SP, Transperant en AB willen verplaatsing bushalte

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » SP, Transperant en AB willen verplaatsing bushalte

In de Stationsstraat vanwege onveilige situatieRaadsfractie SP Raadsfractie Transperant Raadsfractie Algemeen Belang
Peter Visser Jacques Blom Richard Blom
p/a Keutenberg 5
6305 PP Schin op Geul
043 4592007
Aan: het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Valkenburg aan de Geul
Per fax: 043-60 16825
Plaats/datum: Valkenburg aan de Geul, 01-03-2007
Betreft: vragen krachtens artikel 41 Reglement van Orde, die de fracties van Socialistische Partij, Transperant en Algemeen Belang graag schriftelijk beantwoord wil zien.
Geacht college,
Voornoemde fracties zijn van mening dat de halte bij het station voor de bussen van Veolia op dit ogenblik zeer verkeersonveilig is en tevens hinder veroorzaakt. De belangrijkste redenen willen wij hieronder noemen:
– De bussen bij deze halte, vaak drie op een rij, staan zeer ongelukkig op de rijweg en belemmeren het doorgaande verkeer.
– Het zicht voor alle vormen van verkeer wordt door de bussen op ontoelaatbare wijze beperkt wat tot gevaarlijke situaties leidt.
– Juist bij deze bushalte lopen en fietsen veel kinderen, leerlingen van plaatselijke scholen en leerlingen die met de trein reizen en ze gaan vlak voor of vlak achter de autobussen de weg op. Wij prijzen ons gelukkig dat er nog geen ernstige ongelukken gebeurd zijn en voornoemde fracties willen daar niet op wachten.
– De autobussen staan vlak voor het terras van ‘Brands Bierhuys’. Naast het hinderlijke zicht zorgen ook de dieselgassen, hoewel Veolia haar chauffeurs aanraadt om zoveel als mogelijk de motor uit te zetten, voor ongezonde lucht voor omwonenden en minder gasten op het terras.
Voornoemde fracties zijn erg blij met de voorgenomen plannen van B&W om het terrein rond het stationsgebouw opnieuw in te richten en te verfraaien waarbij ook rekening is gehouden met een betere stalling van de bussen. Het probleem zal dan opgelost worden. Maar deze renovatie kan nog wel eens enkele jaren gaan duren.
Hierop willen wij, gezien de nijpende situatie, niet wachten.
Wij zijn, samen met enkele omwonenden, van mening dat er een eenvoudige oplossing is voor het, door ons genoemde, probleem en willen dit aan u voorleggen. Voor de verduidelijking van onze vragen zenden wij u tevens een tweetal schetsen met de huidige en, volgens ons, mogelijke betere situatie.
Hieronder onze vragen:
1. Is het mogelijk om de bushalte zo snel als mogelijk te verplaatsen naar de plaats waar nu de taxistandplaats is?
Toelichting:
Op deze plaats zijn de stilstaande bussen van de doorgaande weg af. Volgens onze berekening is er voldoende ruimte en kunnen er zelfs twee bussen naast elkaar parkeren en mogelijk ook nog eens twee bussen achter elkaar indien er kleine aanpassingen gedaan worden. Er blijft dan nog voldoende ruimte over voor in- en uitstappen en bebording voor alle bussen. De rij- en parkeerstroken kunnen eenvoudig aangegeven worden. Mensen kunnen op deze manier veilig in- en uitstappen.
2. Is het mogelijk om de taxistandplaats te situeren op het brede pad dat loopt tussen de toegang tot het perron en de fietscontainers?
Toelichting:
Hier is ruimte voor wel vier taxi’s, parallel aan het spoor maar meer taxi’s zijn mogelijk op het toegangsweggetje naar de standplaats. Om dit plan te verwezenlijken hoeven slechts twee paaltjes weggenomen te worden en een paar vierkante meter verharding aangebracht te worden. De loopweg tussen het perron en de fietscontainers is geen probleem, er blijft voldoende ruimte.
Op deze wijze worden de stilstaande bussen en taxi’s zo ver als mogelijk van woningen en bedrijven weg geplaatst. Iedereen heeft daardoor meer zicht op de rijweg. De verkeersveiligheid wordt sterk verbeterd. De hinder voor omwonenden wordt verminderd.
Ook komt het ten goede aan het leefklimaat van omwonenden.
Tot slot willen wij nog opmerken dat onze voorstellen, behalve de snelle en effectieve voordelen zoals hiervoor omschreven, ook nog eens zeer weinig geld behoeven te kosten.
Met vriendelijke groeten,
Peter Visser, namens de SP fractie
Jacques Blom, namens de fractie van Transperant
Richard Blom, namens de fractie van Algemeen Belang

← Vorig bericht

Ingezonden brief (7) over Centrumplannen

Bezoek de Van Tienhovenmolen in Bemelen

Volgend bericht →