene zelf aan dat er iets gedaan moet worden om het ondernemersklimaat te versterken en dat deze taak bij de gemeente ligt!
Het centrumplan draagt er aan bij om zaken zó op de rails te krijgen dat wij het dicht slibben van de economische ader mogelijk kunnen voorkomen en dat is natuurlijk niet alleen goed voor onze inwoners, maar uiteraard ook voor onze ondernemers die dan op hun beurt weer kunnen investeren in de toekomst. Ofschoon door de personen in het artikel gesuggereerd wordt dat alle ondernemers in onze gemeente dezelfde mening zijn toegedaan is dit niet het geval. Gelukkig heeft een meerderheid van onze ondernemers wél vertrouwen in de gemeente. Zij zien de realisatie van het centrumplan met enthousiasme tegemoet en nemen de ongemakken, die de uitvoering zeker met zich mee zal brengen, voor lief.
Het resultaat zal beslist vruchten afwerpen en, naast dat het er veel mooier uit zal zien, zal ook het hoofddoel, namelijk het stimuleren van de economie in gang gezet zijn. De ondernemers die actief met ons meedenken dragen hun steentje bij om van het centrumplan een groot succes te maken. En, zoals eenieder bekend, ieder steentje is belangrijk om iets groots van de grond te krijgen. Bovendien zal de SP fractie ten alle tijden de vinger aan de pols houden en erop toezien dat, gedurende de rit, met alle betrokkenen wordt gecommuniceerd en dat, tijdens de uitvoering, rekening zal worden gehouden met de belangen van iedereen.
Indien voorstellen worden gedaan door inwoners of ondernemers die de uitvoering van het centrumplan ten goede kunnen komen zullen wij zeker niet nalaten hier een luisterend oor voor te hebben en, indien bruikbaar, deze aan de raad en het college voor te leggen.Positief denken zet zoden aan de dijk… kritisch denken houdt ons allen alert… negatief denken stagneert en veroorzaakt onrust… dus mensen samen de schouders eronder!
Met vriendelijke groet,
Namens de SP fractie,
Corry Fulmer-Bouwens

← Vorig bericht

Oranjegalerie wordt uitgebreid

Aanleg tuin rond kerk

Volgend bericht →